Categorii

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

74

În anul 1622 în timpul unui conflict dintre cazacii zaporejeni și polonezi pe lângă cetatea Hotinului, cazacii se decid a prăda cetatea Sucevei. În acest timp mitropolitul și preoții încearcă a muta racla sfintelor moaște în cetate la adăpost însă efortul lor nu o poate urni din loc. Astfel se petrece una din minunile Sf. Ioan cel Nou întrucât o ploaie torențială crește apa râului Suceava iar cazacii sunt nevoiți să ridice asediul.

 

 În anul 1686 oastea regelui polonez Ioan Sobieski se retrage în Polonia prin Moldova luând și sfintele moaște care sunt așezate la Zolkiev. După 97 de ani de pribegie moaștele sunt aduse înapoi la mănăstire în 1783 ca urmare a demersurilor episcopului Rădăuților Dosoftei. Acest lucru a fost posibil încât la acea dată Bucovina era parte integrală a Imperiului Habsburgic alături de regiunea Zolkievului. Pentru scurt timp moaștele au fost evacuate la Viena în timpul Primului Război Mondial.

 

Mănăstirea cuprinde 5 obiective: Biserica Sf Gheorghe, Clisiarniţa, Stăreţia, Turnul Clopotniţă și Corpul de Chilii. Biserica Sf. Gheorghe se aseamănă cu Biserica Înălțarea Domnului de la Mănăstirea Neamț însă prezintă diferențe precum abside circulare, absența gropniței (spațiul mormintelor), și dimensiunile mai mari. Biserica a fost acoperită în primă instanță cu plumb dar învelitoarea a fost furată în urma invaziilor din Moldova din sec XVI-XVII. În timpul restaurării conduse de Romstorfer acoperișul a fost refăcut cu țiglă smălţuită și colorată intre 1904-1910. Biserica a fost pictată în frescă în stil bizantin atât în interior, cât și în exterior.

 

Biserica a fost pictata pe vremea domnitorului Petru Rares, în fresca exterioară păstrându-se Acatistul Maicii Domnului, Parabola Fiului risipitor, Arborele lui Iesei. Legat de Imnul Acatist a fost pictat și Asediul Constantinopolului. În dreptul pronaosului a fost pictată Scara Sf.Ioan Sinaitul, iar pe fațada de apus Judecata din urma. Nepotul lui Ștefan cel Mare, Stefăniță Voda, a dat dispoziții pentru realizarea picturii interioare, după un program iconografic în conformitate cu noul stil moldovenesc, format între 1487 si 1497, remarcabilî fiind scena Răstignirii din naos. Pe partea superioară a peretelui vestic se pot observa momente din viața marelui ocrotitor al Moldovei, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava: judecata, martiriul, îngerii înconjurând trupul mucenicului și aducerea moaștelor in Suceava.

 

Sfintele moaște sunt așezate într-o raclă de argint aurit realizată în vremea lui Alexandru cel Bun, fiind o capodoperă și o minune a artei medievale românești din secolul XV. Cele 12 plăcuțe de argint, așezate pe lemn de chiparos, redau mișcarea și dramatismul personajelor, cât și o expresivitate ridicată a chipurilor și trăsăturilor.

 

Surse:

”Imperiul-Sacru'' –  Constantin Severin.

 

St. John the New Monastery from Suceava

The construction of St. John the New Monastery from Suceava, having St. George as patron of the church, was initiated in 1514 by Bogdan III, the son and successor of Stefan cel Mare, who only managed to erect it to window level. The construction work was completed by Ștefan cel Tânăr, the son of Bogdan III. The newly built churchwas to serve as the Metropolitan Cathedral of Moldavia. The Ruler of Moldavia, Alexandru cel Bun managed to get Iosif Mușat acknowledged as the metropolitan of the country, and upon his insistence the relics of St. John the New were brought from the White Fortress to Suceava, first to Mirăuţilor Church (1402), then was moved by Petru Schiopul to the actual Saint John the New Monastery from Suceava, which became the Metropolitan Seat in 1521, upon its consecration.

In 1622 during a conflict between the Cossacks and the Polish in the proximity of Khotyn Fortress, the Cossacks decided to rob the Fortress of Suceava. Meanwhile the Bishop and the priests were trying to move the holy relics inside the fortress to safety but their efforts could not move it out of place. Therefore, one of the miracles of St. John the New occurred, as a downpour increased the volume of Suceava river and the Cossacks were forced to abandon the siege.

In 1686, the army of the Polish King John Sobieski retreated to Poland through Moldova, also taking the holy relics which were placed to Zolkiev. After 97 years of exile, the holy relics were brought back to the monastery, in 1783 thanks to the negotiations of Dosoftei, the bishop of Rădăuţi. This was possible because Bukovina was now part of the Habsburg Empire, as was the region of Zolkiev. For a short time, the relics were moved to Vienna during the First World War.

 The monastery includes 5 parts: the Church of St George, Clisiarniţa (an annex where canonicals and liturgy vessels are kept), the priorship, the belfry tower and the cells building. St. George Church is similar to the Church called the Ascension of the Lord from Neamț Monastery, but there are some differences, such as the circular apses, the lack of the necropolis( the space intended for tombs) , and the larger size. The church was first covered in lead but the roof coating was stolen following the invasions in Moldova from the XVI-XVII centuries. During the restoration led by Romstorfer from 1904 to 1910, the roof was rebult using enamelled and colored roof tile. The church was painted both inside and outside in fresco in the Byzantine style.

The church was painted under the ruling of Petru Rares. The fresco on the outer walls preserves the images of the Annunciation Hymn, the Parable of the Prodigal Son and the Tree of Jesse keeping. The Siege of Constantinople was also painted in relation to the hymn Acathistus to Virgin Mary, THE LADDER OF DIVINE ASCENT. The Ladder of St. John Climax was painted on the right of the narthex and the Judgement Day on the west wall. Stefan cel Mare’s grandson, Stefăniță Voda gave order in view of painting the church on the inside according to an iconographic program under the new Moldavian style, established from 1487 to 1497, the Crucifixion scene from the nave being outstanding. At the top of the western wall, moments from the life of the great protector of Moldavia, St. John the New of Suceava, can be observed: the judgment, the martyrdom, the angels surrounding the body of the martyr and bringing the holy relics to Suceava.

The holy relics are placed in a gilded silver shrine made ​​by the order of Alexandru cel Bun and this represent a masterpiece of medieval Romanian art from the fifteenth century. The 12 plates of silver, placed on cypress wood give not only the dynamism and the dramatic characters but also a high expressiveness of faces and features.

Sources of information: ,,Imperiul Sacru’’ – Constantin Severin.

       www.sfantulioancelnou.ro

         www.sfintiromani.mmb.ro

         www.orthodoxwiki.org

 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete