Categorii

Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina

July 3, 2024 by

Istorie Locala

92

Germanii din România sunt parte integrantă a statului român. Atestările documentare arată că germanii sunt prezenţi pe teritoriul României de astăzi de mai bine de opt secole, iar numărul lor a crescut sau s-a micşorat în funcţie de contextul istoric şi politic.

În primii ani după al doilea război mondial, germanii din România au fost discriminaţi în mod colectiv, iar în afară de întâlnirile în biserici, nu au existat legături între nemții din Suceava.

După revoluție s-a scris mult despre deportare, dar oamenii evitau acest subiect deoarece nu le făcea plăcere. În anul 1989, în România mai trăiau aproximativ 200.000 de germani, iar până la recensământul din anul 2002 numărul acestora a scăzuse la 60.000.

Sub semnul schimbărilor din 1989/1990, germanii din România și-au creat prin Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) o organizaţie care îi reprezintă pe plan politic. Aceasta este formată din organizaţii locale, judeţene şi regionale. Cele regionale sunt în număr de cinci, câte una pentru: Regiunea Extracarpatică, Banat, Bucovina, Transilvania de Nord şi Transilvania.

În 1989 li s-a oferit germanilor din sudul Bucovinei ocazia să întemeieze o organizație de reprezentanți ai minorității germane sub numele de "Demokratisches Forum der Buchenlanddeutschen" (Forumul Democrat German). 

“Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina” reprezintă minoritatea germană din Bucovina în activități de natură politică, socială și culturală. Prin aranjamentul Forumului se duc mai departe tradițiile germane ale regiunii și în același timp li se imprimă impulsuri moderne. Acest Forum realizeză legătura dintre cultura, limbi și mai ales dintre oameni.

Forumul Democrat German din Bucovina are mai multe filiale în: în Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Frasin, Vatra Moldoviței, Moldovița. Cel mai mare Forum Local este în Suceava. Aici este o sală pentru tineret cu jocuri și filme, o bibiotecă cu o mulțime de cărți pentru copii și tineret în limba germană, dar și cărți în limba germană veche, gotică, care în decursul anilor au ajutat la descoperirea apartenenței germanilor din România. 

În ziua de azi au mai rămas puțin nemți în Bucovina, dar acest Forum German caută să păstreze totuși cultura germană și să mențină vii datinile din regiunea noastră.

Forumul German din Bucovina organizează proiecte Mass-media (film, radio, blog), activități creative (scris, fotografie, teatru, jocuri, meșteșuguri, muzică), întruniri naționale și internaționale de tineret, instruire (conversații în limba germană, workshopuri), festivaluri tradiționale germane.

 Unele acitivitati au loc în Suceava la: Muzeul Natural de Științe, Muzeul de Istorie, Iulius Mall, Casa Prieteniei, Planetariu, Cetatea de Scaun etc, dar sunt activități care se desfășoară împreună și cu alte minorități: armeni, polonezi, ucraineni, cehi etc.

Unii spun că Bucovina este ca o ”mică Europa” deoarece aici conviețuiesc o mulțime de grupuri entice. Aceste minorități sunt un liant între toate aceste limbi și culturi.

”Organizația tineretului german din Bucovina” le oferă copiilor și tinerilor, în mod constant, următoarele oportunități: să converseze cu un vorbitor de limbă germană, să cunoască tineri de vârstă lor, să fie activi și creativi și să aibă parte de experiențe interesante.

Înainte de anul 1940, Casa Germanilor din Suceava a fost actuala clădire a Cuptorului de Aur (Str. Petru Rareș, loc. Suceava, jud. Suceava, Cod poștal: 720008), iar tot ce e acum Piața Mare, a fost Grădina de Vară a germanilor, dar în 1940 când au plecat au lăsat totul, au luat actele, crezând că nu se vor mai întoarce, însă o parte din ei au fost trimiși înapoi, dar Casa Germană și Grădina de Vară nu a mai putut fi recuperate.

Din punct de vedere cultural Forumul Germanilor din Suceava organizează o mulțime de activități cu grădinițele și școlile. 

Hramurile, de asemenea, sunt sărbătorite tradițional, slujbele fiind de obicei și în limba germană la Catedrală Catolică din Suceava, la Mănăstirea Zamcă, la Biserică româno-catolică din Cacica, sau la alte biserici. 

Surse de informare:

http://www.fdgr.ro/ro/prezentare_generala/

https://www.facebook.com/JugendforumSuceava

http://meinsuceava.wordpress.com/

Material realizat de: Cristina Ungurean

Democratic Forum of Germans in Bukovina

 

Address: 16A, Armenescă Street, Suceava County;

 

Dating: It was founded in August 1990 in Suceava

 

The Democratic Forum of Germans in Romania is the organization through which the communities of Romanian citizens of German ethnic take part in political life from Romania.

 

The Germans from Romania are an integrant part of the Romanian state. Testimonies show that Germans have been present in Romania for more than eight centuries, and their number increased or decreased, depending on the historical and political context.

 

In the first years after the Second World War, the Germans from Romania were collectively discriminated and apart from the meetings inside the churches, there were no links between the Germans from Suceava.

 

After the revolution a lot has been written about deportations, but the people avoid this subject because they did not enjoy it. In 1989, about 200,000 Germans were living in Romania, and until the census from 2002 their number had decreased to 60,000.

 

Under the sign of the changes from 1989/1990, the Germans in Romania have created the Democratic Forum of Germans in Romania (DFDR) an organization that represents them politically. It consists of local, county and regional organizations. The regional organizations are five in number, each for: Extracarpathian region, Banat, Bukovina, Northern Transylvania and Transylvania.

 

In 1989 the Germans from southern of Bukovina had the opportunity to establish an organization of representatives of the German minority under the name "Demokratisches Forum der Buchenlanddeutschen” (German Democratic Forum).

 

"The Democratic Forum of Germans in Bukovina" is the German minority from Bukovina in political, social and cultural activities. By the mission of the Forum, the German traditions of the region are carried on and at the same time modern impulses are transmitted. This Forum makes the link between culture, language and especially people possible.

 

The German Democratic Forum from Bukovina has several branches in several towns such as: Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Frasin, Vatra Moldoviței, Moldovița. The largest local forum is located in Suceava. Here there is a room for young people equipped with games and movies, a library with a lot of books written in German language for children and for young people and also books written in old Gothic German-language which have helped over the years to discover the cultural background of the Germans from Romania.

 

Nowadays there are only a few Germans in Bukovina, but this German Forum still tries to keep German culture and to preserve the traditions of our region alive.

 

The German Forum from Bukovina organizes mass media projects (movies, radio, blogs), creative activities (writing, photography, theater, games, crafts, music), national and international youth meetings, training (conversations in German language, workshops) and traditional German festivals.

 

Some activities take place in Suceava in places such as: Museum of Natural Sciences, Museum of History, Iulius Mall, Friendship House, Planetarium, Seat Fortress etc, but there are activities that take place also along with other minorities such as: Armenians, Poles, Ukrainians, Czechs etc .

 

Some say that Bukovina is like a "little Europe" because there are a lot of ethnic groups which live together. These minorities are a bridge between all these languages ​​and cultures.

 

"The German youth organization from Bukovina" constantly provides to children and youth, the following opportunities: to chat with a German speaker, to get to know youth of the same age, to be active and creative and to share interesting experiences.

 

Before 1940, the German House from Suceava was the current building of the
“Golden Oven” (A bakery) (on Petru Rareș Street, Suceava County, Postcode: 720008) and all that is currently the Market Place was the Summer Garden of the Germans, but in 1940 the year when they left, they abandoned everything, got the documents, believing that they will not return, but some of them were sent back but the German House and the Summer Garden could not be recovered.

 

From a cultural point of view the German Forum from Suceava organizes a lot of activities with kindergartens and schools.

 

The festive days are also traditional celebrated, the church services are performed usually in German language at the Catholic Cathedral from Suceava at Zamca Monastery, at the Roman Catholic Church from Cacica, or at other churches.

 

Sources of information:

 

 

Drawn up by Cristina Ungurean

 

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete