Categories
98

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava

Obiective specifice:

Informarea turiştilor cu privire la:

 –  obiectivele şi atracţiile turistice din judeţ;

–  rutele şi mijloacele de transport la şi de la obiectivele  turistice vizate;

–  posibilităţile de cazare şi de servire a mesei;

–  agenţiile de turism din județ etc.; 

Promovarea potențialului turistic și a ofertei turistice a județului Suceava pe plan național și internațional;

Dezvoltarea durabilă a turismului din județ.

Dotări specifice ale CNIPTSuceava:

– calculatoare, imprimante, ecran de proiecție, video proiector, 4 infodesk-uri (3 de interior, 1 de exterior), materiale de informare;

– conexiune telefonie, fax, internet;

Personal al CNIPT Suceava:

–  6 angajați, din care 5 dețin brevet de manager în activitatea de turism;

Activitatile CNIPT Suceava:

Informarea turiștilor cu privire la:

–  obiectivele și atracțiile turistice din județ

–  rutele şi mijloacele de transport la şi de la obiectivele turistice vizate;

–  posibilităţile de cazare şi de servire a mesei;

–  agenţiile de turism din județ etc.; 

Promovarea potențialului turistic și a ofertei turistice a județului Suceava pe plan național și internațional;

Dezvoltarea durabilă a turismului din județ.

CNIPT asigură toate informațiile cu caracter turistic privind județul Suceava, oferă idei noi și recomandări turiștilor efectivi și potențiali.

Informarea turistică se realizează prin:

– contact direct cu turistul, informațiile fiind furnizate strict la solicitarea acestuia prin telefon, e-mail, vizite la centrul de informare, vizite la standurile Bucovinei din cadrul târgurilor de turism;

– materiale de informare turistică oferite cu titlu gratuit vizitatorilor centrului: hărți turistice, pliante, broșuri, flyere, ghiduri turistice, albume, CD-uri etc.;

– website-ul și touchscreen-urile centrului;

– infotururi periodice, organizate pentru agenții economici din turism de la nivel național și internațional, mass-media internă și externă;

Activităţi specifice:

– crearea și actualizarea bazelor de date necesare pentru a răspunde solicitărilor existente;

– elaborarea și editarea materialelor de informare turistică;

– actualizarea și dezvoltarea website-ului centrului;

– cooperarea cu instituții publice, asociații profesionale și agenți economici din turism (structuri de primire turistică turistică, agenții de turism);

Acţiuni de dezvoltare a turismului:

$1          elaborează propuneri de dezvoltare turistică a județului Suceava şi de marketing turistic;

$1        participă la fundamentarea, promovarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare a turismului în județ

$1          efectuează cercetări și studii de piață la nivel local, regional și național;

$1          analizează potențialul turistic al județului Suceava și identifică mijloacele de valorificare eficientă și durabilă a acestuia;

$1          realizează analize SWOT a turismului în zonă;

$1          cooperează cu instituții locale, regionale și centrale (autorităţi publice locale și centrale, camere de comerț, agenţii de dezvoltare regională, universități etc.), agenți economici și asociații profesionale de turism, centre de informare și promovare turistică etc.;

 

National Centre for Information and Tourism Promotion Suceava

 

Overview

 

CNIPT is located in Suceava municipality, on Mitropoliei Street no.4, next to I.G. Sbiera library .

 

Contact :

 

Tel / fax: 0230 551241 , 0330803124

 

Web: www.turism-suceava.ro

 

Email: infoturism@cjsuceava.ro

 

Overall goals of CNIPT Suceava :

 

To increase the attractiveness of Suceava county as a tourist destination:

 

Goals:

 

• Tourist Information on :

 

– Objectives and attractions in the county ;

 

– Routes and means of transportation to and from the tourist attraction which have been visited ;

 

– Possibilities for accommodation and catering ;

 

– Travel agencies in the county and so on ;

 

• To promote the tourism potential and tourism offer of Suceava county at national and international level;

 

• The sustainable development of the tourism in the county.

 

The specific Features of CNIPT Suceava :

 

– Computers, printers, projection screen, video projector, infodesk four sites (three indoor, one outdoor), information materials;

 

– Telephone Connection, fax, internet;

 

– Computers , printers, projection screen , video projector, infodesk four sites ( three indoor, one outdoor ) , information materials ;

 

Connection telephone , fax , internet;

 

The team of CNIPT Suceava :

 

– 6 employees , of which 5 have manager licence in tourism activity ;

 

Activities of CNIPT Suceava :

 

Tourists Information referring to :

 

– Objectives and attractions in the county ;

 

– Routes and means of transport to and from the tourist attractions which have been visited ;

 

– Possibilities for accommodation and catering ;

 

– Travel agencies in the county and so on ;

 

To promote the tourism potential and tourism offert of Suceava county at national and international level;

 

The sustainable development of the tourism in the county

 

CNIPT ensures all the tourist information concerning Suceava county, offers new ideas and recommendations to the actual and potential tourists.

 

Tourist information is achieved by:

 

– Direct contact with the tourist, the information are provided solely at his request by telephone, e- mail, by visiting the information center, visits the Bukovina stands within the trade travel fairs ;

 

– Tourist information materials provided for free to visitors of the center : tourist maps , leaflets , brochures , flyers, travel guides, albums , CDs and so on ;

 

– The Website and touchscreen of the centers;

 

– Periodic info-tours organized for tour operators at national and international level , internal and external media ;

 

Specific activities:

 

– Creating and updating databases needed to meet existing demands;

 

– Drafting and editing of tourist information;

 

– Updating and development of the center`s website;

 

– Cooperation with public institutions, professional associations and businesses in tourist field (tourist accommodation, travel agencies);

 

Actvities of tourism development:

 

– Develop proposals for tourism development and tourism marketing of Suceava county;

 

– Participating on the foundation, promotion and implementation of tourism development in the county;

 

– Conduct researches and market studies at local, regional and national level;

 

– Analyzes the tourism potential of Suceava county and identify the effective and sustainable means of capitalization thereof;

 

-Perform SWOT analysis of tourism in the area;

 

– Cooperate with local, regional and central government (central and local public authorities, chambers of commerce, regional development agencies, universities, etc..), Business and tourism associations, information centers and tourist promotion and so on;

 

http://www.turism-suceava.ro/

 

Drawn up by Brădăţan Bumbu Ioana, 17 years old, 11th grade, Petru Rareş High School Suceava

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *