Categories
92

Casa de Cultură a sindicatelor Suceava

În anul 1973, pe o fațadă laterală a clădirii, s-a amplasat un mozaic parietal cu titlul „Cântarea Țării de Sus”, realizat de un colectiv de pictori format din Constantin Crăciun, Constantin Berdilă, Paul Gherasim și Mihai Horea. Mozaicul are o suprafață de 14,12 x 31,50 metri, este realizat din piatră și marmură pe un perete cu o suprafață accidentată și are o compoziție nonfigurativă, relevată de o cromatică discretă ce apelează la tonuri estompate (ocru, gri, galben, brun, alb, negru). Clădirea cuprinde o sală de spectacole (736 de locuri), o sală de conferințe (150 de locuri), trei săli pentru expoziții, o sală studio, două foaieruri de recepție, o sală de orchestră, o sală de balet, cabine pentru actori, o sală pentru discotecă, săli pentru diferite cercuri și cursuri tehnico-aplicative, bibliotecă cu sală de lectură și cabine de proiecție.

Casa de Cultura a Sindicatelor a mijlocit cetățenilor suceveni posibilitatea de a se întâlni cu diferite formațiuni artistice profesioniste aflate în turnee, precum și cu numeroase echipe de amatori din municipiu și județși, nu de puține ori, a fost gazda unor importante concursuri, dintre care se distinge cel muzical, dotat cu “Lira de Aur”. Aici au evoluat mari actori de teatru, filarmonici, ansambluri artistice profesionale și de amatori din București, din țară și chiar din străinătate, oferind publicului sucevean momente artistice de neuitat. Cu ani în urmă, activitatea Casei de Cultura s-a ilustrat prin existența prestigiosului Teatru Popular “Matei Millo”, deținător al mai multor premii în cadrul festivalurilor naționale ale artiștilor amatori.

Dar, așa cum se știe, Casa de Cultura a Sindicatelor din Suceava și-a făcut simțită prezența și prin alte multiple forme de exprimare: cercuri profesionale, cicluri de conferințe pe cele mai diverse teme (susținute de personalități proeminente ale vieții sociale, științifice si culturale românești), lansări de cărți, expoziții și întâlniri cu creatori de operă artistice si literare, simpozioane, diferite întruniri tematice etc. și, din pricina unor venituri financiare modeste, chiar închirierea sălii de spectacole pentru proiecții cinematografice, ori întruniri politice.

Surse de informare:  Casa de Cultura – Ioan,Cocuz

Material realizat de:

Diana Nichifor, 16 ani, cl.a Xa,  Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” Suceava

 

 

House of Culture Suceava

 

The House of Culture in Suceava, previously known as the Centre of creation and socialist culture "Romania`s Song" is a building erected from 1965 to 1969 in Suceava municipality in order to serve as a place of culture in the town. The building was designed by Nichola Porumbescu (1919-1999), a prominent Romanian architect, author of a great number of public and civic buildings in the years 1960-1990.

 

The building is similar to the one from Baia Mare, being designed in a modern manner. It has three floors, ground floor, basement plus attic. In 1973, on a front side of the building, a parietal mosaic was placed with the title " The Song of Țara de Sus(The Highland)", performed by a group of painters formed by Constantin Crăciun, Constatin Berdilă, Paul Gherasim and Mihai Horea. The mosaic covers an area of ​​14.12 x 31.50 m, is made of stone and marble on a wall with a rough surface and has a non-figurative composition revealed by a discrete colour of soft tones (ochre, gray, yellow, brown, white, black).

 

The building includes an auditorium (736 seats), a conference room (150 seats), three exhibition halls, a studio hall, two reception rooms, an orchestra room, a ballet room, a dressing room, a disco hall, halls for different groups and applied technical courses, a library with reading room and projection booths.

 

The Union and Culture House of Suceava gave to Romanian citizens the opportunity to meet with various professional artistic groups on tours, as well as numerous amateur artistic groups in the town and county and, not infrequently, it hosted several major competitions, including the famous musical one awarded with "The Golden Lira". Here great theatre actors, philharmonic professional and amateur groups from Bucharest, the country and even abroad have been performing, providing the public of Suceava memorable artistic moments. Years ago, the activity of the House of Culture was illustrated by the existence of prestigious Folk Theatre "Matei Millo ", the winner of several national awards at national festivals of amateur artists.

 

But as we know, the House of Culture in Suceava has made ​​its presence felt also by other multiple forms of expression: professional groups, cycles of conferences on various topics (supported by prominent personalities in the social , scientific and Romanian cultural life) book launches, exhibitions and meetings with creators of literary and artistic work, symposia, various thematic meetings etc., and because of the modest financial returns, even renting the house for film watching or political meetings.

 

Sources of information: Casa de Cultura – Ioan Cocuz

 

Drawn up by Diana Nichifor, 16 years old, 10th grade, ,,Petru Rareş” High School Suceava

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *