Categorii

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Fălticeni

July 3, 2024 by

Istorie Locala

92

Chiar de la înfiinţarea Staţiunii, generaţiile de cercetători, întregul potenţial uman, au contribuit la aşezarea unităţii pe coordonatele unor eforturi permanente care s-au materializat în realizarea unor soiuri de pomi fructiferi calitativ superioare, a unor portaltoi valoroşi precum şi tehnologii moderne de înfiinţare şi exploatare a livezilor, de punere în valoare a terenurilor în pantă cu exces de umiditate prin tehnci proprii în urma unor cercetări de durată.

În livezile experimentale au fost studiate soiuri noi, valoroase din ţară şi din străinătate, care au fost apoi înmulţite şi extinse în zona de activitate a Staţiunii, judeţele Suceava, Neamţ, Bacău, prin producerea unui material săditor cu potenţial biologic şi productiv deosebit de ridicat.

Primele livezi au fost făcute, în general, în sistem clasic, după cunoştinţele de atunci şi s-a continuat cu clădirea noilor laboratoare şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice. Pe lângă primele rezultate experiementale obţinute şi difuzate în zonă, merită să menţionăm cu această ocazie şi tutelarea de către staţiune a ,,Şcolii horticole,, devenită apoi Liceu Agricol fapt ce a permis formarea de cadre cu studii medii foarte bine pregătite, care mai târziu au devenit peste tot în ţară, pe unde au lucrat, maiştri pomicultori, practicieni de neegalat.

Aşadar, Staţiunea amplasată în mijlocul unui bazin pomicol cu tradiţie în cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi, bazinul Fălticeni a cunoscut o dezvoltare continuă în timp atât în ceea ce priveşte personalul cât şi baza tehnico-materială. De la cele 33 ha cât a avut unitatea la înfiinţare, s-a ajuns la 504 ha în prezent.  

Toate aceste realizări obţinute au permis afirmarea şi recunoaşterea unităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional prin prezentarea şi publicarea a numeroase studii şi cercetări ştiinţifice susţinute la sesiuni ştiinţifice , simpozioane şi alte manifestaţii cu caracter pomicol.

Surse de informare:

Gheorghe Lazăr, Dumitru Iftime, 60 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,, Gheorghe Ionescu Şişeşti,, , Bucureşti, 1999.

Material realizat de: Savin Anamaria, 23 ani, consilier, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

RESEARCH AND DEVELOPMENT RESORT Pomicola Fălticeni

      

On the 18th of March, 1839, by a decision of the Ministry of Agriculture at that time, the Fruit Research and Development Center Fălticeni was established, being one of the first two centres specialized in fruit growing. Over the time, by the approached topics, by the work carried out and by the results achieved centre managed to respond to the requirements of fruit production in this part of the country, being always a model of organization and efficiency.

Even since the establishment of the centre, the generations of researchers, the entire human potential, have contributed to placing the centre on the coordinates of permanent efforts that have resulted in achieving higher quality varieties of fruit trees, some valuable rootstock but also new technologies to establish and maintain the orchards, the enhancement of the declivous lands with a humidity surplus through their technique as a result of thorough research.

In the experimental orchards new valuable varieties in the country and abroad were studied, which were thereafter multiplied and expanded by producing plantation material based on a very high biological and fruitful potential in the working area of the centre, in Suceava, Neamț and Bacău counties.

The first orchards were generally created in classical system according to the knowledge from that time and proceeded with the building of new laboratories and facilities necessary to carry out specific activities. In addition to the first experimental results which was obtained and spread in the area, it would be worth to mention on this occasion the state tutelage of the Horticultural School, that became later the Agricultural High School which allowed the training of well-educated teachers , which later became fruit growing masters, unmatched practitioners all over the country, wherever they have worked.

Therefore, the centre situated in middle of a fruit-growing area with a long tradition in growing fruit trees and shrubs;Fălticeni area has known a continuous development over time both in terms of personnel and material-technical endowments. From the 33 ha he resort was set up with, it reached 872 ha in 1988 and 504 ha at present.

All these achievements allowed the ackowledgement and recognition of the centre nationally and internationally through sending and publishing numerous studies and scientific research presented at scientific meetings, symposyums and at other events based on fruit growing.

References: Gheorghe Lazăr, Dumitru Iftime, 60 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,, Gheorghe Ionescu Şişeşti,, , Bucureşti, 1999.

Powered by Savin Anamaria

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete