Catedrala Catolică din Baia

July 3, 2024 by

Istorie Locala

În anii 1646-1647 arhiepiscopul , administrator apostolic al catolicilor din Moldova (1643-1650), scria că a văzut pe partea dreaptă a altarului Bisericii catolice de la Baia o inscripție potrivit căreia biserica a fost construită în anul 1410 de Alexandru cel Bun și închinată memoriei soției sale Margareta. Bandini relatează tradiția potrivit căreia Doamna Margareta a fost înmormântată într-un sicriu de argint, sub baptisteriul din biserică. După cuvintele lui Bandini: „sub acel baptisteriu zace Margareta, acel juvaer prețios, întemeietoarea bisericilor moldovenești”. Profesorul Franz Pieszczoch afirmă că Alexandru cel Bun ar fi reconstruit în anul 1410 mănăstirea franciscană care fusese grav avariată la sfârșitul secolului trecut, la cererea soției sale. Unii istorici acreditează ideea că în acel an "Alexandru cel Bun, voievodul Moldovei, împreună cu soția sa, Margareta, care era catolică, au organizat episcopia pentru credincioșii catolici". Preotul profesor Emil Dumea avansează ipoteza că biserica ar fi fost construită de domnitor între anii 1417-1420, după înființarea Episcopiei de Baia.

 

Biserica a fost construită integral din piatră fățuită și brută, fiind asemănătoare edificiilor gotice din Transilvania. Catedrala era de tip sală, terminată spre est cu o absidă poligonală. La vest, înspre intrare, era prevăzută cu un turn clopotniță. Nava, de dimensiuni mari (8,60 x 26,30 m – la interior), acoperită probabil cu bolți ogivale , se lărgea cu două încăperi ieșite în chip de transept.

 

Arhitectul Virgil Polizu consideră că biserica de la Baia "a reprezentat în momentul edificării sale, la acea epocă de debut a tânărului stat moldav, un indiscutabil gest de curtuazie politică a înțeleptului domn față de puternicii și agresivii săi vecini poloni". Prin dimensiunile sale, acuratețea concepției structurale, prețioasele materiale de construcție folosite și rafinamentul detaliilor de arhitectură, biserica poate fi înscrisă "în rândul monumentelor catedrale din această parte a Europei medievale, primordial catolică, marcând în epocă existența și importanța Moldovei și implicit a capitalei sale".

 

Comunitatea catolică din Baia s-a redus tot mai mult, iar misionarul Giovanni Ausilia scria într-o relatare trimisă în 1745, trimisă la Propaganda, că la Baia mai erau doar 12 de familii catolice. Nemaiputând să fie întreținută de mica și săraca comunitate locală, Catedrala Catolică din Baia a început să se ruineze începând din secolul al XVIII-lea.

 

Distrugerea catedralei s-a extins imediat după cel de-al doilea razboi mondial. Autoritățile au împroprietărit acolo câțiva localnici la doar 2-3 metri de temelia bisericii. După spusele preotului-paroh Vasile Hrestic de la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Baia "a fost mult distrusă imediat după război, pentru că se spune că din piatra bisericii se căra cu căruța și se făceau temelii de case, beciuri, era perioada stalinistă, când biserica în sine era un simbol…, deci se încuraja furtul."

 În prezent, Catedrala Catolică din Baia se află în stadiul de ruină, păstrându-se o parte din turnul unic din fațada vestică și rămășițe de ziduri și ancadramente gotice. Arhitectul Virgil Polizu considera în anul 2001 că "acest monument, ce materializează consolidarea puterii voievodale și a statului, ci și dezvoltarea ulterioară a arhitecturii locului, prin limbajul său gotic și a tehnicilor specifice, merită o atenție mai mare din partea forurilor abilitate cu protecția, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor României".

 

Material realizat de:

Bogdan Florea, 15 ani, cl.a IX a, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni

The Catholic Cathedral from Baia

             The Catholic Cathedral from Baia was a Roman Catholic church built in 1410 in Baia by order of Prince Alexandru cel Bun. It had been ruined since the eighteenth century as a result of the village decaying and being left by the Catholics. After the Second World War, the former Catholic Cathedral from Baia was vandalized by locals and now instead of the cathedral, there are only some ruins.

The Catholic church dedicated to “Holy Virgin Mary" from Baia was built in the early fifteenth century by order of Prince Alexandru cel Bun (1400-1432), whose first wife, Margareta, was Polish and Catholic. Alexandru cel Bun married Margaret, the daughter of Stefan from Losontz, Transylvania around the years 1393-1394. The building of the church by the ruler was an act of grace to the Polish neighbors. "St. Virgin” Church from Baia became the largest Catholic church in Moldavia from that time, and operated as bishop cathedral.

 In the 1646-1647 the archbishop, apostolic administrator of the Catholics of Moldavia (1643-1650) , wrote that he saw on the right side of the altar of the Catholic Church in Baia an inscription that the church was built by Alexandru cel Bun in 1410 and dedicated to the memory of his wife Margareta. Bandini relates the old story according to which Margareta was buried in a silver coffin under the baptistery of the church. Bandini 's words : " under that baptistery lies Margaret, that precious jewel, founder of Moldavian churches." Professor Franz Pieszczoch says Alexandru cel Bun rebuilt the Franciscan monastery that was heavily damaged at the end of the last century at the request of his wife, in 1410.

Some historians accredit the idea that in that year "Alexandru cel Bun, Prince of Moldavia, together with his wife, Margareta, who was of Catholic religion, organized the bishopric for Catholics believers." Priest Professor Emil Dumea puts forth the hypothesis that the church had been built from 1417 to 1420, after the establishment of the bishopric of Baia.

The church was built entirely of processed and raw stone, being similar to Gothic buildings in Transylvania. The Cathedral was hall type, finishing on the east side with a polygonal apse. On the west side, towards the entrance, it was fitted with a bell tower. The aisle, of large sizes (8.60 x 26.30 m – inside) covered probably with ogival vaults was extended by two rooms projecting according to transept type.

 Architect Virgil Polizu believes that the church from Baia "represented, at the time when it was built, namely the young age of the Moldavian state, an undisputed act of political grace of the wise ruler towards his strong and powerful Polish neighbors." By its size, the accuracy of the structural design, the precious materials which were used in the building and the refinement of the architectural details, the church can be included “among the Cathedral monuments in this part of medieval Europe, mainly a Catholic one, marking in the epoch the existence and importance of Moldavia and also of its capital “.

The Catholic community from Baia increasingly reduced its number and missionary Giovanni Ausilia wrote in a story, which was sent in 1745 to Propaganda, that in Baia there were only 12 Catholic families. Unable to be managed by the small and poor local community, the Catholic Cathedral from Baia began to crumble since the eighteenth century.

The destruction of the cathedral accelerated immediately after the Second World War. The authorities allotted land to some citizens in the immediate vicinity of the church( only 2-3 m from the foundation of the church).

According to parish priest Vasile Hrestic from the church “Assumption of Virgin Mary” from Baia "it was much destroyed immediately after the war, because it is said that the stone of the church, was carried by cart and used for foundations of houses, cellars; it was the Stalinist period, when church itself was a symbol … so the theft was encouraged ".

Currently, the Catholic Cathedral from Baia is in a state of dilapidation, preserving a part of the unique tower from the west side and remains of walls and gothic frames. Architect Virgil Polizu considered in 2001 that "this monument, which materializes the strength of royal and rule power, and also the subsequent development of architecture of the place by its Gothic language and by the specific techniques, deserves a greater protection from competent forums for restoration and enhancement of monuments from Romania ".

Drawn up by

Bogdan Florea, 15 years old, 9th grade ,,Nicu Gane” High School Fălticeni

           

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete