Categories
92

Casa Memorială Simeon Florea Marian

Simeon Florea Marian este considerat unul din cei mai de seamă folcloriști și etnografi români, lăsând urmașilor o operă încă neegalată în literatura noastră de specialitate. Pe lângă culegeri de folclor din toate ținuturile locuite de români, a scris monografii despre sărbători, datini românești, ornitologie, cromatică etc.  Prin opera lui a pus bazele cercetării științifice a folclorului și a stimulat culegerea amplă a creațiilor populare de către alți cercetători.

În 1882 cercetează temeinic arhivele de la mănăstirea Putna şi transcrie inscripţiile slavone de pe pietrele funerare.

Casa, situată în centrul oraşului Suceava, a fost cumpărată de Simeon Florea Marian pentru familie în 1885 de la baronii Iohan şi Georgi Kapri, cu bani proveniţi din premiul “Năsturel Herescu” acordat de către Academia Română pentru “Ornitologia poporană română”. Clădirea, construită în secolul al XVIII-lea , este una dintre cele mai vechi ale Sucevei. Casa “câştigată cu condeiul” a constituit căminul preotului Marian până la sfârşitul vieţii, în 1907, pe o perioadă de aproape un sfert de secol, considerată ca fiind cea mai fertilă a activităţii sale.

În anul 1932, la împlinirea a 25 de ani de la moartea lui Simeon Florea Marian, pe zidul casei a fost amplasată o placă memorială de marmură neagră cu următorul text: „În această casă «câștigată cu condeiul» a trăit și a lucrat Academicianul Simeon Florea Marian (1847-1907) care a cules și studiat roadele înțelepciunii și simțirii poporului român”.

În anul 1935 în parcul din fața casei memoriale, a fost amplasat un bust de bronz al lui Simion Florea Marian, realizat de sculptorul Gheorghe Bilan. În prezent, acest parc se numește Parcul Simeon Florea Marian.

În 1957, Academia Română propune înfiinţarea unui muzeu memorial în casa acestuia, însă puţină vreme mai târziu cadre de la secţia de învăţământ şi cultură a Sucevei propun demolarea casei şi construirea pe acel loc a Casei de Cultura a oraşului. Familia este nevoită să ceară ajutorul Academiei printr-un memoriu  la care aceasta răspunde imediat. După aceste demersuri, cu ajutorul  lui George Călinescu, al profesorilor de la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi şi al intelectualilor suceveni,  situaţia se rezolvă în 1972, urmând ca la 22 iunie 1974 să aibă loc inaugurarea oficială. Clădirea  a fost donată statului de către fiica folcloristului, Maria Cărăușu (1896-1979), și soțul ei, prof. ing. Mihai Cărăușu (1896-1979). Cei doi au donat totodată un fond memorial și documentar format din mobilier de epocă, fotografii și tablouri, cărți și periodice, obiecte personale, manuscrise, documente familiale, personale, culturale, istorice, partituri muzicale, hărți.

Casa, cunoscuta sub denumirea de Fondul memorial-documentar “Simion Florea Marian”, adăposteşte o zestre memorialistică şi documentară impunătoare, dispusă în şase încăperi, începând cu expoziţia memorială, continuând cu spaţiile rezervate etalării unei ample colecţii de obiecte memorialistice, de epoca, şi sfârşind cu cele destinate studiului pentru cercetători şi specialişti în domeniu (carte veche românească şi străina, periodice-ziare şi reviste începând cu secolul al XIX-lea, manuscrise, corespondenţă, fotografii, documente personale, culturale, istorice etc.), însumând aproximativ 20.000 de volume.

În anul 2006, muzeografa  Aura Doina Brădățeanu atrăgea atenția asupra stării avansate de degradare a clădirii. Din cauza lipsei încălzirii, s-au deteriorat unele manuscrise, fotografii și hărți.

Casa folcloristului Simion Florea Marian a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004, având codul de clasificare SV-IV-m-B-05696.

$1·         http://www.muzeulbucovinei.ro

$1·         “Casa Simion Florea Marian”, Complexul Muzeal Bucovina, Editura Lidana, Suceava, 2007

$1·         “Simion Florea Marian în amintiri, mărturii, evocări…”, Muzeul Etnografic al Bucovinei, Editura “Suceava”, 1997

$1·         “Simeon Florea Marian folclorist şi etnograf”, Mircea Fotea, Editura Minerva, 1987

Material realizat de

Roxana Florina Cîșlariu

Simeon Florea Marian Memorial House

Simeon Florea Marian (born on the 1st of October, 1847, Ilișești, Suceava – died on 24th of April, 1907, Suceava ) was a Romanian folklorist and ethnographer, priest, titular member of the Romanian Academy.

Simeon Florea Marian was in turn priest in Poiana Stampei (1875-1877), Voloca (In the neighbourhood of Chernivtsi) (1877) and Siret ( 1877-1883 ), teacher of religion and Romanian language at " Folk school” and at Science elementary school "from Siret (1879-1883), teacher of religion at the Greek Orthodox Gymnasium in Suceava (1893-1907), head priest (1903). He was also an active member of the Romanian Academy (1881 ), elected when he was 34 years old, member of the Romanian Geographical Society and Romanian Historical Society in Bucharest, of the Central Commission for preservation of historical monuments in Vienna, honorary member of several cultural companies ("Youth Romania " Literary Academic Society in Vienna, Junimea and Dacia in Chernivtsi etc.)

Simeon Florea Marian is considered one of the most important Romanian folklorists and ethnographers, who left to his descendants an unequalled work in our specialized literature. In addition to folklore collections from all the lands inhabited by Romanians, he wrote monographs about holidays, Romanian customs, ornithology, chromatics etc. . . By his work he laid the foundations of folklore scientific research and stimulated extensive collection of folk creations by other researchers.

In 1882, he thoroughly researched the archives of Putna monastery and transcribed the Slavonic inscriptions from the tombstones.

The house, which is located in the centre of Suceava, was bought by Simeon Florea Marian for the family in 1885 from Iohan and Georgi Kapri barons with money from the prize "Năsturel Herescu " awarded by the Romanian Academy for " Romanian Poporan Ornithology ". The building, which was built in the eighteenth century, is one of the oldest buildings in Suceava. The house which was “won with the pen" was the home of priest Marian until his death in 1907, for a period of nearly a quarter of century, regarded as the most rich of his activity.

In 1932, on the 25-year commemoration of the death of Simeon Florea Marian, on the wall of the house was placed a black marble memorial plaque with the following inscription: " In this house which was " won with the pen " lived and worked the Academician Simeon Florea Marian (1847-1907) who has reaped and studied the fruits of wisdom and feeling of the Romanian people".

In 1935 in the park in front of the memorial house, a bronze bust of Simion Florea Marian was placed by sculptor Gheorghe Bilan. Currently, this park is named Simeon Florea Marian Park.

In 1957, the Romanian Academy proposed to establish a memorial museum inside his house, but a little while later people from the education and culture department of Suceava proposed to pull down the house and to built on the same place the House of Culture of the town. The family was forced to seek help from the Academy by a memorandum to which it was responded immediately. After these steps, with the help of George Călinescu, of the teachers from Al. I. Cuza University of Iasi and the intellectuals from Suceava, the problem was solved in 1972, so that on the 22nd of June, 1974 it was officially opened. The building was donated to the state by the folklorist`s daughter, Maria Cărăuşu (1896-1979), and her husband, Professor engineer Mihai Cărăuşu (1896-1979).

The couple also donated a memorial and documentary fund consisting of old furniture, photographs and paintings, books and periodicals, personal items, manuscripts, family personal belongings, cultural and historical documents, musical scores, maps.

The house, known as The Memorial and Documentary Fund – "Simion Florea Marian " houses memories and documentary dowry, arranged in six rooms, started with the memorial exhibition and continuing with the places which are intended to display an extended collection of memorable vintage item collections and ending with those intended to be studied by researchers and practitioners in the field (Romanian and foreign ancient books, periodicals , newspapers and magazines from the nineteenth century, manuscripts, correspondence, photographs, personal , cultural and historical documents, etc. ), of a total about 20,000 volumes.

In 2006, the curator Aura Doina Brădăţeanu remarked the advanced state of decay of the building. Due to the lack of heating, some manuscripts, photographs and maps became deteriorated.

The House of Simion Florea Marian Folklorist was included on the list of historical monuments in Suceava from 2004, having the classification code SV-IV-m-B-05696.

Sources of information:

  • http://www.muzeulbucovinei.ro
  • “Casa Simion Florea Marian”, Complexul Muzeal Bucovina, Editura Lidana, Suceava, 2007
  • “Simion Florea Marian în amintiri, mărturii, evocări…”, Muzeul Etnografic al Bucovinei, Editura “Suceava”, 1997
  • “Simeon Florea Marian folclorist şi etnograf”, Mircea Fotea, Editura Minerva, 1987

Drawn up by:Roxana Florina Cîșlariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *