Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi)/The „Mirăuţi” Church

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Hramul: Sfântul Gheorghe, sărbătorit în fiecare an în ziua de 23 aprilie.

 

Observație: Biserica Sfântul Gheorghe – Mirăuți din Suceava a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004.

După unele surse, numele de Mirăuți provine de la faptul că aici erau miruiți domnii Moldovei înainte de a fi înscăunați.

 

Arhitectura

Din punct de vedere structural și decorativ, Biserica Mirăuți se încadrează în perioada de dezvoltare a artei moldovenești sub influența artei muntenești. Biserica Mirăuți are plan triconic, având un turn clopotnița alipit zidului sudic al pronaosului. Elementele caracteristice acestei perioade care se întâlnesc la Biserica Mirăuți sunt următoarele:

Înlocuirea peretelui despărțitor dintre pronaos și naos cu doi pilaștri legați prin arcade;

Prezența brâului încadrat de două rânduri de cărămizi dispuse sub formă de "dinți de ferăstrău";

Ferestre terminate în partea superioară prin acolade;

Colonete semicirculare angajate unite prin arcuri, la turlă etc.

 

Construirea primei biserici

În anul 1388, domnitorul Petru I Mușat a mutat, capitala Moldovei de la Siret la Suceava. Astfel, la sfârșitul secolului al XIV-lea, domnitorul Petru I Mușat a construit o biserică în partea de nord-est a orașului Suceava, pe vechea Uliță a Datornicilor, în apropierea Cetății de Scaun.

Biserica era construită în stilul romanic mediu, având ziduri groase și masive, dar fără abside laterale și contraforturi și se presupunea că avea o structură în cruce greacă înscrisă. 

În anul 1402, voievodul Alexandru cel Bun a adus de la Cetatea Albă și așezat aici moaștele Sfântului Ioan cel Nou într-o raclă ferecată cu argint.

 

Catedrală mitropolitană a Moldovei

Începând din anul 1402, Biserica Mirăuți a îndeplinit rolul de sediu al Mitropoliei Moldovei, fiind cunoscut astăzi și sub denumirea de „Mitropolia Veche”. Biserica Mirăuți a fost catedrală mitropolitană a Moldovei până la construirea noii biserici cu hramul Sf. Gheorghe din componența Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava, în timpul domnitorilor Bogdan al III-lea și Stefănița Vodă.     

Vechea clădire a bisericii Mirăuți a rămas în părăsire și s-a degradat până aproape la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea.

 

Reconstrucția ei

Biserica Mirăuți a fost reparată și apoi reconstruită pe locul celei vechi, caracteristicile arhitecturale și decorative ale noii biserici încadrând-o printre construcțiile din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Nu se cunoaște înfățișarea vechii biserici, presupunându-se că actuala biserică, cu excepția clopotniței, ar fi urmat planul vechii construcții.

În 1813, biserica Mirăuți, părăsită de peste 300 de ani era o ruină totală, o simplă grămadă de piatră și cărămidă; toate ușile, ferestrele au fost furate, iar turnul susținător al bolții precum și o mare parte a pereților erau prăbușite.

Între anii 1898-1901, arhitectul austriac Karl A. Romstorfer a condus o importantă și amplă acțiune de restaurare care a făcut ca Biserica Mirăuți să arate așa cum se prezintă astăzi. Între 1898-1903, pictorul vienez Karl Jobst a pictat interiorul bisericii Mirăuți în tempera, într-o factură occidentalizantă (stilul art nouveau).

 

Acustica deosebită a bisericii Mirăuți se datorează unei tehnici cu totul aparte. În timpul restaurărilor efectuate între 1897-1898, când s-au demolat boltiturile ruinei, s-au descoperit în ele niște oale de lut, care, fiind zidite în perete, produceau rezonanțe

În anul 1923 a fost amplasată o cruce de piatră în curtea bisericii Mirăuți, fiind sfințită de către mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei.

 

Cercetări arheologice

Cercetările arheologice au dus la găsirea a 32 morminte.

În 1996 a fost identificat mormântul Doamnei Evdochia de Kiev (Evdokia Olelkovici) (prima soție a lui Ștefan cel Mare), după piatra funerară descoperită la Mirăuți. În prezent, piatra se află la Muzeul de Istorie din Suceava.

În toamna anului 1997 a fost descoperit în Biserică Mirăuți, în naos, un cavou de cărămidă. Mormântul a fost identificat inițial că aparținând domnitorului Petru Mușat (domnie: 1367, 1368), dar cercetările ulterioare au dus la concluzia că mormântul este din secolele XVI-XVII.

Surse de informare:

http://www.descoperaromania.eu/obiective_turistice/bucovina/20/biserica_mirauti_din_suceava

http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-mirauti-sfantul-gheorghe-suceava-68047.html

http://www.turismland.ro/biserica-mirauti-suceava/

Material realizat de: Cristina Ungurean

 

 

The „Mirăuţi” Church

 

Address: 17, Mirăuți Street,Suceava County, midway of “The Royal Court” and „ The Fortress of Suceava ”, located on the place which  was known in ancient times  as the " Tartars’ Hill ".

Coordinates:  

Dating: The church originates from the 17th century. “Mirăuţi” Church is considered to be the oldest church in Suceava town. The church was built by Voivode (provincial governor) Petru I Mușat, from 1375 to1391 and used to operate as the first headquarter of the Metropolitan Church of Moldavia from 1402 to 1522.

 Patron saint: St. George, which is celebrated every year on April 23rd.

 Note: St. George-Mirauti Church from Suceava was included in the list of historical monuments of Suceava in 2004.

 According to some sources, the name of „Mirauti” comes from the fact that in this church Moldavian princes were anointed before being enthroned. .

 

Architecture

Architectonically, „Mirăuţi” Church belongs to the age of Moldavian art  development under the  influence of Wallachian art. „Mirăuţi” Church has a trefoil plan including a belfry tower jointed to the southern wall of the narthex.„Mirăuţi” Church has the following characteristics of this period:

The replacement of the wall separating the narthex from the naos (main church room) by two columns connected through arches;

he presence of the belt framed by two rows of bricks arranged in "saw-tooth" shape;

The windows end in accolades in the upper part;

The semicircular colonettes joined through arches at the belfry etc.

 

The Construction of the first church

In 1388, the Voivode Petru I Mușat moved the Moldavian capital from Siret to Suceava. Thus, in the late 14th century, the Voivode Petru I. Mușat built a church in the north-east of Suceava, on the old „Datornicilor” street, in the neighbourhood of  Suceava Fortress.

The church was built in Romanic style, with thick and massive walls, without exterior apsides and buttresses and was supposed to have a Greek cross structure.

In 1402, the Voivode Alexander the Great brought from Cetatea Alba (White Fortress) and placed inside the church the  relics of St. John in a tabernacle plated with silver. .

 

The Metropolitan Cathedral of Moldavia

Starting from 1402, Mirăuți Church housed the headquarters of the Metropolitan of Moldavia, which is known today as "The Old Metropolitan". The Mirăuți Church was the Metropolitan Cathedral of Moldavia until the construction of the new church dedicated to St. George within St. John Monastery of Suceava, during the Voievodes Bogdan the IIIrd and Stefănița Vodă.     

The old building of the Mirăuți Church was desolate and came down before the end of the 16th century and in the early 17th century.

 

The Rebuilding of the Church

Mirăuți Church was restored and then rebuilt on the site of the old church, maintaining the architecture of the buildings from the first half of the 18th century. The appearance of the old church is not known, but we assume that the actual church, except for the bell, had followed the plan of the old building.

In 1813, desolate for over 300 years ago, Mirăuți Church was a complete ruin, a heap of stone and brick. All the doors and the windows were stolen and the tower which supported the arch as well as a large part of the walls had collapsed.

From 1898 to 1901, the Austrian architect Karl A. Romstorfer managed an important and extensive restoration action that made Mirăuți church look like now. From 1898 to 1903, the Viennese painter Karl Jobst painted in tempera the interior of the Mirăuți church, in a westernized style (Art Nouveau).

The special acoustics of the Mirăuți church is due to a very special technique. During the restoration works  ​​from 1897 to 1898, when the arches of the ruins were destroyed, pottery was discovered within the wall ,whose aim was to produce resonance.

In 1923 a cross made of stone was placed in the churchyard of Mirăuți and it was consecrated by the Bishop Nectarie Cotlarciuc of Bukovina.

 

Archaeological researches

The archaeological research has led to the finding of 32 graves.

In 1996 the tomb of Lady Evdokia of Kiev (Evdokia Olelkovici) (the first wife of Stephen the Great)  was identified according to the tombstone found at Mirăuți. Nowadays, the tombstone is at the History Museum of Suceava.

In the autumn of 1997, inside the nave of Mirăuți Church a brick vault was discovered. The vault was initially identified as belonging to the Voivode Petru Mușat (reign: 1367, 1368), but the further investigation concluded that the tomb originate from the 16th and 17th centuries.

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete