Mănăstirea Buciumeni

iulie 3, 2024 by

Istorie Locala

Nu se ştie când şi cine a construit Mănăstirea Sfântul Gheorghe Buciumeni. A.Gorovei a identificat două însemnări în cărţile de cult, din 1760 şi din 1785, încât poate fi luată în considerare datarea construcţiei între 1700-1706. Biserica a fost restaurată de locuitori în 1824 şi în 1884. La începutul veacului trecut a stat închisă până la noile reparaţii din 1930, când a fost sfinţită din nou şi deschisă pentru credincioşi.

 În 1993 câteva foste maici de la Râşca care slujiseră la biserica din Buciumeni vreme de 18 ani, au solicitat trasformarea lăcaşului în schit de maici, cum ar fi fost în urmă cu 150 de ani. Pr. Consilier Gh. Bragaţeanu îmbrăţişează ideea, donează terenul necesar şi în mai 1994 se înfiinţează schitul Buciumeni, cu obşte de calugăriţe.

De la 1 septembrie 1998 schitul Buciumeni are regim de mănăstire.După redeschidereamănăstirii, s-au construit câteva corpuri de chilii, împreună cu toate dependințele necesare: bucătărie, trapeză, magazie, precum și o nouă biserică. Lucrările de construcție ale noii biserici au fost începute 4 august 2002, iar la 1 decembrie 2002 au fost sfințite crucile de pe acoperiș. În vara anului 2005, Consiliul Local al Municipiului Fălticeni a aprobat atribuirea către mănăstire, în folosință gratuită, a unei suprafețe de 2,73 ha, în care intra și păduricea Dumbrava Minunată.  Aflată în proprietate publică, pădurea sus-menționată era în pericol de dispariție ca urmare a defrișărilor necontrolate. Noul lăcaș de cult a fost sfințit la 28 august 2005 de către arhiepiscopul Pimen Zainea.

În perioada 2008-2011, în incinta mănăstirii a fost construit un cămin de bătrâni, cu binecuvântarea arhiepiscopului Pimen Zainea și sub îndrumarea maicii starețe Maria Mălăescu. Căminul de bătrâni din incinta Mănăstirii „Sf. Gheorghe” – Buciumeni a fost sfințit la 18 august 2011 de către arhiepiscopul Pimen, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Acesta poate adăposti un număr de 50 de bătrâni.

Biserica "Sf. Gheorghe" este construită din bârne de lemn, pe fundație de beton. Ea are formă dreptunghiulară, cu absida altarului de formă poligonală și cu o turlă de formă pătrată, deasupra pridvorului. Pereții exteriori sunt căptușiți cu scânduri. Acoperișul bisericii și a turlei sunt din draniță.

Interiorul lăcașului de cult este luminat prin 7 ferestre: una în axul absidei altarului, câte două ferestre pe pereții laterali (sudic și nordic) ai naosului și câte una pe pereții laterali ai pridvorului. Toate ferestrele sunt duble, dreptunghiulare și prevăzute cu gratii metalice.

În interior, lăcașul de cult este împărțit în trei încăperi: pridvor închis, naos și altar. Edificiul nu are pronaos. Ușile de intrare în pridvor și în naos sunt simple, cu un singur canat. Pardoseala este realizată din scândură. Naosul este separat de altar printr-o catapeteasmă din lemn sculptat. Absida altarului are formă poligonală, fiind decroșată față de restul construcției. Prin dispunerea avansată a catapetesmei, au fost organizate cele două nișe: proscomidiarul și diaconiconul.                                              

Bibliografie:

Cartea Fălticenilor de la A la Z – Cătalin Ciolca, 2005

Un album al viselor frumoase – Eugen Dimitriu, 2009

Material realizat de: Tofan Daria, 17 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a XI-a

Buciumeni Monastery

Buciumeni Monastery is located in the north-west of the town, Buciumeni being one of the old villages where Fălticeni town established. The monastery is located on a hill, on the ring road of Fălticeni-Suceava (approximately 700m to the left) on the Magic Grove Street. The wooden church dedicated to St. George from Fălticeni Buciumeni is part of the Buciumeni monastery. It was built in the eighteenth century in Buciumeni village. The place of worship is surrounded by the cemetery of the former village Buciumeni and it is dedicated to St. George (celebrated on the 23rd of April). The name of the monastery comes from a family called Buciuman whose name was still existing in the last century Fălticeni.

There is no knowing as to when and who built St. George Monastery from Buciumeni. A. Gorovei identified two notes on religious books, from 1760 and 1785, so it can be considered that the building dates from 1700 to 1706. The church was restored in 1824 and 1884 by inhabitants. At the turn of the last century it was closed until the new repair works from 1930 took place, when it was consecrated and opened for believers again.

In 1993 some of the former nuns from Râșca who had served the church from Buciumeni for 18 years, asked to turn the sanctuary into a nuns’ hermitage, like it had been 150 years ago. Councillor Gh. Bragaţeanu adopted this idea and donated the necessary land; on May, 1994 the nuns hermitage Buciumeni was founded.

From the 1st of September, 1998 Buciumeni hermitage has been operating as monastery. After reopening of the monastery, several buildings of cells including all required annexes were built: kitchen, refectory, storeroom and also a new church. The construction works of the new church started on the 4th of August, 2002 and on the 1st of December 2002 the crosses on the roof were consecrated. In the summer of 2005, the City Council of Fălticeni municipality approved the allocation to the monastery of the free usage of a surface of 2.73 ha, including the Magic Grove. Being in public use, the grove aforementioned was in danger of extinction due to the uncontrolled deforestation. The new place of worship was consecrated on the 28th of August 2005 by Archbishop Pimen Zainea.

From 2008 to 2011, inside the monastery a nursing home was built with the blessing of Archbishop Pimen Zaina and under the guidance of Mother Superior Maria Mălăescu. The residence for the elderly inside "St. George " – Buciumeni Monastery was consecrated on 18th of August 2011 by Archbishop Pimen, surrounded by a synod of priests and deacons. The residence can house up to 50 elderly people.

"St. George" Church from Fălticeni was built of wood logs on a concrete foundation. It has a rectangular shape with a polygonal apse of the narthex and with a square tower above the porch. The exterior walls are lined with boards. The Church and the tower roof are made of shingle.

The interior of this place of worship is lighted by seven windows: one in the axis of the sanctuary apse, two windows on the sideswalls (on the south and on the north) of the nave and one each on the sideswalls of the porch. All windows are double, rectangular and provided with metal bars.

On the inside, the place of worship is divided into three rooms: the closed porch, nave and altar. The edifice has not narthex. The entrance doors to porch and to nave are simple, with only one leaf. The floor is made ​​of plank. The nave is separated from the altar by a carved wooden iconostasis. The polygonal apse of the altar is unattached to the rest of the building. The advanced layout of iconostasis were organized the two niches: the proscomidiar and the diaconicon.

References: Cartea Fălticenilor de la A la Z – Cătalin Ciolca, 2005

Un album al viselor frumoase- Eugen Dimitriu, 2009

Powered by Tofan Daria, 17, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a XI-a

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Judete