Categorii

Izvorul "Sentinela"

July 3, 2024 by

Istorie Locala

98

Abia în anul 1871, Merla – administratorul economic al minelor din Iacobeni – după ce constată că Izvorul Ioan dă cu greu apa necesară pentru 80 de băi pe zi, a propus centralizarea surselor în scopul asigurării debitului cerut în activitatea de sezon. În aceste condiţii, Izvorul „Sentinela” se situa pe locul al II-lea în ce priveşte debitul şi calitatea apei minerale. Pe data de 18 august 1883, contele Iulius Falkenhein – ministrul Agriculturii – a obţinut aprobarea împăratului Franz Joseph pentru edificarea unui stabiliment balnear la Vatra Dornei. Edificarea clădirii Izvorului „Sentinela” a fost în directă legătură cu noul statut, şi acela de un rang European – al Staţiunii Balneoclimaterice Vatra Dornei. O Staţiune de acest rang trebuia să dispună, în acele vremuri, de unul sau mai multe izvoare de apă minerală care era destinată turiştilor interesaţi.

În 1895, în timpul recoltării probelor destinate analizelor de laborator, s-a înregistrat un debit de 12.000 l/24 ore, iar temperatura apei se ridica la 10.5 C. La o probă de 10 litri de apă minerală, supusă analizelor de laborator, s-a înregistrat următoarea compoziţie chimică:

 

Bicarbonat de calciu

       0,549

Clorură de potasiu

      absent

Bicarbonat de fier

       1,002

Clorură de sodiu

      0,043

Bicarbonat de litiu

       0,005

Siliciu (anhidrid)

      0,488

Bicarbonat de magneziu

       0,666

Oxid de aluminiu

       0,008

Bicarbonat de mangan

       0,012

Arsen

       urme

Bicarbonat de sodiu

       0,597

Borat de sodiu

      absent

Bicarbonat de stronţiu

       0,002

Dioxid de carbon liber

      10,402

Sulfat de calciu

       0,007

Radioactivitate

      absent

Sulfat de potasiu

       0,054

Alcalin. În hridaţi de sodiu

      1,170

Sulfat de sodiu

       0,028

Densitate

      1003

Fosfat de calciu

       0,007

Substanţe solide

      2,405

Fosfat de sodiu

       absent

 

 

 

După efectuarea acestor analize chimice, au început lucrările de captare a izvorului după principii moderne. În primăvara anului următor, s-a dat curs lucrărilor de construcţie la noua clădire a Izvorului, un edificiu realizat în stilul castelelor medievale. După punerea sa în funcţiune, în 1896 clădirea a fost cunoscută sub denumirea de Izvorul „Falkenhein”. În vara anului 1898, după oficializarea Societăţii Culturale Române „Sentinela” din Vatra Dornei, la insistenţele primarului Vasile Deac, sursa de apă minerală, a doua ca importanţă, s-a denumit Izvorul „Sentinela”. Această denumire era de fapt o componentă a devizei fundamentale acreditată de această societate. Odată cu noua denumire, clădirea a devenit un simbol al luptei românilor din Dorne pentru unire cu ţara-mamă.

De fapt, din primăvara anului 1897, la acest izvor s-a introdus practica servirii apei minerale la pahar, sau în căniţe de ceramică, de către fete tinere îmbrăcate în costume populare tradiţionale. După opinia bătrânilor, acest sistem de servire a apelor minerale de Dorna a fost introdus de primarul Vasile Deac şi de doctorul Binder cu mult înainte de ridicarea clădirii Izvorului „Sentinela”. Aşadar, servirea apei minerale în acest sistem, la Izvorul „Sentinela”, se încadra în tradiţia Staţiunii Balneoclimaterice. Ca dovadă a acestor lucruri, în prezent se pot observa în incinta clădirii izvorului, masa din beton, sistemul de umplere a paharelor ş.a. Clădirea izvorului, aşa cum este concepută, a fost folosită ca mijloc de agrement. Din turnul clădirii se putea admira o bună parte din aria teritorială a staţiunii. În timpul Primului Război Mondial, turnul acestei clădiri a servit ca punct de observare. A avut o asemenea destinaţie, mai ales în timp ce, în sala de festivităţi a Cazinoului, aveau loc importante reuniuni cu caracter militar.

După primul război mondial, apa minerală de la Izvorul „Sentinela”, s-a utilizat numai în cura de băut. Între cele două Războaie Mondiale, sistemul tradiţional de servire a apei minerale la pahar s-a mai păstrat doar sporadic, numai cu ocazia unor protocoale de rang înalt. În tot timpul, cu excepţia anilor de război, clădirea izvorului, una de mare rafinament arhitectual, a fost întreţinută în condiţii exemplare de igienă şi gospodărie.

Treptat izvorul şi-a redus debitul şi apoi au dispărut şi proprietăţile curative ale apei minerale. Cauzele care au generat degradarea apei minerale de la această renumită sursă nu se cunosc. Starea întreţinerii clădirii şi a zonei înconjurătoare, a lăsat mult de dorit cu ani în urmă. Preocupările pentru reabilitarea sursei de apă minerală, una de renume la sfârşitul secolului XIX-lea, nu s-au situat la nivelul aşteptărilor. Aşa că dintr-un izvor, mult căutat pentru cura de băut, a mai rămas doar clădirea, un simbol a ceea ce a fost odinioară.

În prezent clădirea a fost reabilitată parţial, în turnul acesteia fiind situat un atelier de artă aparţinând d-lui Cristi Serdenciuc fiind iluminat în timpul nopţii.

 Bibliografie:

Petru Ţăranu, Memoria Dornelor vol.3, Ed. Biblioteca Bucovinei, 1999

"Sentinela" Spring

The Wonder Spring, as it was called at first, is one of the two mineral water sources located in the middle of the village, which were considered abundant by Dr. Adler. At first the mineral water of this spring was not used for drinking or for baths because although it was of good quality, the access to the spring was less easy due to the marshland. Moreover, the spring „John” had a adequate flow to satisfy the curative needs of that time.

Only in 1871, Merla – the manager of Iacobeni Mines – after he found that the spring „John” hardly provides the necessary water for 80 baths per day, proposed the centralization of the sources to ensure the required flow in the season. Under these conditions, the spring "Sentinela" was ranked second in terms of flow and quality of mineral water. On August 18, 1883, Count Iulius Falkenhein – the Minister of Agriculture – received the approval of Emperor Franz Joseph to build a spa establishment in Vatra Dornei. The erection of the building adjacent to the spring "Sentinela" was directly related to the new European ranking of Vatra Dornei spa resort. In those times, a high-ranking resort had to include at least one or more springs of mineral water which were intended for tourists.

In 1895, during the sampling intended for laboratory analysis, there was a flow of 12,000 l/24 hours and the water temperature rised to 10.5 C. In a sample of 10 liters of mineral water, subjected to laboratory analysis, the following chemical composition was recorded:

Bicarbonat de calciu

       0,549

Clorură de potasiu

      absent

Bicarbonat de fier

       1,002

Clorură de sodiu

      0,043

Bicarbonat de litiu

       0,005

Siliciu (anhidrid)

      0,488

Bicarbonat de magneziu

       0,666

Oxid de aluminiu

       0,008

Bicarbonat de mangan

       0,012

Arsen

       urme

Bicarbonat de sodiu

       0,597

Borat de sodiu

      absent

Bicarbonat de stronţiu

       0,002

Dioxid de carbon liber

      10,402

Sulfat de calciu

       0,007

Radioactivitate

      absent

Sulfat de potasiu

       0,054

Alcalin. În hridaţi de sodiu

      1,170

Sulfat de sodiu

       0,028

Densitate

      1003

Fosfat de calciu

       0,007

Substanţe solide

      2,405

Fosfat de sodiu

       absent

   

After these chemical tests , the works of taking the spring according to modern principles started. The next spring, the construction works on the new building adjacent to the Spring started; it was built in the style of medieval castles .In 1896 after opening, the building was known as Spring "Falkenhein". In the summer of 1898, after the institutionalization of the Romanian Cultural Society "Sentinela" from Vatra Dornei, upon the request of Mayor Vasile Deac, the source of mineral water, ranked second as importance, was called "Sentinela". This name was actually a part of the main motto awarded by this society. Along with the new name, the building became a symbol of the struggle of Romanians from Vatra Dornei for union with the mother land.

In fact, since the spring of 1897, at this spring the mineral water is served in glasses or in ceramic mugs by young girls dressed in traditional folk costumes. According to senior citizens, this system of serving the mineral water from Vatra Dornei was introduced by Mayor Vasile Deac and Dr. Binder long before the construction of the building of "Sentinela" spring. So, this system of serving the mineral water at the "Sentinela" spring was considered a tradition of the spa resort. In proof of this, we can see now inside the building of the spring the concrete table, the system of filling the glasses etc. The Spring building as it is designed, was used as a way of entertainment. From the tower of the building you could see a lot of the territorial area of the resort. During the First World War, the tower of this building served as a look-out. It had such a destination, especially while inside the hall of the Casino important military meetings were held.

After the First World War the mineral water of the "Sentinela" spring was used only for drinking. Between the two World Wars, the traditional service system of mineral water by glass was preserved only from time to time, when high-ranking protocols took place . Throughout the years, except during the the wars, the building of the spring, a highly-refinedarchitectural building, was preserved in exemplary cleaning and maintenance conditions.

Gradually the spring reduced its flow and then the curative properties of the mineral water also disappeared. The causes which lead to the degradation of the mineral water from this well-known source are not known. Years ago, the maintenance of the building and surrounding area were highly unsatisfactory. The concerns for the rehabilitation of mineral water source, one of the most famous in the late nineteenth century, were not as pressing as expected. Therefore the spring, which was so well-known for its curative properties, no longer exists and only its building is still standing to remind people of its former existence.

Currently, the building was partially restored and inside the tower there is an art studio belonging to Mr. Cristi Serdenciuc, which is illuminated at night.

References

Petru Țăranu, Memoria Dornelor vol.3, Biblioteca Bucovinei, 1999 publishing house

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete