Categories
93

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială București – Sucursala Rm. Vâlcea

După 1990, controlul s-a extins şi asupra poluării aerului şi a solului, astfel că au fost dezvoltate activităţi specifice de evaluare a poluării mediului şi de management de mediu. În anul 1991, sectorul de proiectare s-a separat de ICPEAR, dezvoltându-se ca unitate  de sine stătătoare cu personalitate juridică, institutul păstrându-şi structura organizatorică şi activităţiile specifice de cercetare aprobate prin HG în urma parcurgerii unui audit PHARE şi a procedurii de acreditare la nivel naţional. În apr. 1999, institutul s-a transformat într-o unitate de interes naţional în domeniul cercetării de mediu, în special în ceea ce priveşte controlul, prevenirea şi combaterea poluării industriale, schimbându-si denumirea în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială. Institutul desfăşoară în special activităţi de cercetare aplicativă, dar şi cu caracter fundamental şi avansat, în următoarele domenii principale:

– controlul poluării mediului (metode standard) – apă, aer, sol, deşeuri;

– evaluarea poluării industriale (studii de impact, bilanţ de mediu, studii de risc ecologic, metodologii de evaluare a stării de poluare);

– tehnologii de mediu (ape potabile, de uz industrial, uzate, industriale şi orăşeneşti, deşeuri, depoluare sol, denocivizare gaze);

– managementul de mediu şi calitate (consultanţă, instruire);

– expertize de mediu, consultanţă, asistenţă tehnică;

– instruire în domeniile menţionate.

ECOIND dispune de două filiale – una la Râmnicu-Vâlcea şi cealaltă în cadrul Universităţii Tehnice din Timişoara – fără personalitate juridică. Are implementat un sistem de management al calităţii, iar laboratoarele sale de control al poluării sunt acreditate şi atestate de foruri competente în materie de mediu (Asociaţia de Acreditare din România – RENAR şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase – ANSCPC). De asemenea, institutul este atestat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, să elaboreze documentaţii de evaluare a poluării mediului.

Prin mijloace proprii sau în colaborare cu celelalte laboratoare ale institutului, filiala din Râmnicu-Vâlcea a ECOIND Bucureşti oferă servicii diverse care pot fi încadrate în următoarele domenii tematice:

– controlul poluării prin preluări de probe şi caracterizări fizico-chimice, măsurări în  teren şi laborator pentru factori de mediu (ape de suprafaţă şi subterane, potabile şi reziduale şi sol, nămoluri, sedimente);

• controlul poluării prin monitorizarea nivelelor de poluare pe platforme industriale (identificarea poluanţilor, stabilirea punctelor de apariţie şi a frecvenţei, stabilirea metodelor de control);

• cercetare (elaborarea studiilor de concretizare fizico-chimică a apelor de suprafaţă şi a studiilor de epurare a apelor reziduale);

• asistenţă tehnică (monitorizarea afluenţilor industriali prin determinarea conţinuturilor de impurificatori generali şi specifici, de substanţe potenţial/ (prioritar) periculoase;

• evaluarea poluării mediului (bilanţuri de mediu, studii de impact asupra mediului, analiza şi completarea permanentă a băncii de date proprii privind starea de poluare la nivelul unităţilor de mediu, ramurilor de activitate, zonelor geografice şi bazinelor hidrografice).

Numeroşi beneficiari au apelat la ECOIND filiala Râmnicu-Vâlcea, pentru elaborarea bilanţurilor de mediu şi a studiilor de impact asupra mediului, lucrări care au stat la baza obţinerii autorizaţiilor de mediu şi a acordurilor de mediu. Printre beneficiarii la care s-au aplicat lucrările de evaluare şi cercetare de mediu, se pot menţiona: S.C. Oltchim S.A., S.C. Uzinele Sodice Govora S.A., S.C. Uzina Mecanică S.A., S.C. Acvarim S.A., S.C. Metalo-Chimica S.A., S.C. Peco Hery SRL, SNP Petrom Drăgăşani, S.C. Electrocarbon S.A. Slatina, S.C. AVICARVIL SRL, S.C. PETROM Bucureşti – Staţii Vâlcea etc.

Prin activitatea de cercetare de mediu, s-au realizat bănci de date pentru unităţile economice care pot fi puse la dispoziţia Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Vâlcea şi Administraţiei Naţionale a Apelor Române – Direcţia Apelor Olt

Cercetătorii de la ECOIND – filiala Râmnicu-Vâlcea, chimişti, ingineri chimişti, biochimişti, biologi şi geologi, au elaborat peste 100 de tehnologii de epurare şi depoluare, metodologii de analiză şi evaluare a poluării factorilor de mediu, bilanţuri de mediu şi studii de impact. De asemenea, ei au participat la diferite manifestări ştiinţifice din ţară, unde au prezentat peste 40 de lucrări. Dintre specialiştii care şi-au adus contribuţia la aceste realizări, menţionăm pe Nicolae Curcăneanu, Elena Preoteasa, Elena şi Gheorghe Luca, Anica şi Dumitru Sărdărescu, Maria Ţarălungă, Maria Târşa, Elena Predatu, Elena Lupu, Corin Dobrinescu, Mihaela Iordache, Larisa Roxana Mandoc ş. a. 


Note bibliografice

108. M. Ţarălungă, INCD – ECOIND Bucureşti – Sucursala Râmnicu-Vâlcea,, prezentare la masa rotundă „Cercetarea ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea – actualităţi şi perspective”, Forumul Cultural al Râmnicului şi SCDP Râmnicu-Vâlcea, 20 oct. 2008.


Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 435-436). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *