Categories
74

Gara CFR Burdujeni Suceava

Ridicată pe un teren mlăştinos, după modelul gării din oraşul elvețian Frieburg, construcția a necesitat ample lucrări de drenaj, terasament şi asigurarea unui fundament solid din grinzi mari de stejar. Construirea clădirii a fost terminată în 1898, dar copertina peronului principal și alte instalații auxiliare au fost finalizate abia în 1902.

Lângă Gara Burdujeni a fost construit un depou de locomotive, care era unul dintre cele mai mari din zona Moldovei. În jurul gării s-au construit locuințe ale personalului feroviar care se ocupa de întreținerea căii ferate.

Gara CFR Burdujeni Suceava executată într-o plastică arhitecturală ce aminteşte de eclectismul de şcoală franceză al vremii, a fost construită din cărămidă roşie lustruită, cărămida tratând în întregime faţadele clădirii.

Compusă din două corpuri laterale cu două niveluri, gara are în mijloc, pe lângă holurile de acces, o frumoasă sală în stil baroc, impunătoare ca dimensiune şi modalitate de tratare arhitecturală, ce a servit iniţial ca sală de recepţie şi oficiu de vamă. Peronul acoperit, ca şi întreaga feronerie a clădirii impresionează prin eleganţă şi precizia lucrării.

Până în anul 1918, în Gara CFR Burdujeni Suceava a existat atât un oficiu poştal, cât şi unul vamal.

Administraţia Căilor Ferate Române a efectuat între anii 1956-1961 primele reparaţii capitale ale clădirii gării, fiind aduse şi unele modernizări. Au fost introduse în clădire încălzirea centrală şi apa potabilă.

De asemenea, după înlocuirea pardoselei de lemn dintre etaje cu planşee şi grinzi din beton armat, a mai fost construit încă un etaj destinat activităților de telecomunicații. În anul 1981 a avut loc electrificarea liniilor de cale ferată din Burdujeni.

Gara Suceava a fost închisă în perioada 2000-2006 pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare. În acest timp, traficul feroviar a fost redirecționat către Gara Suceava Nord.

Gara CFR Burdujeni Suceava este un important nod feroviar prin care trec majoritatea trenurile de călători şi marfă.

Surse de informare:

Documentare privind Enciclopedia gărilor din România  – CDCAS 2003

File din istoria căii ferate  ce străbate ,,Ţara de SUS” – George, Timu; Iaşi

http://orasulsuceava.ro/descopera/transport/feroviar/gari/gara-cfr-suceava-burdujeni/

Material realizat de: Strugari Irina Anamaria

CFR (Romanian Railways) Burdujeni Railway Station Suceava

CFR Burdujeni railway station Suceava is located on 7, Nicolae Iorga Street Suceava. It was built by the Romanian state in the period 1892-1902 in Burdujeni village (today a district of Suceava ). The railway junction was of great importance, being at that time right on the border between the Kingdom of Romania and the Austro-Hungarian Empire. Comparable in magnitude only with the large railway stations from Transylvania and Banat, Burdujeni railway station is the largest station of the former principalities and it has the great advantage of being kept unaltered to the present day.

CFR Burdujeni Suceava railway station was included on the list of historical monuments in Suceava, developed in 2004, having the code SW -II- m-B- 05470.

Built on a marshland, according to the model of the railway station from the Frieburg town, its construction needed extensive drainage and earth -works and providing a solid foundation made of large oak beams. The construction of the building was completed in 1898, but the main platform cover and other additional facilities were completed only in 1902.

In the neighborhood of Burdujeni railway station was built a locomotive depot, which was one of the largest in Moldavia. Around the railway stationm houses for the railway staff in charge with the maintenance of the railway tracks were built.

The architecture of CFR Burdujeni Suceava railway station remindsthe French school eclecticism of that time; it was built of polished red brick, the brick filling the facades of the building entirely.

Made of two side buildings with two levels, the railway station has in the middle, apart from the access hallways, a beautiful baroque hall, impressive in size and in architectural technique, which served initially as a reception hall and customs office. The covered platform, as the entire metal fittings of the building, impress by the elegance and the precision of work.

Until 1918 CFR Burdujeni railway station included both a post office and a customs office.

Romanian Railway Administration has conducted from1956 to 1961 ​​the first overhaul works of the railway station building, some upgrades being performed. The central heating and drinking water systems were introduced in the building.

Moreover, after replacing the wooden floor between the floors with boards and beams made of concrete steel, another floor for telecommunications activities was built. In 1981 the electrification of railway lines from Burdujeni took place.

Suceava Railway Station was closed from 2000 to 2006 to conduct some rehabilitation works. Meanwhile, the rail traffic was redirected to Suceava Nord Railway Station.

CFR Burdujeni Suceava railway station is important railways junction crossed by the majority of passenger and freight trains.

Sources of information:

Documentare privind Enciclopedia gărilor din România – CDCAS 2003

File din istoria căii ferate ce străbate ,,Ţara de SUS” – George, Timu; Iaşi

http://orasulsuceava.ro/descopera/transport/feroviar/gari/gara-cfr-suceava-burdujeni/

Drawn up by

Strugari Irina Anamaria, 18 years old, Ştefan Cel Mare University Suceava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *