Categories
105

Bibliografie generală a Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol II (…) Municipiul Dragasani

1898. Siuaţiunea Judeţului Vâlcea, espusă Consiliului General cu ocaziunea deschiderii sesiunei ordinare din anul 1898, R.[âmnicu]-Vâlcea, „Tipografia Modernă” G. SFETEA & Comp. 421.

1900, Espunerea situaţiunei judeţului Vâlcea presentată Consiliului general la deschiderea sesiunei ordinare din anul 1900, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria judeţului şi a comunei Râmnicu-Vâlcea, Tipografia O. DEMETRESCU.

1908, Expunerea situaţiunei Judeţului Vâlcea, expusă consiliului judeţean în sesiunea de la 15 octombrie 1908, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria Judeţului şi a Comunei Râmnicu-Vâlcea.

1941, Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova. Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului.

1949, Tabloul arhitecţilor, membri ai Colegiului Arhitecţilor din RPR, înscrişi în Colegiu până la 19 febr. 1949, Bucureşti.

1951, DIR, B, XVI/II, Bucureşti; 1953, DIR, B, XVI/VI, Bucureşti; 1951, DIR, B, XVII/1, Bucureşti.

1955-2000, Colecţia de Buletine meteorologice lunare, Staţia meteorologică Drăgăşani.

1958, Anuarul meteorologic al României, 1961-1975, I.M.H., Bucureşti.

1959-1962, Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, vol. V, Bucureşti.

1960, Monografia geografică  a RPR, vol. I, Bucureşti, Ed. Academiei RPR.

1960, Monografia geografică  a R. S. România, I; Geografia fizică, Bucureşti, Ed. Academiei.

1964, Istoria României, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei RPR.

1968, Clima R.S. România, vol. I-II, Bucureşti.

1969, Judeţele României Socialiste, Bucureşti, Ed. Politică.

1972-1979, Atlasul R.S. România 1972-1979, sect. IV – Clima, pl. 1-6, fasc. II 1, II 7,  II 13,  II 62-64,  IV 25, IV 38, V 26, VI 13-14, Bucureşti, Ed. Academiei.

2001, Preotul Bălaşa – „Patriarhul de Drăgăşani” la 90 de ani, ediţie îngrijită de Ioan St. Lazăr şi Dumitru Misăilescu-Panu, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Bunavestire.

2004, Monografia municipiului Drăgăşani, Constanţa, Ed. Ex Ponto.

2009, Părintele Dumitru Bălaşa. O viaţă în slujba crucii şi a neamului DacoRomân, Râmnicu-Vâlcea,        Editura Petrescu.

2010, Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Fortuna.

Alessandrescu, C., 1893, Dicţionar geografic al judeţului Vâlcea, Bucureşti.

Alexe, Nicu (coord.), 2002, Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România, vol. I-IV (Bucureşti, Ed. Aramis.

Angelescu, N. I., 1904, Acte şi documente din trecutul farmaciei în Ţările Româneşti, Bucureşti.

Anuarul României pentru comerţ, industrie, meserii şi agricultură (abr. Anuarul României), 1925, Bucureşti.

Arhiva Primăriei Municipiului Drăgăşani, Master plan Drăgăşani, 2011 (neinv.).

Arhiv. Statului, Buc., Fondul arhivistic Mânăstirea Horezu, pach. LX.

Arhiva Episcopia Râmnicului, pachet LXVII, doc. 10.

Arhivele Statului, Bucureşti, fond Ministerul de Interne, dos. 503/1851.

Aricescu, C. D., 1873, Istoria Revoluţiei Române din 1821, Bucureşti.

Atlasul climatic al R.S. România, I 1, I 2, II 1, II 8,  II 13.

Badea, L. 1955, Contribuţii la studiul Piemontului Getic. Câteva observaţii geomorfologice în regiunile Olăneşti – Cheia, în „Probleme de geografie”, II/ 1955.

Badea, L., Rusenescu, C., 1970, Judeţul Vâlcea, Bucureşti, Ed. Academiei RSR.

Teodor Barbu, Sandu Morariu, Remember fotbalistic (II).Echipa „Unirea” Drăgăşani – 1966 – prima dată în Divizia C, în „Actualitatea drăgăşăneană”/ 11-17 octombrie 2011, pag. 16.

Ioan C. Băcilă, 1924, Oltenia sub austriaci, 1718 – 1739, Un document cartografic, în „Arhivele Olteniei”, nr. 12, (1924), pag. 111 – 118.

Bălaşa, D., f. an, Drăgăşanii în ultima decadă a secolului al XVI-lea. Mihai Viteazul, <Drăgăşani> (ms.).

Bălăşel, Teodor, 1967, Cântece populare olteneşti, ed. îngrijită de Gheorghe Alexe şi Vasile D. Nicolescu, Bucureşti, Ediţia pentru Literatură, 1967 („Folclor din Oltenia şi Muntenia”, II).

Berciu, D., 1966, Zările istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, Ed. Stiinţifică.

Berciu, D., 1974, Din istoria străveche a judeţului Vâlcea în lumina cercetărilor locale  din ultima vreme, în „Studii  vâlcene”, nr. 3/1974, Râmnicu-Vâlcea, pag. 11-18.

Berindei, Dan; Mutaşcu, Traian, 1962, Aspecte militare ale răscoalei populare din 1821, Bucureşti, Ed. Militară.

Biblioteca Academiei Române (BAR), Ms. 3879, Bucureşti.

Bordei , Ion, N., 1980, Influenţa Curburii Carpaţilor asupra circulaţiei atmosferice, Bucureşti, Institutul de Geografie (teză de doctorat).

Candea  P., 1964, Din istoricul emancipării oraşelor şi târgurilor, 1848-1868, în  „Revista arhivelor”, VII/ 1964, Bucureşti.

Cârstea Gheorghe, Constantinescu Dorel (coordonatori), 1980, Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism.

Comănescu, Adrian, Raport privind activitatea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vâlcea în anul 2008,                dos. nr. 1/2008.

Comisia Naţională pentru Statistică, 1994, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, Bucureşti.

Coteţ, P., 1955, Piemonturile de acumulare  şi importanţa studiului lor, în „Probleme de geografie”, II/1955.

Coteţ, P., 1957, Câmpia Olteniei, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică.

Daicoviciu, H., 1979, Istoria românilor. Compendiu, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică.

Diaconescu Mihail, Gib I. Mihăescu, Bucureşti, 1973.

Direcţia Judeţeană Dolj a Arhivelor Naţionale (abr. DJDAN), fond Magheru, pach. XIV bis; fondul Prefectura Judeţului Dolj (abr. PJD), dos. nr. 82/1848 – p. I şi 19/1852, Craiova..

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (abr. DJVAN), colecţia  Documente Istorice, pach. LXVII, doc. 105, 139, 140; idem, fondul Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 3758/1831, dos. 19/1852, 15/1862, 67/1862, 83/1862.

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (abr. DJVAN), fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (abr. PJV), dos. 99/1867, dos. 11/1916, 21/1916, 42/1916, 14/1917, 121/1917, 9/1918 şi 39/1919.

Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978

F. an, Master plan municipiul Drăgăşan, Drăgăşani.

Frunzescu, Dimitrie, 1872, Dicţionar topografic şi statistic, Bucureşti, Tipografia Statului – Hotelul Şerban Vodă.

Georgescu, Titu, 1967, Răscoala în judeţul Vâlcea, în vol. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Bucureşti, Ed. Academiei RSR.

General maior (r) conf. univ. dr. Ilie Gorjan, general de brigadă (r) prof. Ioan P. Suciu, 2009, Contribuţii la istoria Jandarmeriei Române. 65 de ani de la eroicele lupte ale jandarmilor în „Bătălia Bucureştilor” din august – septembrie 1944, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu.

Ionaşcu, I., 1934, Biserici, chipuri şi documente din Oltenia, Craiova.

Iorga, N., 1905,  Sate şi mânăstiri din România, Bucureşti.

Istocescu, Emil, 2010, Gib I. Mihăescu, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Silvana.

Istocescu, Emil, 2010, Gib I. Mihăescu: ”Oraşul Drăgăşani” (Conferinţă publică ţinută în cadrul „Ligii Culturale” din Drăgăşani, în „Studii vâlcene”, Serie nouă, nr. VI (XIII)/2010, pag. 592-598.

Legea nr. 2 din 16 febr. 1968, în „Buletinul Oficial” al M.A.N. nr. 17 / 17 febr. 1968..

Măldărescu Ion, Frâncu Emilian, 2002, Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie. Vol. I – Oameni cunoscuţi ai Râmnicului contemporan. Râmnicu-Vâlcea, Ed. „Anton Pann”.

Florin Mănoiu, CSM Unirea Drăgăşani va revoluţiona fotbalul în sudul judeţului, în „Arena vâlceană” din 1 august 2006

Mihăilescu, V., 1946, Piemontul Getic, în „Revista  geografică”, ICGP, an II, Bucureşti.

Mihăilescu, V., 1957, Piemonturile, comunicare Academia RSR.

Mirescu, I. şi colab., 2008, Municipiul Drăgăşani – Monografie geografică, Verguleasa, Ed. Kitcom.

Mironescu, Atanasie, 1906, Istoricul Episcopiei Râmnicului, Bucureşti.

Morariu, Alex, 2011, File de istorie sportivă. Remember fotbalistic drăgăşănean, în „Actualitatea drăgăşăneană”/ 20-26 sept. 2011, pag. 16.

Oncescu, N., 1969, Văile transversale din România, Bucureşti, Ed. Academiei.

Osiac, Vladimir, 1974, Mărturii documentare oltene despre Tudor Vladimirescu, în „Historica”, vol. III/1974, Bucureşti, Ed. Academiei Române.

Paraschiv, D., 1955, Piemontul Cândeşti, studiu geomorfologic, studiu tehnic şi economic. Comitetul geologic, seria H, nr. 2/1955.

Pascu, Şt. şi colab., 1966, Istoria României, sec. X-XII, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică.

Pârnuţă, Gh., f. an, Din istoria culturii şi şcolii din judeţul Vâlcea (sec. XVI-XIX), în „Buridava”, nr. 3, f. a, pag. 133-276.

Petrescu, Ileana, 1969, Documente privind revoluţia de la 1848 în Oltenia, Craiova.

Petria, Petre, 1985, Gib. I. Mihăescu. Biobibliografie selectivă, Râmnicu-Vâlcea.

Petria, Petre, Vâlcea, 1997, Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, <vol. I>, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.

Petria, Petre, Tănăsoiu Cristina, 2004, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, vol. II, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.

Pomelnicul satului Drăgăşani din judeţul Vâlcea.

Popescu, Ad., Contribuţii la cunoaşterea climatului din podgoria Drăgăşani.

Popescu-Cilieni, Ion, 1941, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Craiova.

Posea, Gr., 1973, Piemonturile din România. Geneza şi evoluţia lor, în „Realizări în geografia României”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică.

Posea, Gr. şi colab., 1974, Relieful României, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică.

Rădulescu, N., Al.; Velcea, V., Popescu, N., 1968, Geografia agriculturii României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.

Rogobete, Alina, 2010, Gib Mihăescu. Remember, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor.

Roşu, A., 1973, Geografia fizică a României, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică.

Simion, Eugen (coord.), 2004, Dicţionarul general al literaturii române, A-B, C-D, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic.

Solomon, Ion, 1933, Amintiri, Craiova, Ed. „CS Nicolaescu-Plopşor”.

Stahl, H., H., 1959, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti,vol. II, Bucureşti.

Stoica Elena, 2009, Lăutarii – un patrimoniu spiritual românesc, în vol. „Sinteze. 1994-2008”, editat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti, 2009, pag. 792-794.

Stoicescu, Nicolae, 1970, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I. Ţara Românească, vol. I, Craiova; editată de Mitropolia Olteniei.

Şerban, Constantin (coord.), 2004, Monografia municipiului Drăgăşani, Constanţa, Ed. „Ex Ponto”.

Tamaş, Corneliu, 1971, Anul 1848 în judeţul Vâlcea – Catalog de documente, în „Studia et acta musei Nicolae Bălcescu”, 1970/1971.

Tamaş Corneliu, Bardaşu Petre, Purece Sergiu, 1977, Prefectura judeţului Vâlcea. Inventar arhivistic, vol. I, Bucureşti.

Tamaş Corneliu, Bardaşu Petre, Purece Sergiu, Nestorescu-Bălceşti Horia, 1977, Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea Războiului de Independenţă (1877-1878). Studii şi documente, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”.

 Tamaş Corneliu, Bardaşu Petre, Purece Sergiu, Nestorescu-Bălceşti Horia, 1974, Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea. Studii şi documente (abr. 1907 în Vâlcea), Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”.

Tamaş Corneliu, Bardaşu Petre, Purece Sergiu, Nestorescu-Bălceşti Horia, 1979, Judeţul Vâlcea în anii Primului Război Mondial (abr. 1916-1918 în Vâlcea), Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”.

Tamaş, Corneliu; Bardaşu, Petre; Purece, Sergiu; Nestorescu-Bălceşti, Horia, 1978, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea (abr. 1848 în Vâlcea), Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălceşti”.

Teodorescu, C., I.,  1933, Clima României privită din punct de vedere al agriculturii, Bucureşti.

Teodorescu, C. I., 1943, Podgoria Drăgăşani, lucrare tipărită cu prilejul inaugurării staţiunii experimentale de viticultură şi oenologie  din Drăgăşani (14 sept. 1943).

Teodorescu, C. I. şi colab., 1966, Viţa de vie şi vinul de-a lungul veacurilor, Bucureşti, Ed. Agro-Silvică.

Toartă, M., 1979, Sucidava-Sarmisegetusa, drum continuu, drum de milenii, în „Studii vâlcene”, nr. 3/1974, Râmnicu-Vâlcea, pag. 19-34.

Tudor, D., 1968, Oltenia romană, ed. a III-a, Bucureşti.

Tudor, D., 1975, Pe drumul roman de la Piatra-Olt la Râureni, cu popas la Rusidava, în Rusidava-Drăgăşani 205-1975, retrospectivă şi realitate.

Urechia, V. A, 1901, Istoria Românilor, XIII, Bucureşti.

„Viaţa Vâlcii”, 25 oct. 2009, ed. on line.

Vulpe, Radu, 1970, Dacia Romană şi Sciţia Minor, în vol. Istoria poporului român (sub  red. acad. Andrei Oţetea), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică.

Wikipedia

www.arhiram.ro

www.http:// sport_expres.ablog.ro/pagina/2/. 11.01.2007.

http://www.sport365.ro/forum/fc-arges

http://valentinandrei.ro/vlnews/?p=31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *