Categorii

Vâlcea – Mânăstirea Govora

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

93

 

Meletie Macedoneanul era un poliglot, cunoscând greaca şi slavona; stabilit în Ţara Românească, a fost egumen „nastavnic” la Mânăstirea Govora, numit de Matei Basarab „preacuvios bărbat şi vrednic… năstavnic păzitoriu şi ocârmuitoriu”50 până la moarte. În timpul egumeniei sale, călugării învăţau carte slavonă şi românească. Aici, se organizează o tipografie cu materialele aduse de Meletie de la Kiev, din porunca lui Matei Basarab, unde apare  Psaltirea slavonă (1637) şi Ceaslovul slavon, urmate de două tipărituri în limba română: Pravila cea mică (1640) şi Evanghelia învăţătoare sau Cazania (1642). La Govora, s-a organizat o şcoala unde s-au  format noii tipografi: Procopie, Preda şi Radu Stancovici, Tudor Dumitrievici din Râmnic şi Lupin Dumitrievici din Popeşti-Luncavăţ51Întâia învăţătură pentru tineri, apărută la Râmnicu-Vâlcea (1726), în limbile slavonă şi română52.

         În secolul al XVIII-lea, în timpul vrednicului egumen govorean Ştefan Mânăstireanu (1762-1774; 1778-1782), se manifestă interes pentru cartea manuscris, fiind menţionată Ithica ieropolitica sau filozofie de obiceiuri învăţătoare cu simvoale şi cu chipuri luminate, spre îndreptarea şi folosul celor tineri s-au tocmit53, iar Nicolai logofătul consemnează, la 31 iulie 1773, că manuscrisul este „a părintelui Rafail monah ot Mânăstirea Govora”54.

Ieromonahul Mihail, egumenul Mănăstirii Govora cumpără un Ceaslov, scris de monahul Rafail de la Hurezi, potrivit autografului: „Această carte iaste scrisă de monahul Rafail din Mânăstirea Hurezi şi cumpărată de mine, Mihail ieromonah, igumenul Govorii, şi o am dăruit fratelui, ierodiaconului Paisie, pentru a mea vecinică pomenire. Noemvrie 8 dni 1774. Mihail igumenul Govorii”55. De asemenea, fostul mitropolit Grigorie Râmniceanu porunceşte să fie scris Pomelnicul Mănăstirii Govora, care a fost copiat de ieromonahul Visarion de la Mânăstirea Tismana, cum adevereşte o însemnare: „Acest Poménic al sfintei Mănăstirii Govorii s-au scris din porunca Preasfinţii Sale părintelui proin mitropolit chir Grigorie Râmnicean, prin osteneala  smeritului ieromonah  Visarion din sfânta Mănăstire Tismana, la leat 1777, fevruarie 16”56.


 

Note bibliografice

 

50. Dan Simonescu – Damian pag. Bogdan, Începuturile culturale ale domniei lui Matei Basarab, în „Biserica Ortodoxă Română” LVI (1938), nr. 11-12, pag. 866-880.  

 

51. Gheorghe Ionescu, Mânăstirea  Govora  şi  egumenia  lui  Meletie

 

Macedoneanul, în „Buletinul Monumentelor Istorice” XL (1971), nr. 2, pag. 20-32.

 

52. Arhim. Veniamin Micle, Rolul cultural al mânăstirilor…, pag. 88-93.

 

53. B. A. R., Ms. nr. 2667, f. 155v.

 

54. Ibidem, f. 1 liminară.

 

55. B. A. R., Ms. nr. 2521, f. 225-236.

 

56. B. A. R., Ms. nr. 257, f. 52.


Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 593). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”


Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete