Categories
74

Templul Mare din Vatra Dornei (Templul evreiesc)/ The Great Temple of Vatra Dornei(Jewish Temple)

În perioada deportării evreilor din octombrie 1941, în templu s-au ascuns câțiva evrei, care au fost scoși cu forța de aici. În tavanul albastru se mai vedeau prin anii 2000 găurile de la gloanțele trase atunci.  La mijlocul anilor '50 ai secolului al XX-lea, templul era plin cu ocazia slujbelor, iar evreii trebuiau să-și plătească locul în sinagogă de sărbătoarea Anului Nou evreiesc.

La începutul secolului al XXI-lea, Templul Mare din Vatra Dornei se afla într-o stare de paragină. Acoperișul stătea să se prăbușească, tencuiala de pe pereți era căzută, pereții erau crăpați și geamurile sparte. Se mai vedeau vechile picturi și scrieri. Secretara Comunității Evreilor din Vatra Dornei, Melania Mehler, a afirmat că lăcașul de cult era vizitat de turiști israelieni care au furat unul dintre candelabre, iar unul din grupuri a plătit pentru vizită doar doi dolari.            

În noaptea de 2 iulie 2002, Templul evreiesc din Vatra Dornei a fost călcat de hoți. După părerea polițiștilor, hoții au pătruns în clădire în timpul unei pene de curent, care a afectat întreaga localitate și a scos din funcțiune sistemul de alarmă. Ei au tăiat lacătele de la ambele uși, au răscolit peste tot chiar și în magazia de lemne, dar nu au reușit să intre în biroul Comunității Evreilor din oraș, care are grilaj metalic. Ei au împărștiat pe jos tablourile și cărțile vechi. S-a presupus că hoții au căutat obiecte de cult de valoare, cum ar fi sulurile sfinte.

În 2003, Primăria municipiului Vatra Dornei prin primarul Constantin Huțanu a alocat fonduri și mână de lucru pentru efectuarea unor reparații la templul evreiesc, din cauza faptului că membrii comunității evreiești erau puțini și prea bătrâni pentru a efectua ei reparațiile. Lucrările au presupus înlocuirea geamurilor sparte, câteva reparații urgente și curățenia zonei. Templul avea aproximativ 50 de metri pătrați de geamuri, care erau frecvent sparte. Primarul a justificat această alocare de fonduri astfel:"Este o clădire cu valoare de monument arhitectonic și încercăm să facem măcar câteva mici reparații. Păcat că nu avem suficiente resurse pentru restaurare".

La 20 decembrie 2006, rabinul Abraham Ehrenfeld a aprins lumânările de Hanuka la templul din Vatra Dornei, în prezența membrilor Comunității evreiești din oraș, a secretarului general al Federației Comunităților Evreiești din România, ing. Albert Kupferberg, a prefectului de Suceava,Orest Onofrei, a primarului de Vatra Dornei, Constantin Huțanu, a preoților ortodocși Marius Maghercă și Constantin Vârlan. Cu acest prilej, primarul Constantin Huțanu a solicitat Federației Comunităților Evreiești din România să se alăture în demersurile municipalității dornene pentru salvarea Templului Mare, monument arhitectonic, care avea nevoie de restaurare.

           

În anul 2007, ca urmare a strategiei privind păstrarea moștenirii iudaice, care face parte din patrimoniul național al României, Ministerul Culturii și Cultelor a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului național de acțiuni pentru protejarea patrimoniului evreiesc din România prin care s-au alocat 209.000 de lei pentru efectuarea de intervenții de urgență la cinci lăcașuri de cult mozaice, printre care și Templul din Vatra Dornei.  Cu acest prilej, a fost înlocuit acoperișul templului și s-au reparat pereții crăpați.

 

 

The Great Temple of Vatra Dornei

(Jewish Temple)

 

 

          The Great Temple of Vatra Dornei is a Jewish place of worship in Vatra Dornei town, located on 54, Mihai Eminescu street at the foot of Runc Hill. It was built between 1898-1902.

The first synagogue in Vatra Dornei (the Great Temple) was built between 1898-1902 on a land given by the Orthodox Church under the hill Runc. Also at the beginning of the 20th century a smaller synagogue was built on Luceafărul street.The spiritual leader of the community was the rabbi Fraenkel, followed by rabbis Margosches (father and son).

In the two synagogues there were occasionally debates on topics related to Zionism or other Hebrew national issues. Also, there were two small houses of God: "Wiznitzerschul" and "Handwerkerschul".

During the period of Jews deportations in October 1941, some Jews took refuge in the temple, but they were forced out of there. In the 2000s the holes from bullets fired then could still be seen in the blue ceiling. In the mid-50s of the 20th century, the temple was full during services and the Jews had to pay for their place in the synagogue on New Year’s celebration .

At the beginning of the 21st century, the Great Temple in Vatra Dornei was in a a desolated condition. The roof was about to crumble down, the plaster on the walls had fallen, the walls were cracked and the windows were broken. The old paintings and writings could still be seen.. The Secretary of the Jewish Community in Vatra Dornei, Melania Mehler, said that the place of worship was visited by Israeli tourists who stole one of the chandeliers and one of the groups has paid just two dollars for the visit.

During the night of July 2, 2002, the Jewish Temple in Vatra Dornei was plundered by thieves. According to police, thieves broke into the building during a power cut that affected the whole village and deactivated the alarm system. They cut locks on both doors, ransacked everywhere even in the woodhouse, but failed to enter the office of the Jewish Community in the town, which had a metal grille. They scattered the paintings and old books on the floor. It was assumed that the thieves had been trying to find valuable religious artifacts such as The Sacred Scrolls.

In 2003, Vatra Dornei Town Hall thanks to Mayor Constantin Huţanu allocated funds and work force
for carrying out some restorations on the Jewish temple, due to the fact that Jewish community members were few and too old to carry out restorations by themselves. The works involved replacing broken windows, some critical repairs and cleaning of the area. The temple had about 50 square meters of glass, which were often broken. The mayor justified this allocation of funds as follows: "It is a edifice with architectural monument worth and we are trying to do at least some modest restorations. It is unfortunate that we do not have enough resources for restoration."

On December 20, 2006, Rabbi Abraham Ehrenfeld lit Hanukkah candles at the temple in Vatra Dornei, in the face of the members of Jewish Community in the town, the General Secretary of the Federation of Jewish Communities in Romania, engineer Albert Kupferberg, the prefect of Suceava, Orest Onofrei, the mayor of Vatra Dornei, Constantin Huţanu, Orthodox priests Constantin Marius and Maghercă Vârlan. On this occasion, Mayor Constantin Huţanu made a request to the Federation of Jewish Communities in Romania to support the approaches of the municipality of Vatra Dornei, to save The Great Temple, an architectural monument which needed restoration.

In 2007, as as result of implementing the strategy concerning the preserving of Jewish heritage, which is part of the national heritage of Romania, the Ministry of Culture and Cults developed a Government Decision Draft for the approval of the National Action Plan for protecting the Jewish heritage in Romania, through which 209,000 lei were allocated in order to take emergency actions regarding five Jewish places of worship, including the temple in Vatra Dornei. On this occasion, th roof of the temple was replaced and the cracked walls were reconditioned .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *