Categories
80

Parcul Municipal Vatra Dornei

Zona din jurul stabilimentelor balneare este împrejmuită iar aspectul de parc prinde contur astfel încât în anul 1869, Fondul Bisericesc Ortodox Român din

Bucovina a preluat stabilimentele propriu-zise și suprafețele de teren aferente. Anul 1873 a reprezentat un punct de cotitură pentru viitorul parc municipal, consilierul guvernamental al orașului propunând amenajarea unei prime alei acoperite, destinată persoanelor suferinde sosite în târgul Vatra Dornei. Ca urmarea a propunerii primarului din acele vremuri, Vasile Deac, către prințul Franz Joseph, lucrările de amenajare a unui parc mai mare și a edificării unui nou stabiliment balnear, a unui pavilion muzical și a mai multor clădiri de izvoare au fost aprobate, în anul 1896, zona destinată odată păşunării cailor poștei devenind un adevărat parc la nivel european.

 

Anul 1899 a reprezentat anul inaugurării oficiale a stațiunii turistice a orașului și a parcului, botezat cu numele de “Grădina cu Stabilimente”. Festivitatea de inaugurare a fost reprezentată de primul concert al Fanfarei Regimentului de Infanterie Cernăuți în pavilionul muzical recent construit.

 

În timpul Primului Război Mondial, parcul municipal a suferit grave distrugeri, aflându-se în baterea tunurilor inamicilor. În perioada dintre cele două Războaie Mondiale, Ilie Piticariu spunea în lucrarea sa, “Băile Vatra Dornei”: “parcul băilor cuprinde pe o întindere de 60 de pogoane o bună parte din Dealul Negru. În parc se găseau florării superbe și poienițe cu iarbă. Majoritatea vizitatorilor se strâng în apropierea izvoarelor și a clădirilor acestora”. Cel de-al Doilea Război Mondial a adus mai puține distrugeri decât în Primul Război Mondial, în iunie 1948 întregul parc trecând sub administrația primăriei și a băilor.

 

În zilele noastre, parcul municipal al orașului se întinde pe o suprafață de 50 ha, este declarat rezervație dendrologică a Academiei Române, găzduind cele mai importante izvoare ale orașului și clădirile acestora, Pavilionul Muzical, Catedrala ‘’Sfânta Treime’', Stabilimentul Balnear și două pârtii, ‘’Parc” și ‘’Veverița’’.

 

Țăranu, Ion, “Memoria Dornelor, Stațiunea Balneoclimaterică, Vol. III’’’, Ed. Bucovinei, 1999

 

Piticariu, Ilie, ‘’Băile Vatra Dornei’’, Cernăuți, 1926 Pața, Gheorghe, “Ținutul Vatra Dornei”, Ed. Mușatinii, 1993

 

 

Vatra Dornei Municipal Park

 

At its starting point, the Park in Vatra Dornei resort was rather a piece of land intended for feeding horses owned by the post office than a relaxing place for locals and passers-by. On August 27, 1788 the state domain administrator, Mr. Michael Schaiblein, rented to the city no less than 53 acres and 12 fathoms of meadow. The area was known by locals as a very good source of mineral water andin 1810 it was set forth, to be the host for the future bathing establishment, built 20 years later, as a result of land exchange between the post office and the locals who had properties in this area.

 

The area around the bathing establishments was fenced and the park layout started to fall into place so that, in 1869, the Romanian Orthodox Church Fund of Bukovina took over the actual establishments and the corresponding land areas. 1873 was a landmark for the future municipal park, as the government adviser of the town proposed the construction of the first covered walkway, intended for sick people coming to Vatra Dornei. As a result of the proposal set forth by the mayor at that time, Vasile Deac, to Prince Franz Joseph, the development  works of a larger park and edification of a new bathing establishment, a music pavilion and several buildings of springs were approved, in 1896s. Thus, the area once intended for the grazing of horses ownedby the post office   became an actual European park.

 

In 1899 the official opening of the town tourist resort and of the town park, named "The Garden with Establishments" took place The groundbreaking ceremony consisted in the first concert of the InfantryRegiment Band from Chernivtsi inside the newly built music pavilion.

 

During World War I, the municipal park suffered severe damage, being in the fire line of enemy cannons. In the period between the two World Wars, in his work " Vatra Dornei bathing establishments" Ilie Piticariusays ,  that "the Park of the baths covers an area of 60 acres, including a large part of Dealul Negru. In the park there were splendid florists and grassy meadows. Most visitors got together near the springs and their buildings". The Second World War brought less destruction than the first World War, and, in June 1948, the entire park passed under the administration of the town hall and the baths,.

 

Nowadays, the municipal park of the city includes an area of ​​50 ha, and it was declared a dendrologic reserve of the Romanian Academy, hosting the most important springs of the town and their buildings, the Music Hall,  “The Holy Trinity” Cathedral, the bathing/spa establishment and two slopes, ''Park "and'' Squirrel''.

 

Țăranu, Ion, “Memoria Dornelor, Stațiunea Balneoclimaterică, Vol. III’’’, Ed. Bucovinei, 1999

 

Piticariu, Ilie, ‘’Băile Vatra Dornei’’, Cernăuți, 1926 Pața, Gheorghe, “Ținutul Vatra Dornei”, Ed. Mușatinii, 1993

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *