Categories
92

Palatul Comunal (Primăria Municipiului Vatra Dornei)

După nenumărate discuţii şi contradicţii, s-a dat curs lucrărilor de efectuare a planurilor de construcţie. În acest scop în anul 1883, Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina, a alocat suma de 106 000 florini, pentru realizarea unui program de sistematizare şi modernizare a băilor din Vatra Dornei.

 

Arhitectul Paul P. Brang, după o vizită de documentare întreprinsă împreună cu Vasile Deac în Franţa, Germania şi Italia – a trecut la modelarea minimachetelor clădirilor ce urmau să facă parte din proiectul de sistematizare şi modernizare a băilor din Vatra Dornei, în care bineînţeles era inclusă şi clădirea Palatului Comunal.

 

În cadrul celei de-a doua vizite la curtea împăratului austriac, primarul Vasile Deac a prezentat un proiect îmbunătăţit de modernizare a întregii staţiuni, plus o machetă minuţios realizată de arhitectul clădirii, Paul Brang. Împăratul Franz Joseph nu a ezitat nici o clipă să de-a curs lucrărilor de execuţie a tuturor clădirilor prezente pe machetă, ba chiar, fiind impresionat de munca primarului şi a echipei sale, le-a acordat medalia "Crucea de argint cu coroană pentru merite".

 

În condiţiile create, Vasile Deac a rezervat  60 000 florini pentru construcţia Palatului Comunal, a recrutat forţă de muncă din Florenţa specializată în construcţii monumentale, ambele părţi stabilind  de comun acord termenul de începere al lucrărilor – ultimul semestru al anului 1895 – şi de predare a clădirii la cheie în luna septembrie 1897.

 

La sfârşitul lunii septembrie 1897, Palatul Comunal s-a inaugurat cu un fast moderat. Tedeum-ul oficiat de un sobor de şase preoţi, urmat de evoluţia corului poporenilor, a formaţiei de dansuri populare şi un scurt program artistic prezentat de elevii şcolii primare din localitate au fost acţiunile care au marcat punerea în funcţiune a celei mai reprezentative clădiri din Dorna.

 

Palatal Comunal nou construit dispunea ca şi acum de spaţii cu funcţionalităţi precise la parterul acestuia, iar la etajul clădirii pe lângă birourile funcţionarilor, exista un spaţiu destinat reuniunilor solemne şi de protocol internaţional, care s-a numit la început “Sala Oglinzilor de Cristal” sau “Sala de Festivităţi Dorna”. Prin forma, dimensiunea şi arhitectura ei, “Sala Oglinzilor” îmbină armonios elemente de factură renascentistă cu cele specifice stilului moldovenesc de străveche tradiţie locală.

 

Clădirea şi dotările din interiorul ei s-au păstrat intacte până în timpul primului război mondial. După declanşarea ostilităţilor în aria teritorială a Dornelor, un obuz a lovit în plin clădirea provocându-i mari distrugeri. Pierderea cea mai mare a constat în distrugerea oglinzilor de cristal, a frescelor, a frizelor şi a candelabrelor de pe holul primăriei. După război s-au luat măsuri de reparare a clădirii şi de restaurare a obiectelor de artă distruse.

 

Distrugerile provocate de cel de-al doilea război mondial au afectat mai puţin clădirea primăriei, candelabrele din sala de protocol fiind principalele obiecte furate de armata germană în timpul retragerii din oraş.

 

Între anii 1984 – 1986, Palatul Comunal a fost consolidat, renovat şi restaurat cu fonduri provenite, în mare parte, din donaţie publică. Pentru a avea garanţia restaurării după original, primarul oraşului de la acea vreme a invitat la faţa locului mai mulţi bătrâni, care au cunoscut clădirea din perioada tinereţii lor.

 

Palatul comunal a fost ridicat sub semnul valorii. Astăzi, după mai bine de o sută de ani, clădirea este încadrată în structura valorilor de patrimoniu naţional, sistem în care este cotată ca monument istoric şi de arhitectură.

 

Surse de informare:

 Petru Ţaranu – Memoria Dornelor, vol. 3, Editura Biblioteca Bucovinei, 1999

 Material realizat de: Pascari Bianca, 15 ani, Liceul Teoretic ,,Ion Luca” Vatra Dornei,cl. a X-a

 

The Communal Palace (Vatra Dornei Town Hall)

The idea of building the Communal Palace of Vatra Dornei belonged to Mayor Vasile Deac and was set in a historical background of vital importance to the destiny of the spa resort of those times. The need to found a communal palace in Vatra Dornei was in line with the efforts for turning Vatra Dornei into a renown European spa resort.

After countless discussions and contradictions, the construction design works started up. To this end in 1883, Bukovina Orthodox Church Fund, allocated 106 000 florins for the implementation of a systematization and modernization program of Vatra Dornei Spa.

Architect Paul P. Brang, after a documentation visit taken together with Vasile Deac to France, Germany and Italy – started to model mini layouts of the buildings which were intended to be part of the systematization and modernization project of Vatra Dornei Spa, which was to include the Communal Palace Building too.

During the second visit to the Austrian King, mayor Vasile Deac presented an improved project for the modernization of the entire resort, plus an elaborated layout made by the architect Paul Brang. Emperor Franz Joseph did not hesitate to approve the execution works of all the buildings set on the layout; in fact he was impressed by the mayor`s work and his team’s, giving them the “Silver Cross of Merit with Crown medal.

In these new conditions, Vasile Deac reserved 60 000 florins for the construction of the Communal Palace, recruited labor specialized in monumental building from Florence, mutually establishing the starting up of works – during the last semester of 1895 – and the date when the building was to be completed, in September 1897.

At the end of September 1897, the Communal Palace was inaugurated with moderate pomp. The Te Deum performed by a group of six priests, followed by the performance of the parishioners choir, the traditional dance band and a short entertainment program presented by the local primary school pupils were the actions that marked the carrying into action of the most representative buildings of Vatra Dornei .

The newly built Communal Palace had then spaces having a precise functionality on the ground floor and on the first floor, next to the offices of the employees, therewas a space intended for formal meetings and international protocolwhich was originally called the "The Hall of Crystal Mirrors" or "Dorna Festival Hall”. Due to the shape, size and its architecture, "The Hall of Mirrors" uniformly combined elements of Renaissance with those of specific Moldavian style of ancient local tradition.

The building and facilities within it have been preserved intact until the First World War. After the outbreak of hostilities in the area of Vatra Dornei, a shell hit the entire building causing great damage. The highest loss was the destruction of the crystal mirrors, frescoes, friezes and chandeliers of the Town Hall lobby. After the war steps were taken in order to repair the building and to restore the destroyed fine art.

The damages caused by the Second World War affected less the Town Hall Building, as the chandeliers of the conference hall were the only main items taken by the German army during the retreat from the city.

From 1984 to 1986, the Communal Palace was refurbished and restored with funds largely sourcing from public donations. In order to ensure restoration according to the original, the mayor of that time calledseveral elder citizens who knew the building during their youth. The Communal Palace was a landmark of value. Today, after more than a hundred years, the building is included in the national heritage , within which it is listed as a historical and architectural monument.

Sources of information:

 Petru Ţaranu – Memoria Dornelor, vol. 3, Publishing house Biblioteca Bucovinei, 1999

Powered by: Pascari Bianca, 15 ani, High School ,,Ion Luca” Vatra Dornei, cl. a X-a

            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *