Categorii

Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică

July 3, 2024 by

Istorie Locala

92

Ideea de a se înființa un muzeu al Ţării Dornelor a fost principala preocupare a oamenilor iluminaţi din această zonă. În vremea primarului Vasile Deac, Alexandru Xenopol a reuşit să facă unele descoperiri arheologice, iar cu acest prilej l-a îndemnat pe interlocutorul său să încerce să înfiinţeze un muzeu local, pe mai multe teme. În domeniul arheologiei şi etnografiei au fost obţinute rezultate mai uşor, însă în domeniul ştiinţelor naturii nu s-a întreprins nimic, decât mult mai târziu. La sfârşitul lunii august a anului 1952 s-a pus problema alcătuirii unui muzeu de ştiinţele naturii. Astfel s-a hotărât cumpărarea unei colecţii a învăţătorului Dumitru Andreescu din Dorna Candreni. Colecţia respectivă conţinea un bogat portofoliu de păsări şi mamifere, herbare, insecte, roci şi minerale din domeniul ştiinţelor naturii, şi nu numai.

 

În anul 1952 s-a înfiinţat în staţiunea balneară Vatra Dornei primul Muzeu de Ştiinţele Naturii, în care au fost prezentate exponate care constau în: 106 muzeistice, din care 52 reprezentau colecţii de Ştiinţele Naturii şi 54 de etnografie şi istorie locală. În următorii doi ani, activitatea instituţiei s-a rezumat la îmbogăţirea colecţiei prin noi achizţii şi achiziţionarea unui mobilier adecvat. În această perioadă de timp colecţia a crescut la nivelul unui portofoliu de 3310 obiecte.

 

În data de 5 iulie 1957 conducerea muzeului a fost încredinţată doamnei Maria Nicolescu. În următorii cinci ani colecţia a ajuns la un număr de 8125 exponate, dintre care 894 aparţinând ştiinţelor naturii. În următorii doi ani, unele exponate s-au deteriorat, iar în anul 1973 la insistenţa soţilor Păunescu, au fost efectuate lucrări de reparaţii a mobilierului şi a fost posibilă instalarea exponatelor în condiţii moderne, ce erau cerute ca normă pentru funcţionarea muzeelor.

 

La data de 23 aprilie 1976 acest obiectiv al culturii şi ştiinţei a fost pus în funcţiune şi deschis publicului ca expoziţie de bază cu un număr de 15000 de exponate. Astfel au fost prezentate doua aspecte: bogăţia floristică şi faunistică a zonei dornene şi cinegetica (vânătoarea). Sunt abordate şi probleme de ocrotire a naturii (florei şi faunei), de taxonomie, filogenie şi de ecologie. La începutul mileniului III , constatăm că Muzeul de Ştiinţele  Naturii şi Cinegetică reprezintă o instituţie culturală de interes public cu o activitate de peste jumătate de secol a cărei bază o constituie munca şi exponatele învăţătorului Dumitru Andeescu.

 

În prezent au fost expuse şi specii rare şi foarte rare de faună: vulturul negru dispărut de multă vreme de la noi, cocoşul de munte, buha şi corbul . Toate sunt declarate monumente ale naturii. Din clasa peştilor au fost expuse salmonidele: lostriţa, păstrăvul de munte, păstrăvul curcubeu, mreana, zvârlocul, scobarul care a invadat apele de munte în ultimul timp. Păsările din clasa Aves, cele mai numeroase sunt cele răpitoare, de zi: şorecarul , şorecarul încălțat, acvila ţipătoare, şerparul, şoimul şi multe altele. Nu lipsesc specii de mamifere răpitoare: vulpea şi lupul, ursul – monument al naturii; animale carnivore de talie mică, cu blana scumpă: bursucul , nevăstuica , hermina , jderul , dihorul , vidra.

 

Parterul muzeului prezintă colecţia cinegetică. Această expoziţie se justifică ţinând cont că peste 50 % din suprafaţa judeţului Suceava este acoperită de păduri care adăpostesc un vânat bogat în specii cu valoare cinegetică deosebită. Secţia începe cu un scurt istoric al vânătorii, apoi se continuă cu amenajări ce vin în sprijinul vânatului ierbivor pe timp de iarnă. Următoarea sală prezintă creşterea la cervidee, trofee de selecţie şi un interior vânătoresc. În vitrine sunt prezentate obiecte confecţionate din blănuri, coarne, picioruşe de căprior ce demonstrează modalităţi de valorificare a vânatului. Este prezentat şi un interior vânătoresc realizat cu obiecte din coarne căzute, blănuri, fazani şi capete de căprior naturalizate. Ultima sală este Sala Trofeelor unde sunt expuse trofee de blană, trofee de coarne şi trofee de colţi de mistreţ, unele chiar medaliate. Periodic se organizează în cadrul muzeului şi expoziţii temporare.

 

Program de vizitare:

 

$1§10:00 – 18:00 (vara);

 

$1§ 9:00 – 17:00 (iarna).

 


Surse de informare :

 

– „Vatra Dornei, plai mioritic de legendă, leagăn de credinţă si cultură bucovineană”- autor: Mircea Vladică”

 

http://www.turistinfo.ro/vatra_dornei/obiectiv-turistic muzeul_de_stiintele_naturii_si_cinegetica

 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

 

THE MUSEUM OF NATURAL SCIENCE AND HUNTING

 

Located on Unirii Street, no. 3 in Vatra Dornei resort, the Museum of Natural Sciences and Hunting was founded in 1952 and officially opened in 1956. The building in which operates this museum was built in 1920. This building consists of two departments: the fauna and flora from Dorna area and the Department of hunting from Suceava county. Exhibits of flora and fauna are presented in order to show aspects of their environment which makes it attractive for the visitors.

 

The idea to establish a museum in Vatra Dornei has been the main concern of enlightened people from this area. At the time of Mayor Vasile Deac, Alexander Xenopol managed to do some archaeological discoveries, and on this occasion he urged authorities to establish a local museum on several fields. In the field of archeology and ethnography the results were achieved more easily but in the field of natural sciences only very late something was done. In late August 1952 the issue of establishing a natural science museum was raised. Thus it was decided to buy a collection from primary teacher Dumitru Andriescu from Dorna Candrenilor. The acquisition comprised a rich colletion of birds and mammals, Herbarium, insects, rocks andminerals in the field of natural sciences and others.

 

In 1952 the first Museum of Natural Sciences was established in the spa resort of Vatra Dornei, presenting exhibits consisting of: 106 museum items out of which 52 were Natural Sciences collections and 54 ethnography and local history collections. In the next two years, the institution's activity was limited to enriching the collection with new items and purchasing suitable furniture. This time the collection reached a number of 3310 items.

 

On July 5, 1957 the museum was entrusted to Mrs. Maria Nicolescu. In the next five years the collection reached a total of 8125 exhibits, including 894 belonging to natural sciences. In the next two years, some exhibits were damaged and in 1973 at the urge of Păunescu family, repair works were performed on the furniture and the exhibits were placed in modern conditions, as required by museum operating standards.

 

On April 23, 1976 this edifice of culture and science was put into operation and opened to visitors as the main exhibition with a number of 15,000 exhibits. In this respect, two aspects are presented: richness of flora and fauna of the area and venery (hunting).

 

Moreover, some issues about the protection of nature (flora and fauna), taxonomy, phylogeny and ecology were approached. At the beginning of the third millennium, we find that the Museum of Natural Sciences and Hunting is a public cultural institution with an activity of more than half a century based on hard work and the exhibits of primary teacher Dumitru Andeescu.

 

Currently there are some exhibits of rare and very rare species of fauna: black eagles, extinct from our country long ago, capercaillies, owls and ravens. All these are declared natural monuments. The exhibits from the fish class include Salmonids, such as: the huck, mountain trout, rainbow trout, barbel, broad snout, which lately flocks in mountain waters. Birds from the Aves class are represented by raptors (birds of pray), such as buzzards, rough-legged buzzards, falcons, kevels etc. Predatory mammal species are also present: foxes and wolves, bears – natural monument; small sized carnivorous animals, with expensive fur: badgers, weasels, ermines, martens, polecats, otters.

 

On the ground floor of the museum there is the hunting collection. The presence of this exhibition is justified given the fact that over 50% of the Suceava County is covered by forests which are home to a numerous species of valuable game. The section opens with a brief history of hunting, then continues with the facilities that support the herbivore game in winter. The next room shows deers, a selection of trophies and a hunting interior. In the show cases there are objects made of fur, horns, deer`s feet showing various ways to use parts resulting from hunting. The visitor can also see a hunting interior adorned with items made of fallen horns, furs, pheasants and naturalized deer heads. The last room is the Trophy Room where the museum exhibits trophies of fur, horns and boar tusks, some of them being awarded medals. Sometimes the museum organizes temporary exhibitions.

 

Opening hours:

 

  10:00 a.m – 18:00 p.m (in summer);

    9:00 a.m – 17:00 p.m (in winter)

 

Sources of information:

 

– „Vatra Dornei, plai mioritic de legendă, leagăn de credinţă si cultură bucovineană”- author: Mircea Vladică”

 

http://www.turistinfo.ro/vatra_dornei/obiectiv-turistic muzeul_de_stiintele_naturii_si_cinegetica

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete