Categories
98

Herghelia Lucina

În anul 1875 din motive necunoscute, herghelia a fost desfiinţată, însă datorită cererilor armatei, ea a fost reînfiinţată în anul 1877. După reînfiinţare, efectivul matca a crescut simţitor, ajungând în anul 1891 la 71 de capete. Evoluţia rasei huţul a înregistrat progrese deosebite în Herghelia Lucina până în anul 1914, în luna august, când din cauza războiului herghelia a fost evacuată din Bucovina în Austria.

După terminarea războiului, statul român datorită statutului pe care l-a avut în război, a fost invitat la ultima licitaţie organizată de statul austriac (la Viena), în anul 1919 de unde a cumpărat o parte din materialul de reproducţie al fostei herghelii Rădăuţi, printre care şi un număr redus de iepe şi armăsari de rasa Huţul, proveniţi din Herghelia Lucina. Astfel, la 29 iulie 1919, s-au adus la Rădăuţi 150 de capete de armăsari   şi iepe de reproducţie.

A urmat apoi o perioadă de organizare a hergheliilor Rădăuţi şi Lucina până în anul 1922, când nucleul de bază a rasei huţul era compus din 26 de iepe.

În anul 1943 existau 60 de iepe şi 5 armăsari pepinieri, însă herghelia s-a dezvoltat în anii următori, dar maximul de efectiv fiind atins în perioada 1970-1990.

La 10 martie 1944 din cauza celui de-al doilea război mondial, efectivul iepe mame, armăsari pepinieri precum şi o parte din tineretul hergheliei Lucina a fost evacuat la Sâmbăta de Jos, la poalele munţilor Făgăraş. În timpul luptelor care s-au dat pe teritoriul hergheliei au ars toate adăposturile pentru animale şi toate locuinţele.

Începând din anul 1948 herghelia şi-a adunat efectivul în adăposturi proprii, construite la Lucina.

Până în toamna anului 1950 toate construcţiile au fost terminate şi herghelia a dispus de condiţii corespunzătoare, având grajduri igienice, drumuri pietruite, uzină electrică proprie şi legături telefonice la fiecare secţie.

În scopul prezervării rasei, s-a înfiinţat în anul 1994 FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A HUŢULULUI (H.I.F.).

Până în 1990 Herghelia Lucina a fost sub administraţia C.R.C.C.C.R. (Centrul Republican de Creştere şi Calificare a Cabalinelor de Rasa), după care dată a trecut, din punct de vedere administrativ, la R.A. Cai de Rasa S.A., care in anul 2000 a devenit S.N. Cai de Rasa S.A.

Din toamna anului 2002 Herghelia Lucina trece sub administraţia Direcţiei Silvice-Suceava, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Herghelia Lucina deţine 6 secţii de creştere a efectivului de cabaline pe vârste şi sex:

$1·         secţia Centrală – pentru iepe mame şi armăsari pepineri

$1·         secţia Găina – pentru tineretul femel şi cel din dresaj

$1·         secţia Ştirbu – pentru carantină

$1·         secţia Hostinet – pentru tineretul mascul

$1·         seţia Camionca – pentru armăsarii de montă publică pe  timp de iarnă

$1·         secţia Izvoarele Sucevei – pentru armăsarii de montă publică pe timp de vară

Pe cei 1775,5 hectare se îmbină armonios, păduri de brad, păşuni întinse, dealuri şi munţi, unde poţi vizita secţiile minunate şi să priveşti cum sunt hrăniţi, curăţaţi, ţesălaţi această rasă de caii, dar poţi şi să te bucuri de blândele iepe călărindu-le.

Material realizat de Mercheş Diana şi Moldovan Alexandra

Sursa de informare: http://www.herghelialucina.ro/

Lucina Stud

           Lucina Stud is located in Lucina small village in Moldova-Sulița, to the northwest of Obcina Mestecăniş, between Moldova and Cârlibaba waters, to the south of Cheia Lucavei at a distance of 45 kilometers from Câmpulung Moldovenesc. It breeds Hutsuls horse, being also an important floristic reservation.

About this stud, one can say that it is fairly old:it was founded in 1856 under the command of Colonel Martin von Hermman. From its founding until 1914, the stud belonged to the Austro-Hungarian Empire, together with Rădăuți stud.

In 1875 for unknown reasons, the stud was closed, but due to military applications, it was re-established in 1877. After re-establishing the stud the horses significantly increased in number, in 1891 being 71 horses. The evolution of hutsuls horse race met great progress in Lucina Stud until 1914, in August, when ,because of the war, Lucina Stud was evacuated in Austria.

After the war, the Romanian state was invited to the last auction held in Austria (at Vienna), in 1919 where it bought a part of the breeding herds of the former Rădauți stud, including a few mares and stallions, bred in Lucina Stud. Thus, on 29th of July 1919, 150 stallions and breeding mares were brought to Rădăuți stud.

There followed a period of organizing Radăuți and Lucina studs until 1922, when the Hutsuls race was only represented by 26 mares.

In 1943 there were 60 mares and 5 stallions but the stud developed in the coming years and the peak is achieved during 1970-1990.

On March 10th, 1944 because of the war, the breeding mares stallions and some foals of Lucina stud were evacuated to Sambata de Jos stud, under the Fagaras Mountains. During the battles, the stables and the houses were burned.

Since 1948, the stud gathered all the horses in their own stables, built at Lucina.

By the autumn of 1950, all buildings were completed; the stud had good facilities such as clean stalls, paved roads, its own power plant and telephone connections to each section.

In order to preserve the breed, it was established in 1994 the Hutsuls International Federation (HIF).

Until 1990, Lucina stud was under the administration of CRCCCR (Republican Centre for Breeding and Qualification of Purebread Horses), then under the administration of R.A. Cai de Rasa S.A. ( Independent Administration for Purebred Horses Stock Company) , until 2002 when became S.N Cai de Rasa S.A.

From the autumn of 2002, Lucina Stud has been under the administration of Suceava Forest Division of the National Forest Administration Authority – Romsilva.

Lucina stud has six sections of increasing the actual number of horses, by age and sex:

Central section – for mother mares and breeding stallions

Găină Section – for young females and training horses

Ştirbu Section – for quarantine

Hostinet Section – for young males

Camionca Section – for public breeding stallions in winter

Izoarele Sucevei Section – for public breeding stallions in summer

On those 1775.5 hectares, pine forests, pastures, hills and mountains blend harmoniously; thereyou can visit these wonderful sections and watch how this breed of horses are fed, cleaned, groomed, but you can enjoy also the ​​mares by riding them.

Drawn up by

Mercheș Diana, 15 years old, 9th grade, ,,Ştefan Cel Mare” High School Câmpulung Moldovenesc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *