Categorii

Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

92

După desăvârşirea statului unitar român, pentru şcoala secundară din Câmpulung Moldovenesc începe o nouă eră, cu schimbări atât de fond cât şi de formă. Vechiul gimnaziu de tip bilingv devine un liceu complet, românesc, care îşi schimbă în acelaşi timp şi firma. La propunerea corpului didactic al liceului, făcută în ziua de 28 februarie 1919, Secretariatul de serviciu pentru Insurecţia publică din Cernăuţi a admis cu ordonanţa nr. 160 din 5 martie 1919 ca această instituţie să poarte numele celui care a descălecat Moldova, ”Dragoş Vodă”.

Liceul a fost adăpostit în parte în localul şcolii primare, actual Şcoala nr.3 ”Bogdan Vodă”, iar parte în clădiri particulare închiriate de primăria comunei Câmpulung Moldovenesc. Atât localul cât şi baza materială au avut de suferit din cauza războiului care a distrus parte din materialul didactic, din biblioteci şi alte dotări ale şcolii.

Construcţia noului edificiu s-a desfăşurat greu şi a durat până în anul 1934, activitatea liceului desfăşurându-se în continuare în clădirile închiriate.

În anul 1930, liceul se mută în noul edificiu, care era departe de a fi terminat. În acel moment erau finisate doar interiorul pentru câteva săli cât să cuprindă toate clasele şi cele mai de seamă colecţii ale liceului. Nu erau terminate toate sobele, sala de festivităţi, nu era pusă pardoseala şi nu era executată tencuiala exterioară. Toate acestea vor fi realizate în anii următori până în anul 1934. Pentru un străin pare curios că faţada principală a liceului nu este orientată spre stradă cum ar fi normal, ci spre curtea şcolii. Explicaţia acestei orientări este că, atunci când a fost proiectat edificiul şi a început construcţia acestuia, s-a ţinut seama de planul de sistematizare al oraşului în vigoare atunci. După război noile autorităţi au modificat planul de sistematizare al oraşului, s-au trasat alte străzi şi astfel s-a ajuns ca partea din spate să fie orientată spre stradă.

După terminarea edificiului, şcoala se organizează ca un liceu internat, cu alte cuvinte, internatul era adăpostit în interiorul şcolii, la parter iar la etajul întâi erau adăpostite sălile  de clasă, colecţiile şcolii şi celelalte servicii, etajul doi era destinat dormitoarelor iar demisolul, bucătăriei şi sălii de mese. Noul internat a fost dat în folosinţă la 15 septembrie 1932.

În anul 1934 s-au încheiat lucrările de construcţie a edificiului prin darea în folosinţă a sălii festive, care a devenit pentru mulţi ani cea mai bună sală de spectacole din oraş. Aici au ţinut conferinţe oameni de seamă ai culturii noastre, s-au ţinut şezători literare, concerte de muzică clasică, spectacole de teatru, au avut loc lansări de carte, întâlniri cu scriitorii şi alte personalităţi, serbări şcolare şi numeroase manifestări.

În perioada ce a urmat anului 1948 clădirea liceului a fost modernizată prin înlăturarea vechiului sistem de încălzire cu sobe, prin înlocuirea cu un sistem de încălzire centrală bazat pe combustibil lichid. Lucrarea a fost efectuată în a doua parte a anilor 1960, iar începând cu anul 1985 în urma unei importante investiţii s-a dat în folosinţă o nouă centrală termică pe bază de cărbuni.

Primul director al gimnaziului a fost Daniil Verenca, venit din Cernăuţi. Dintre primii profesori ai liceului sunt de menţionat Modest cavaler de Sorocean, Dimitrie Logigan şi Ion Ştefureac.

În perioada 1907-1918 liceul a funcţionat având româna şi germana ca limbile de predare.

După unirea Bucovinei cu România, în 1918, structura liceului s-a schimbat, rămânând cu româna ca singură limbă de învăţământ. Director al liceului a fost numit Ioan Bileţchi-Albescu care a condus liceul din 1918 până în 1941, având o contribuţie esenţială în ridicarea prestigiului unităţii de învăţământ.

În 1949, odată cu reforma învăţământului, se schimbă numele liceului care devine şcoală Medie. În 1957, cu prilejul serbării semi-centenarului liceului, se revine la denumirea Liceul Dragoş Vodă. În anul 2001, liceul devine colegiu naţional.

clopotul acestei şcoli a chemat tineretul şcolar, generaţiile, care s-au perindat din an în an, la muncă rodnică, la iubire fraţească între toţi, fără să cunoască ura de rasă sau deosebiri de stări sociale”.

Dr. Ioan Bileţchi Albescu

Bibliografie:

Nicolae Buzgan  – Liceul ”Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc 1907 – 1997, Rais Print  S.R.L., Câmpulung Moldovenesc

Material  realizat de :

 1. Merches Diana, cls. IX-a Colegiul National Militar ,,Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc  
 2. Ciulei Sebastian Cosmin, cls. a X-a, Colegiul Naţional ,,Dragoş Vodă”, Câmpulung Moldovenesc

  "Dragos Vodă" National College in Câmpulung Moldovenesc

  The High School history includes 4 distinct periods:

  1. The Austrian gymnasium period from 1907 to 1918;

  2. The interwar period 1918 – 1948;

  3. The communist period 1948 – 1989;

  4. The post revolutionary period – 1990 – and now;

  The High School was founded in 1907 when, at the insistence of Count Franz von Bellegarde (1833-1912), Câmpulung deputy in the Austrian parliament, Emperor Franz Joseph issued The Imperial Decree in order to found an integral gymnasium including 8 grades in Câmpulung. Therefore, by Decree no. 40301/3.10.1907 the Ministry of Religion and Education in Austria, the status of the new gymnasium was set, which was to be lead by a director, 10 teachers and "a permanent servant."

  After the Romanian united state was set up, a new era started for the secondary school in Cîmpulung Moldovenesc, with both content and form changes. The old bilingual-type gymansium became a full Romanian high school also changing its name. At the proposal of the teaching staff of the high school, from the 28th of February, 1919, the Secretariat of the Public Uprising service in Chernivtsi admitted order no. 160 on March 5th, 1919 according to which the institution should bear the name of the person who established Moldavia, "Dragoș Vodă".

  The high school was housed both inside the primary school, at present "Bogdan Voda" School no. 3 and in the private buildings of Câmpulung Moldovenesc town hall.

  Both the building and the facilities suffered because of the war that destroyed part of the teaching material in the school libraries and other school facilities.

  The construction of the new building was difficult and it lasted until 1934, the high school activities being still performed inside the rented buildings.

  In 1930 the high school moved to the new building, which was far from being finished. At that time only a few classrooms were finished so as to include all classes and the most important collections of the high school. Not all stoves were finished, the assembly hall neither; the floor was not completed and neither was the outside plaster. All these were performed ​​in the next years until 1934. For an outsider it may seem strange that the main facade of the school does not face the street as usually, but the school courtyard. The explanation of this positioning is that when the building was designed and its building started, it was acted on the actual systematic plan of the town from that time. After the war the new authorities improved the systematic plan of the town, other streets were set up and so it was that the back side is facing the street and not the front.

  After completion of the building, the school is organized as a boarding school, in other words, the boarding school was housed inside the building, the classrooms, school collections and other services were housed on the ground floor and first floor, the bedrooms were housed on the second floor and the kitchen and dining rooms were housed on the underground floor. The new boarding system was put into service on the 15th of September, 1932.

  In 1934, the construction works of the building were completed by the opening of the festive hall, which became for many years the best auditorium in the town. Here were performed conferences with outstanding personalities of our culture, literary meetings, classical music concerts, theatre performance, book launches, meetings with writers and other personalities, school festivals and many events.

  After 1948 the high school building was modernized by removing the old stoves and replacing them with a heating system based on liquid fuel. The work was carried out in the latter part of the 1960s, and since 1985 thanks to a significant investment, a new power plant fuelled on coal was put into operation.

  The first manager of the gymnasium was Daniel Verenca who came from Chernivtsi. The first school teachers include Modest Sorocean knight, Dimitrie Logigan and Ion Ştefureac. During 1907-1918 the high school activated having Romanian and German as teaching languages ​​.

  After the union of Bukovina with Romania in 1918, the structure of the school changed, the Romanian language remaining the only language of teaching. The principal of the high school was Ioan Bileţchi-Albescu who led the high school from 1918 to 1941, having a significant contribution to increasing the prestige of the school.

  In 1949 along with education reform, the school name changed and it became a secondary school. In 1957, on the occasion of the semi-centennial high school celebration, it returned to the name „Dragoș Vodă” High School. In 2001, the high school became a national college.

  "this school bell called the school youth, generations which succeeded every year in fruitful work, in brotherly love among all, without knowing the hatred of race or social status differences."

  Dr. John Bileţchi Albescu

  Nicolae Buzgan – Liceul ”Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc 1907 – 1997, Rais Print S.R.L., Câmpulung Moldovenesc

  Drawn up by

  Merches Diana, 15 years old, 9th grade, ,,Ştefan cel Mare” Military High School Câmpulung Moldovenesc

  Ciulei Sebastian Cosmin, 15 years old, 10th grade , ,,Dragoş Vodă” High School Câmpulung Moldovenesc

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete