Cazinoul din Vatra Dornei

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Terenul pe care s-a construit clădirea se afla în proprietate comunală şi era acoperit de păduri, care au fost defrişate. O parte din banii pentru construcţia cazinoului au fost strânşi prin chetă publică, la care a contribuit însuşi împăratul Franz Joseph, iar o altă parte au fost împrumutaţi printr-o bancă vieneză. Proiectul a fost realizat de către arhitectul vienez Peter Paul Brang, iar lucrările au început în anul 1896 şi s-au încheiat în 1898. Clădirea cazinoului a fost inaugurată în mod oficial la 10 iulie 1899. Cazinoul a fost construit în stil eclectic, cu unele note ale Renaşterii germane. Din punct de vedere arhitectonic, ea seamănă cu Cazinoul din Baden. În interior se aflau trei policandre de cristal de Murano, la început cu lumânări, apoi cu becuri.

În cazinou se afla o sală de teatru, o bibliotecă, un restaurant, o cofetărie, spaţii de utilitate publică. Printre cei care au trecut pragul cazinoului din Vatra Dornei au fost împăratul Franz Joseph, arhiducele Franz Ferdinand, dar şi personalităţi româneşti precum Lucian Blaga, Nicolae Iorga, Corneliu Zelea Codreanu, generalul Gheorghe Argeşanu, Nichifor Crainic, A.C. Cuza, generalul Ion Antonescu, Emil Bodnăraş, Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoica. După Unirea Bucovinei cu România (1918), terenul pe care se afla cazinoul a intrat în reconstituirea Fondului Bisericesc al Bucovinei, în contul reparaţiilor de război pe care Austria a fost nevoită să le plătească României.

Începând din anul 1936 au fost realizate o serie de lucrări de modificare funcţională a clădirii. Astfel, scena din sala de reprezentaţii a cazinoului a fost modificată, iar în spatele cazinoului s-a amenajat în 1937 o terasă cu vedere spre parcul balnear.

În timpul celui de-al doilea război mondial, clădirea cazinoului a fost folosită de armatele germane în scopuri militare. În dimineața zilei de 29 septembrie 1944, în timpul retragerii din Vatra Dornei a ultimelor unităţi militare, clădirea cazinoului şi mai ales spaţiile interioare au suferit distrugeri importante. Începând din primăvara anului 1945 au fost realizate o serie de lucrări de reparaţii şi renovare.

În prima parte a anului 1986, s-a început efectuarea unor lucrări ample de renovare a clădirii și de remodelare a perimetrului din vecinătate, strada dinspre râul Dorna fiind transformată în bulevard.

Revoluția din decembrie 1989 a surprins şantierul în plină activitate. În trei luni s-au furat candelabre, marmura de Carrara, cristaluri, căzi de cupru. Lucrările nu au mai fost continuate din lipsă de fonduri şi ca urmare a schimbării repetate a proprietarilor.

După 1990, cazinoul a aparţinut societăţii Dorna Turism SA, iar apoi, prin hotărâre de guvern, a fost transferat în administrarea Consiliului Local. Ministerul Culturii și Cultelor a alocat fonduri pentru reabilitarea clădirii, iar autorităţile locale au cheltuit sume imense pentru tablă şi subzidire. În anul 1998, la iniţiativa primarului Ioan Moraru, Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei a decis înfiinţarea Fundaţiei "Cazinoul Vatra Dornei" cu scopul de a găsi resurse financiare necesare restaurării şi consolidării cazinoului dornean. În ianuarie 2003, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, în calitate de administrator juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, a revendicat clădirea cazinoului. În 2004 Cazinoul Băilor din Vatra Dornei a fost inclus în Lista monumentelor istorice din județul Suceava.

În prezent clădirea se află în stare de ruină, dar Arhiepiscopia Sucevei intenţionează să reabiliteze Cazinoul din Vatra Dornei cu bani europeni. În acest sens, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu o firmă specializată cu care a colaborat şi la obţinerea finanţării externe pentru restaurarea mănăstirilor Dragomirna, Moldoviţa şi Suceviţa, lucrează la un proiect de finanţare europeană, pentru salvarea clădirii cazinoului din Vatra Dornei.

Surse de informare:

 • Vlădică, Mircea – Vatra Dornei, plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007;
 • http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-03-28

  Vatra Dornei Casino

  Vatra Dornei Casino was the most brillant building of the 19th century and the last of all the buildings that were part of Dorna Spa Complex. It was built on Republic Street no. 5 between the spa park and the river Dorna, from 1896 to1898.

  The approval to build a casino in Vatr Dornei was granted after the intervention of mayor Vasile Deac (1875-1902) to Emperor Franz Joseph of Austria. During the audience, the mayor convinced the king of the need to build a casino for tourists who were coming to therapy.

  The land on which the building was erected was common possession and was covered by forests, which were cleared. A part of the money for building the casino was raised by public takings, whereat contributed Emperor Franz Joseph and another part was borrowed through a Viennese bank. The project was developed by the Viennese architect Peter Paul Branga and works started in 1896 and ended in 1898. Casino Building was officially opened on July 10, 1899. The Casino was built in eclectic style including some tinge of German Renaissance. From an architectural point of view, it bears a resemblance to Casino Baden. Inside there were three Murano crystal chandeliers, initially with candles, then with light bulbs.

  In the casino was a theatre hall, a library, a restaurant, a pastry, public spaces. Among those who visited Vatra Dornei Casino was Emperor Franz Joseph, Archduke Franz Ferdinand but also Romanian celebrities such as Lucian Blaga, Nicolae Iorga, Corneliu Zelea Codreanu, General George Argeşanu, Nichifor Crainic, A.C. Cuza, General Ion Antonescu, Emil Bodnăraș, Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu, Gheorghe Gheorghiu-Dej and Chivu Stoica. After the Union of Bukovina with Romania (1918), the land on which the casino was built came into rebuilding of the Bukovina Church Fund, as war reparations that Austria had to pay to Romania.

  Since 1936 ​​a number of functional improvements of the building were made. The scene of the theatre hall was remade annd a verandah looking out the spa park was set , in 1937.

  During the Second World War, the Casino Building was disposed for military purposes by German armies. On the morning of September 29, 1944, during the retreat of the last military units from Vatra Dornei, the Casino Building and especially the inside rooms have suffered significant damages. A number of repairs and renovations were carried out from the spring of 1945. ​​

  In the early 1986 extensive refurbishing of the building started up and the neighborhood area was re-designed; the street from Dorna was turned into a boulevard.

  When t Revolution of 1989 occured, site wasth in full swing. In three months, the chandeliers, the Carrara marble, crystals, copper bathtubs were stolen. The works were closed down due to lack of funds, as a result of repeated change of owners.

  After 1990, the casino belonged to company Dorna Tourism SA and then by government decision, was given under the administration of the Local Council. The Ministry of Culture and National Heritage allocated funds for the rehabilitation of the building and local authorities have spent huge amounts for buying construction sheet and underpinning. In 1998, on Mayor`s Ioan Moraru initiative, Vatra Dornei Local Council decided to set up the Foundation "Vatra Dornei Casino" in order to find the necessary financial resources for restoration and consolidation of the Vatra Dornei Casino. In January 2003, Archbishop of Suceava and Rădăuţi as the, legal owner of the Romanian Orthodox Church Fund of Bukovina, claimed the Casino Building. In 2004 the Casino of Vatra Dornei Baths was listed among the historical monuments in Suceava.

  Currently the building is highly spoiled, but the Archbishopric of Suceava plans to rehabilitate Vatra Dornei Casino with European funds. In this regard, the Archbishopric of Suceava and Rădăuţi, together with a specialized firm which has assisted the Archibishopric in previously applying for funding for restoration of Dragomirna, Moldovița and Sucevița Monasteries, are working on a European funded project in view of saving the Casino Building of Vatra Dornei.

  Sources of information:

  • Vlădică, Mircea – Vatra Dornei, plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană, Publishing Company Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007;
  • http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-03-28

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete