Categorii

Catedrala „Sfânta Treime”/Holy Trinity Cathedral

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

74

Catedrala Sfânta Treime Vatra Dornei a fost proiectată de arhitectul Bratiloveanu Gheorghe şi de inginerul Gemeniuc Gheorghe. Aceasta are şapte turle simbolizând cele Şapte Taine ale Bisericii şi 13 cruci care simbolizează pe cei 12 apostoli, iar ultima cruce se află pe frontonul catedralei, fiind închinată Preasfintei Fecioare Maria. Cele două turnuri, care străjuiesc intrarea în catedrală, având ca simbol braţele părinteşti ale dumnezeirii, au o înclinaţie de 45 grade.

Ctitorul sfântului locaş este preotul Mihai Valică, cel care, printr-un apostolat neobosit şi prin relaţiile sale, dezvoltate în ţară şi peste hotare, a reuşit în doar câţiva ani să aducă în faza finală lucrările impunătoarei catedrale.

Lăcaşul de cult este alcătuit dintr-o succesiune de spaţii care se încadrează în sistemul tradiţional al bisericilor româneşti: pridvor deschis, pronaos, naos şi altar. La aceste compartimentări se mai adaugă încăperile adiacente destinate prosomidiarului şi diaconiconului. Naosul se prelungeşte în exterior printr-o turlă zveltă, dezvoltată pe arce moldoveneşti, amintind de specificul arhitecturii cu caracter religios din Moldova. La demisol se găseşte un paraclis, spaţii culturale, o bibliotecă, sală de lectură, librărie religioasă şi expoziţie de icoane, dar şi alte elemente specifice unei biserici.

Pictura specifică te face să te pierzi într-o lume izolată de tot haosul de afară, te linişteşte şi te îndeamnă la meditaţie. Lucrările de pictură şi iconografia, ce constituie un element distinctiv, au revenit unor oameni de mare talent care au făcut acest lucru cu multă dăruire, începând cu Elena Liche, care a executat întreaga lucrare în paraclisul Cuvioasei Paraschiva, aflat la demisolul clădirii, şi în exteriorul catedralei, aplicând tehnica în frescă. Apoi după terminarea tencuielilor interioare, profesorul Mihai Bogdan Mociulschi, cu o echipă de pictori consacraţi, printre care Rodica Buscu, soţul şi chiar fiul său, au reuşit să realizeze prin talent şi dăruire o adevărată bijuterie, făcând ca icoanele şi frescele să vibreze de o lumină aparte în sfântul lăcaş.

Admirând astăzi silueta semeaţă a acestei Biserici, vom putea mai bine înţelege că realizarea ei este rezultatul unei mari lupte şi îndelungat zbucium, pentru sfinţirea vieţii de aici şi pentru iubire creştină.

Începând din duminica zilei de 13 septembrie 1998, când a avut loc sărbătoarea de sfinţire a paraclisului şi până în zilele noastre acest lăcaş de cult a devenit un loc de intens pelerinaj. Liniştea, una serafică, adâncă şi meditativă, articulată cu seducătorul piano al muzicii bisericeşti tradiţionale invită la reculegere până la uitarea de sine, însănătoşeşte spiritual şi trupeşte. Aşa se explică de ce suferinzii din staţiune şi numeroşi turişti, unii în tranzit fiind, poposesc ore întregi sub acoperământul încărcat cu harul divin al Catedralei Sfânta Treime din Vatra Dornei. Este un loc în care se propovăduieşte respectul faţă de semeni, iubirea faţă de neam şi ţară.

Bibliografie:

*Petru Ţăranu – Memoria Dornelor vol.3, Ed. Biblioteca Bucovinei, 1999

*Mircea Vlădică – Vatra Dornei –plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană, Ed. Napoca Star 2007

Holy Trinity Cathedral

The Holy Trinity Cathedral in Vatra Dornei, located at the entrance to the park, is the perfect place for spiritual people, but also for people who want to know a new sanctuary where they can nourish the soul and mind.

On April 11, 1991 the construction works on Holy Trinity Cathedral in Vatra Dornei, a monumental and architecturally-interesting building, started. The planimetry of the building shows a length of 40 m, 11 m wide in the nave and 16 m wide in on the apses.

The Holy Trinity Cathedral was designed by the architect Gheorge Bratiloveanu and engineer George Gemeniuc. It has seven towers symbolizing the Seven Sacraments of the Church and 13 crosses symbolizing the 12 apostles and the last cross is placed on the gable of the cathedral, being dedicated to the Blessed Virgin Mary. The two towers guarding the entrance to the cathedral, with the symbol of the godhead parental arms, have a hade of 45 degrees.

The founder of the church is the priest Michael Valică, who, through tireless apostolate and his national and international connections, succeeded inbringing the magnificent cathedrals to its final stage the works in just a few years.

The place of worship consists of a sequence of spaces that fit into the traditional system of Romanian churches: open porch, narthex, nave and altar. These divisions are added adjacent spaces for the proscomidiar and the diaconicon. The nave extends outwardly through a slender tower, developed on Moldovan arches, recalling the specific religious architecture in Moldova. On the underground floor there is a chapel, cultural spaces, a library, reading room, a religious book shop and an exhibition of icons as well as other specific elements of a church.

The painting makes you get lost in a world cut out from the chaos outside and urges you to relax and meditate. Paintings and iconography, which represent a distinctive feature, were undertaken by talented people who have done this with great dedication, starting with Elena Liche, who performed all the work in the chapel of St. Paraskevi, located on the underground floor and outside the cathedral, applying the fresco technique. After the completion of the interior plastering, Professor Mihai Bogdan Mociulschi, together with a team of renowned painters, including Rodica Buscu, her husband and even her son, managed to achieve an architectural vibrating masterpiece, thanks to their talent and dedication.

Admiring the slender figure of this Church today, we can better understand that its achievement is the result of a great fight and long struggle for holiness of life and Christian love.

Starting on the Sunday of September 13, 1998, when the consecration of the church took place until now, this place of worship has become a place of intense pilgrimage. The seraphic, deep and meditative silence, , emphasised by the seducing piano of traditional church music invites to silence and self-abandonment, spiritual and physical healing. This explains why the sick from the resort as well as many tourists, some being in transit, spend many hours under the roof filled with divine grace of the Holy Trinity Cathedral in Vatra Dornei. It is a place where respect towards the others, love towards nation and country is being preached.

References:

*Petru Ţăranu – Memoria Dornelor vol.3, Ed. Biblioteca Bucovinei, 1999

*Mircea Vlădică – Vatra Dornei –plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană, Ed. Napoca Star 2007

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete