Categories
74

Casa Vladimir – Casa preoţilor/„Vladimir” House – House of priests

În anul 1915 noul edificiu a fost botezat cu apelativul Casa Vladimir, denumire care s-a păstrat până in zilele noastre. Primarul Ştefan Forfotă, alături de mitropolitul Bucovinei, au avut o contribuţie deosebită în ceea ce priveşte mersul lucrărilor de construcţie şi, după unele opinii, privind strângerea fondurilor băneşti necesare edificării ineditei ctitorii.

În timpul primului război mondial, clădirea a făcut obiectul rechiziţiilor şi a fost destinată, la început, pentru cazarea ofiţerilor din comandamentul trupelor austro-ungare cantonate în oraş, apoi a fost folosită ca spital pentru răniţi. Până la 28 februarie 1917, clădirea s-a bucurat de atenta supraveghere a primarului Ştefan Forfotă. După destituirea sa din funcţie, edificiul a suferit importante stricăciuni.

Între cele două războaie mondiale, clădirea, foarte apreciată pentru ţinuta sa arhitecturală, a funcţionat în regim de hotel numai în timpul sezonului de vară. Hotelul cu 21 de camere, era considerat unul de confort sporit, deşi tarifele care se practicau erau mai mult simbolice – 135/140 lei – în comparaţie cu Hotelul “Traian” – 260/280 lei – cel mai luxos pentru acele timpuri, deşi confortul era relativ acelaşi.

În timpul celui de-al doilea război mondial – după ce a servit temporar ca loc de adăpost pentru refugiaţii din teritoriile ocupate – clădirea a fost destinată pentru cantonarea ofiţerilor germani şi apoi ca spital pentru răniţi. Războiul nu a provocat pagube însemnate clădirii şi nici dotărilor din interiorul ei. Imediat după încetarea ostilităţilor, clădirea a fost destinată, din nou, ca loc de cazare pentru refugiaţii din Basarabia şi nordul Bucovinei. După 23 august 1944, edificiul şi bunurile materiale din dotarea sa au fost considerate fără proprietar. Asociaţia preoţilor din Bucovina nu a mai funcţionat ca persoana juridică de sine-stătătore.

În perioada comunistă trece în proprietatea statului, imobilul are destinaţia de spital şi apoi de sediu al Întreprinderii Miniere Vatra Dornei.

Din anul 2004 şi până în prezent imobilul se află în administraţia Asociaţiei Filantropice “Christiana”, obiectul de funcţionalitate fiind unul social şi de formare culturală.

Surse de informare:

  • Ţaranu, Petru – Ghid turistic, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1989;
  • Ţaranu, Petru – Memoria Dornelor, vol. III, Editura Biblioteca Bucovinei, Suceava, 1999;
  • Prof. Ciprian Vrânceanu (Liceul teoretic ‘’Ion Luca”)

„Vladimir” House – House of priests

The works of setting up a rest house for priests started on May 31, 1911, the idea belonging to the Association of Priests in Bukovina. The execution project was completed in Chernivtsi, under the patronage of Vladimir Repta, the Metropolitan of Bukovina. this explains why in the architecture of the new establishment includes elements belonging to the architectural line of the Metropolitan Palace in Chernivtsi. The monumental and architecturally-refined building, , was erected on three separate levels, was intended to accommodate the priests who were seeking rest and treatment in Vatra Dornei.

In 1915 the new building was named Vladimir” House, a name which has been preserved until today. Mayor Stephen Forfotă tgether withthe Metropolitan of Bukovina had a significant contribution in terms of developing constructionworks and according to some opinions, in terms of raising the necessary funds for the edification of the new foundation

During the First World War, the building was the subject of requisition and was intended, first, to accommodate the officers of the Austro-Hungarian commander which were stationed in the town and was used as a hospital for the wounded. Until February 28, 1917, the building enjoyed the supervision of Mayor Ștefan Forfotă. After his disablement, the edifice suffered major damages.

Between the two world wars, the building, highly regarded for its architectural stand, operated as a hotel only during summer season. The 21-room hotel , was considered one of high comfort, although the fees were rather symbolic – 135/140 lei –as compared to "Traian" Hotel – 260/280 lei – the most luxurious from that time, for almost the same level of comfort.

During the Second World War – after temporarily serving as a shelter for refugees from the occupied territories – the building was intended for quartering German officers and then as a hospital for wounded. The War did not cause significant damages inside the building or to its facilities. Immediately after the cessation of hostilities, the building was intended, again to accommodate refugees from Bessarabia and Northern Bukovina. After August 23, 1944, the edifice and its endowments were considered ownerless. The Association of Priests in Bukovina no longer functioned as a freestanding legal person.

During the communist period it passes under state ownership andthe building operated as hospital and then as seat of Mining Enterprise of Vatra Dornei.

From 2004 until the present the building is under the administration of the Philanthropic Association "Christiana", focused on social and cultural training.

Sources of information:

  • Ţaranu, Petru – Ghid turistic, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1989;
  • Ţaranu, Petru – Memoria Dornelor, vol. III, Editura Biblioteca Bucovinei, Suceava, 1999;
  • Prof. Ciprian Vrânceanu (Liceul teoretic ‘’Ion Luca”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *