Categorii

Casa de Cultură „Platon Pardău”/„Platon Pardău” Cultural Center

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

92

Scriitor, poet şi dramaturg, Platon Pardău a fost printre oamenii mari pe care Dorna i-a avut în domeniul literaturii. A fost primul scriitor de nivel naţional, care a văzut lumina zilei la data de 1 decembrie 1934, în familia lui Toader şi Ileana Pardău. Încă din anii şcolii primare, pe care i-a parcurs în oraşul natal între anii 1941 şi 1948, el manifestă vădite înclinaţii spre literatură. Tatăl său, un om de ispravă, considerând meseria ca pe o “ brăţară de aur” şi-a dus copilul, ca, pe lângă ştiinţa de carte, să înveţe o meserie. De aceea, în 1949, el putea fi întâlnit printre elevii clasei I a liceului Industrial din Câmpulung Moldovenesc, în clasa de sculptură, dar după primul trimestru, el putea fi întâlnit la Şcoala Normală de învăţători din Cernăuţi, apoi din 1950 până în 1952, a urmat şi terminat Şcoala Tehnică de Administraţie Economică din Vatra Dornei.

 

 

Primele sale manifestări pe tărâm literar artistic au fost cele de recitator, apoi a avut sclipiri şi către poezie, iar după terminarea liceului, a îmbrăţişat-o pe cea de actor în cadrul formaţiei de teatru a Facultăţii de Filologie din Cluj.

 

În cadrul Universităţii “Victor Babeş”  din Cluj, începând cu anul 1954, a putut fi întâlnit printre studenţii cu rezultate de excepţie în cadrul Facultăţii de Filologie, specialitatea română-rusă, pe care o termină 4 ani mai târziu.

 

După absolvirea facultăţii a fost repartizat la dispoziţia fostei Regiuni Suceava, în cadrul căreia, pentru început, a fost încadrat ca inspector şcolar raional în Vatra Dornei, funcţie din care va fi promovat ca Director al Casei Orăşeneşti de Cultură. În cadrul noii instituţi căreia îi devine director, s-a pus pe treabă, punând pe picioare „teatrul popular” în care a reuşit să cuprindă încă de la început valoroase cadre din învăţământ şi din alte instituţii locale.

 

Pentru merite, pe tărâmul educaţiei socialiste, a fost promovat la Regiune drept creator al Casei de creaţie Liberală, pentru ca în 1961 să poată fi întâlnit în funcţia de Preşedinte al Comitetului de Cultură şi Artă al Regiunii Suceava, apoi în 1965, să fie promovat ca Redactor şef al Oficiosului „Zori noi” din Suceava.

 

Până în 1985 a fost publicist la prestigioasa revistă „Contemporanul”, iar din februarie 1985, devine angajatul Uniunii Scriitorilor.

 

La 12 aprilie 2002 acesta ne părăseşte, lăsând în urma sa o întreagă operă literară în care este reflectat întregul zbucium al omului trecător pe acest pământ.

 

La conducerea Casei de Cultură a oraşului, în calitate de directori, au fost: Platon Pardău, Ion Cojocaru, Vasile Potop, Iustin Sanucean, Gabriela Iordache, Mihai Lucescu, Grigore Prisăcaru, Butichi Ciocan, Gheorghe Les, Ioan Lostun, Vasile Panţâru, din 2001, Ioan Chilat, iar din 2007, Violeta Codorean.

 

Indiferent de cadrele care au condus această instituţie, întreaga activitate ce s-a desfăşurat aici a fost adresată cu toată căldura locuitorilor oraşului. Din cauza lipsei resurselor financiare la nivelul oraşului, construcţia unui edificiu în care să se poată desfăşura multitudinea de activităţi a durat 10 ani. Temelia construcţiei a fost pusă în vara anului 1952, când preşedinte-primar al oraşului era Traian Buhariuc, şi a continuat până la 5 martie 1962, când a fost inaugurată în prezenţa primarului Ştefan Hurudei. Abia de la această dată se poate vorbi despre o activitate culturală concentrată şi competiţională în acest spaţiu. În ansamblul activităţilor desfaşurate pe acest plan, ponderea cea mai însemnată a avut-o activitatea corală.

 

SURSA: „Vatra Dornei-Plai mioritic de  istorie si legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană”

 

Autor: Mircea Vlădică

 

 

„Platon Pardău” Cultural Center

 

         In 1950 "Tudor Vladimirescu"  Community Centre was founded in Vatra Dornei.The centre used to operate in the building used today by Childen’s Club. From 1955 to 1957, Community Center was run by James Bertrold, a former Jew tailor. In the autumn of 1957, teacher Platon Pardău was appointed as Director of the Community Centre,  turned  into Town Cultural  Centre.

 

Writer, poet and playwright, Pardău Platon was among the important literay figures born in Vatra Dorna. He was the first national writer in this area; he was born  on December 1, 1934, in the family of Toader and Ileana Pardău. Since primary school years, which attended in his hometown from 1941 to 1948, he showed obvious propensity to literature. His father, a fine man, considered crafts are important assets, therefore he encouraged his son to learn a trade, in addition to literacy. That is why, in 1949, he was enrolled in the trade school in Campulung Moldovenesc, specializing in sculpture, but after the first term time, he moved to the Techers’s School in Chernivtsi, then, from 1950 to 1952, he attended and graduated the Technical School of Economic Administration in Vatra Dornei.

 

His first artistic displays were those of reciter, then he turned to poetry but after graduation of high school, he took up acting in the drama team of the Faculty of Philology in Cluj.

 

While attending  "Victor Babeș" University in Cluj, since 1954 he was anexceptional student in the Faculty of Philology, specialized in Romanian andRussian ,, which he graduated 4 years later.

 

After graduation he was assigned in the former Suceava Region, where, at first, he was employed as a district school inspector in Vatra Dornei, after which he was promoted as Director of the Town Cultural Center. As the director of this institution, he sets to work, bringing round "the folk theater" in which he managed to include from the outset valuable teachers in and other local institutions.

 

For achievements in the field of socialist education,  he, was promoted as  regional creator of the Liberal Creation Centre. In 1961 he becomes the President of the Cultural and Artistic Center in Suceava, then in 1965, he was promoted as Editor of the official newspaper „Crai Nou” (which translates New Dawn") in Suceava.

 

Until 1985, he was a publicist for the prestigious magazine „Contemporanul" (translated The Contemporary") and on February 1985, he became the employee of the Writers’ Association.

 

On April 12, 2002 he died, leaving behind an entire literary work reflecting the whole struggle of man passingon Earth.

 

Here is a list of the  directors  of the Town Cultural Centre: Platon Pardău, Ion Cojocaru, Vasile Potop, Iustin Sanucean, Gabriela Iordache, Mihai Lucescu, Grigore Prisăcaru, Butichi Ciocan, Gheorghe Les, Ioan Lostun, Vasile Panţâru, Ioan Chilat since 2001 and Violeta Codorean since 2007.

 

Regardless of the employeed who were in charge of this institution, the entire activity undertaken here was sincerly addressed to the all inhabitants of the city. Due to lack of financial resources in the town, the construction of an edifice where the activities could be carried out lasted 10 years. The foundation was laid in the summer of 1952, when the president-mayor was Traian Buhariuc and continued until March 5, 1962, when it was opened in the presence of Mayor Stephen Hurudei. Only from this date on a competitional cultural activity was carried out in this space. From all activities carried out to this aim, the highest percentage was held by choral activity.

 

Source of information: „Vatra Dornei-Plai mioritic de  istorie si legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană”

 

Author: Mircea Mircea Vlădică

 

 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete