Categorii

Biserica ,,Sf. Nicolae” Câmpulung Moldovenesc

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

74

Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul Cosinschi. Piatra de temelie a noului lăcaş de cult a fost sfinţită la 28 iunie/10 iulie 1887 de către protopresviterul districtual Dimitrie Ţurcan (ca delegat al mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici), în prezenţa a şase preoţi. Ziua de sfinţire a fost anumit aleasă deoarece atunci trebuia să treacă prin localitate principele de coroană Rudolf, unicul fiu al împăratului Franz Joseph al Austriei şi moştenitor al tronului. Acesta a sosit la Câmpulung la orele 10-11 în sunetele clopotelor şi în aclamaţiile de "Să trăiască", fiind primit la arcul triumfal cu pâine şi sare de către primarul oraşului, Beligan. La momentul sosirii, fusese sfinţită deja piatra de temelie şi înălţată crucea. Principele şi însoţitorii săi (ministrul agriculturii Julius von Falkenhayn, baronul Felix Pino von Friedenthal, contele Bombelles etc.) au semnat actul de ctitorire, iar înaltul oaspete a dat apoi trei lovituri de ciocan în piatra unghiulară în care a fost depus documentul. După aceasta, s-a intonat imnul împărătesc şi s-a cântat "Mulţi ani trăiască", iar principele s-a deplasat la Palatul comunal unde a luat masa şi apoi a părăsit oraşul la ora 12,30.

Construcţia actualei biserici  a durat din anul 1887 până în anul 1896, adică 9 ani, iar sfinţirea a avut loc la data de 1 / 13 sept. 1896 de către Mitropolitul Arcadie Ciupercovici al Bucovinei şi Dalmaţiei în cadrul unor solemnităţi deosebite. Aceasta a fost prima biserică sfinţită de mitropolitul Arcadie după înscăunarea acestuia. Înaltul ierarh era originar din Câmpulung, iar tatăl său, Nicolae Ciupercovici, slujise la biserica de lemn "Sf. Nicolae" ca paroh (1806-1823).

Biserica este construită în stil neobizantin şi are formă de cruce treflată, cu o cupolă mare şi abside largi semicirculare, având dimensiunea exterioară de 40 de metri lungime, 25 de metri lăţime în abside şi 10 metri în pronaos. Biserica este acoperită cu tablă din cupru, pe care se află o turlă centrală, două turnuri masive care străjuiesc cafasul şi alte două mai mici aşezate pe coama altarului şi a pronaosului. Edificiul de cult are trei uşi amplasate astfel: una pe latura de vest, una pe latura nordică a pronaosului şi alta în peretele sudic al absidei altarului.

În anul 1900 s-a construit o clopotniţă din cărămidă, pe temelie de piatră, care a fost amplasată la o distanţă de 100 m sud-vest de biserică.

În anul 1905, gardul împrejmuitor din lemn a fost înlocuit cu un gard cu grilaj de fier aşezat pe un postament de piatră cimentată. Acest gard există şi în prezent.

Locaşul de cult a fost pictat de către Franz Jahoda din Cernăuţi în anul 1912. Pictura a fost realizată în motive artistice amintind stilul broderiei tradiţionale, sub boltă fiind pictaţi, în ulei, cei patru evanghelişti. Cu acest prilej, s-a introdus în biserică şi lumina electrică. Tot în 1912 s-a înlocuit policandrul cel mare în greutate de 300 kg cu unul nou.

În curtea bisericii, înspre sud-est, au fost amplasate două cruci de piatră, prima în 1902 şi alta în 1906.

După cum se precizează în "Anuarul Mitropoliei Bucovinei pe anul 1937", Biserica "Sf. Nicolae" din Câmpulung Moldovenesc avea o casă parohială de cărămidă, o sesie parohială de 12 ha, o sesie a cântăreţului de 3 ha şi o sesie a ponomarului de 1 ha. Parohia avea în îngrijire spirituală 520 familii cu 2.000 credincioşi.

Biserica a suferit avarii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind cuprinsă şi de un incendiu.  În timpul parohului George Antonescu (1963-1977) s-au efectuat ample lucrări de reparaţii exterioare şi s-au repictat pereţii interiori. De asemenea, în 1968 s-au recondiţionat patru policandre şi s-a reparat clopotul. Tot atunci s-au executat lucrări de reparaţii la casa parohială, unde s-a instalat sistemul de încălzire.  

            La 4 aprilie 1965 s-a ţinut un concurs pentru adjudecarea lucrărilor de repictare în tehnica fresco. Pereţii altarului au fost pictaţi de pictorul bucureştean Eugen Profeta, care a finalizat lucrarea în suprafaţă de 186 m² în octombrie 1965. Pictura interiorului a fost continuată de Constantin Călinescu care a pictat pereţii naosului şi ai pronaosului, terminând lucrarea în 1967. El a pictat o suprafaţă de 1.314,554 m². Se prevedea şi efectuarea unor lucrări de pictură exterioare, dar acestea nu s-au mai efectuat din lipsă de fonduri.

După finalizarea tuturor aceste lucrări, Biserica "Sf. Nicolae" a fost resfinţită în 1969 de către PS Irineu Crăciunaş "Suceveanul", episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de un sobor de preoţi format din Eusebie Şerban, George Antonescu, Valerian Ghenghea, Nicolae Pentelescu ş.a.

În anii următori au fost efectuate şi alte lucrări de renovare. S-a montat o pardoseală de gresie, s-a introdus o instalaţie de încălzire centrală şi s-au donat noi obiecte de cult de către credincioşi.

În anii '90  s-a refăcut acoperişul bisericii, montându-se o învelitoare din tablă de cupru. De asemenea, s-a curăţat pictura bisericii, s-a construit un diaconicon la intrarea în altar şi s-a achiziţionat o a doua casă parohială.

Începând din anul 1992, Parohia "Sf. Ierarh Nicolae" din Câmpulung Moldovenesc derulează o serie de activităţi social-filantropice, fiind amenajată o urnă specială pentru cei nevoiaşi. Din banii strânşi au fost ajutate mai multe familii sărace, cu mulţi copii, precum şi persoane cu dizabilităţi, atât cu bani, cât şi cu materiale de construcţii pentru repararea locuinţelor. În anul 2008 a fost înfiinţată Asociaţia Frăţia Ortodoxă "Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip" care sprijină persoanele nevoiaşe, familiile cu mulţi copii, bătrânii singuri şi bolnavii imobilizaţi la pat. În anul 2013, în curtea bisericii s-a finalizat construcţia unui centru social-filantropic, unde urmază să se deruleze activităţi cultural-religioase şi caritative. Aici este un spaţiu pentru activităţile sociale, o bibliotecă şi o casă de prăznuire.

În biserică sunt păstrate mai multe obiecte cu valoare istorică şi artistică cum sunt:

  • icoanele de pe catapeteasmă – datând din 1895,
  • patru icoane mai vechi, datând din secolele XVIII – XIX (Sfânta Treime, Maica Domnului cu Pruncul Sfânt, Sfântul Arhanghel Mihail şi Sfânta Cuvioasă Paraschiva),
  • icoană a Sfintei Ecaterina,
  • un prapor pictat pe pânză, reprezentând pe o parte Sfânta Treime, iar pe cealaltă Sfântul Nicolae, pictat de Vasile Şandru din Rădăuţi în anul 1842,
  • două epitafuri datând din secolele XVIII-XIX, pictate pe pânză,
  • două potire lucrate artistic în argint etc.

În clopotniţă se află trei clopote şi anume:

  • un clopot cu diametrul de 45 cm, având turnată pe el iconiţa Sfântului Gheorghe călare. Acest clopot a fost turnat de meşterul Alfred Geib în anul 1880, el fiind donat bisericii de Ion Mercheş din Câmpulung şi soţia sa, Ecaterina.
  • un clopot mare turnat în 1923 la Fabrica Coroana din Bucureşti. El a fost sfinţit la 30 septembrie 1923 de preotul paroh Nicolae Ţurcan. Pe clopot se află gravată următoarea inscripţie: "Turnat pentru mărirea lui Dumnezeu în timpul glorioasei domnii a Majestăţilor Lor regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, cu colecta credincioşilor bisericii Sf. Ierarh Nicolai din Câmpulung Bucovina, 1923, Fabrica Coroana, Nae Ionescu, Bucurişti".
  • un clopot mijlociu cu diametrul de 62 cm, turnat în 1926 la Cernăuţi. Pe clopot se află gravată următoarea inscripţie: "Gustav Geib, Czernowitz, 1926".

Material realizat de: Morariu Mihai, cls. a XII-a şi Ciulei Sebastian Cosmin, cls. a X-a, Colegiu Naţional ,,Dragoş Vodă”, Câmpulung Moldovenesc

Bibliografie: Popa, Gheorghe si Istrate, George – CÂMPULUNG MOLDOVENESC MONOGRAFIE TURISTICĂ

St. Nicholas Church Câmpulung Moldovenesc

Location: 24, Calea Bucovinei, next to the Central Park of the town.

In the center of the old Câmpulung Moldovenesc town, in 1698 a wooden church dedicated to "St. Nicholas"was built; it wasalso called, ”the Royal Church” by Toader Calmăşul, the governor of Câmpulung, father of Ioan Calimachi, Prince of Moldavia ( 1758-1761 ) the founder of Calimah Dynasty. Being emotionally tied to the place where he probably grew, Prince Ioan Teodor Calimachi granted privileges and tax exemptions from to the peoples of Câmpulung.

By decision of the Archbishop Consistory 1802/10/22 March 1887, the dismantling of the old church was approved, that, together with the iconostasis were donated to the parish of Ciumârna village.

The church was designed by architect Cosinschi. The new worship place was consecrated on the 28th of July 1887 by regional head priest Dimitrie Țurcan (as a delegate of Bishop Silvestru Morariu-Andrievici), in the presence of six priests. The consecration day was chosen because at that date, crown prince Rudolf, the only son of Emperor Franz Joseph of Austria and heir to the throne was passing by. He arrived in Câmpulung around 10-11 o`clock and he was received in bells sounds and in „Long live!” acclamations, being welcome at the triumphal arch with bread and salt by the Mayor of the town, Beligan. Upon his arrival, the cornerstone had already been placed and the cross had been raised. The Prince and his companions (the Minister of Agriculture Julius von Falkenhayn, Baron Felix Pino von Friedenthal, Count Bombelles etc.) signed the foundation act and then the great guest stroke three hammer blows on the cornerstone where the document has been placed. After that, they sang the royal anthem and they sang "Long live the prince" and the prince went to the municipal palace where he had lunch and then he left the town at 12.30 p.m.

The construction of the present church lasted from 1887 to 1896, 9 years altogether, and the consecration was performed on the 1st /13th, of September 1869 by Arcadie Ciupercovici, the Metropolitan of Bukovina and Dalmația during some particular solemnities. This was the first church consecrated by Bishop Arcadie after his enthronement. The high bishop was from Câmpulung and his father, Nicolae Ciupercovici, served in "St. Nicholas“ wooden church as pastor ( 1806-1823 ) .

The church is built in Byzantine style and has a cross-shaped with a large dome and wide semicircular apses, with the outer dimension of 40 meters length, 25 meters width in aisles and 10 meters in the nave. The church is roofed with copper sheet, on which there is a central tower, two massive towers that guard the steel-lattice mast and two smaller which are placed on the altar and narthex coping. The religious edifice has three doors located as follows: one on the west side, one on the north side of the narthex and the other on the southern wall of the sanctuary apse.

In 1900 a bell tower made of brick was built, on stone foundation, which was located at a distance of 100 m southwest of the church.

In 1905, the wood fence was replaced with an iron railing fence placed on a cemented stone pedestal. This fence still exists today.

The place of worship was painted by Franz Jahoda in Chernivtsi in 1912. The painting was done in artistic motifs that remind of the traditional embroidery style, under the vault the four evangelists being painted in oil. On this occasion, the church was fitted with electric power. Also in 1912 the great chandeliers of 300 kg weight was replaced by a new one.

In the churchyard, to the south-east, there were placed two stone crosses, the first one in 1902 and the other in 1906.

As stated in the "The Yearbook of Metropolitan of Bukovina concerning the year 1937 ", "St. Nicholas" Church in Câmpulung Moldovenesc has a parsonage made of brick, a parish estates of 12 ha, a sessile of the church singer of 3 hectares and a sessile of the church administrator of 1 ha. The parish had 520 families of 2,000 believers in spiritual care.

The church was damaged during the Second World War, because of a fire. During the parson George Antonescu (1963-1977) extensive outer and inner repair works were conducted and the walls were repainted. Moreover, in 1968 four chandeliers were refurbished and the bell was repaired. The repair works also included the parsonage, where a heating system was set up.

On the 4th of April 1965 a contest to award the contract for repainting works in fresco technique was held. The altar walls were painted by painter Eugene Profeta from Bucharest, who completed the work on a total surface of 186 m² in October 1965. The interior painting was continued by Constantine Călinescu who painted the walls of the nave and narthex, completed the work in 1967. He painted an area of ​​1314,554 square meters. It was also provided to conduct several external painting works, but these were not conducted due to the lack of funds.

After completing all these works, "St. Nicholas" Church was re-consecrated in 1969 by His Holiness Ireneu Crăciunaș "Suceveanul", Bishop of Iaşi Archdiocese, with a synod of priests formed by Eusebie Șerban, George Antonescu, Valerian Ghenghea, Nicolae Pentelescu etc.

In the next years other renovation works were performed. Floor tiles were fitted and a central heating system was brought in and new worship objects were donated by the believers.

In the 90s the church roof was restored, and a cover sheet copper was fitted. The church paintings were also cleaned, a shrine diakonicon was built at the entrance and the second parsonage was bought.

Since 1992, Parish "St. Nicholas" in Câmpulung Moldovenesc is running social and philanthropic activities, a special one for poor family was devised. From the money raised, a lot of poor families with children and diabled people were helped, both with money and construction materials in order to repair their homes. In 2008 the Orthodox Brotherhood Association "Sts. Apostles Andrew and Philip" was founded in order to support poor families with children, the elderly and the bed-ridden patients. In 2013, inside the church yard a philanthropic social centre was completed, where cultural-religious and charitable activities are performed. There is a space intended for social activities, a library and a home celebration.

In the church many objects of historical and artistic value are preserved, such as:

• icons on the iconostasis – 1895;

• four old icons, dating from the 18th – 19th century ( Holy Trinity, Virgin Mary with Holy Child, St Michael and the St. Paraskeva)

• Icon of St. Catherine;

• a church flag painted on canvas, representing on one side the Holy Trinity, and on the other St. Nicholas, painted by Vasile Sandru in 1842;

• two epitaphs dating from the eighteenth and nineteenth centuries, painted on canvas;

• two artistically crafted chalices made of silver etc. .

The bell tower includes three bells, namely:

• a bell with a diameter of 45 cm, with the icon of St. George on horseback which was cast on it. This bell was cast by Master Alfred Geib in 1880, being donated to the church by Ion Mercheş and his wife, Catherine from Câmpulung.

• a large bell cast in 1923 at Coroana factory in Bucharest. It was consecrated on September 30th, 1923 by the parish priest Nicolae Turcan. The bell is engraved with the following inscription: "Cast to the glory of God during the glorious reign of Their Majesties King Ferdinand I and Queen Mary, with offertory of the believers of Holy Hierarch Nicholas Church in Câmpulung Bukovina 1923, Coroana Factory, Nae Ionescu, Bucharest”.

•an average-sizedbell with the diameter of 62 cm, cast in 1926 in Chernivtsi. The bell is engraved with the following inscription:

" Gustav Geib , Czernowitz , 1926 " .

Drawn up by: Morariu Mihai, 18 years old, 12th grade and Ciulei Sebastian Cosmin, 15 years old, 10th grade, ,,Dragoş Vodă” High School, Câmpulung Moldovenesc

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete