Biserica Romano-Catolică

iulie 3, 2024 by

Istorie Locala

În anii primului război mondial, cu precădere în 1917, la 17 iulie, clădirea bisericii catolice a devenit ținta loviturilor de artilerie. Armatele rusești, care ocupaseră vremelnic poziții pe aliniamentul Mestecăniș-Obcina Mare, și-au îndreptat atenția spre numeroase obiective militare și civile din Vatra Dornei.Drept mărturie pentru posterioritate, pe peretele de răsărit al clădirii bisericii se păstrează mai multe obuze înfipte în zidăria de cărămidă. În acele vremuri, biserica a fost păstorită cu tact de preotul paroh Julius Weber (1915-1929), care a îndeplinit pentru o perioadă și funcția de primar interimar al orașului (1917-1918).

Destrămarea Austro-Ungariei și Unirea Bucovinei cu România din noiembrie 1918 au produs unele schimbări în organizarea bisericească. Odată cu trecerea Bucovinei sub administrație românească, s-au reglementat noi relații între Regatul României și Vatican. Pentru administrarea noilor teritorii unite cu România, Vaticanul l-a desemnat pe ES Józef Bilczewski (1860-1923), arhiepiscop de Liov (1900-1923), ca administrator apostolic al Bucovinei. În anul 1921, statul papal a înființat un Vicariat general în Bucovina (cu sediul la Cernăuți), care a fost condus de pr. Josef Schmidt. 

După moartea parohului Julius Weber (în 1929), Parohia Vatra Dornei a fost condusă de parohii Francisc Gaschler (1929-1937) și Adolf Botkowski (1937-1940). Preotul Botkowski a construit actuala casă parohială, aflată lângă biserică, până atunci preoții fiind nevoiți să locuiască într-o clădire provizorie aflată mai departe de lăcașul de cult.

Ca urmare a încheierii Tratatului româno-german prin care locuitorilor germani ai României li se permitea să emigreze în Germania, majoritatea catolicilor de etnie germană au plecat din Vatra Dornei. Împreună cu credincioșii a plecat în decembrie 1940 și preotul paroh Botkowski, luând cu el întreaga arhivă a parohiei. În amintirea acestui moment dureros, înainte de plecare, s-a construit la intrarea în cimitirul catolic din Vatra Dornei un monument care dăinuie și astăzi.

După cel de-al doilea război mondial, de pastorația credincioșilor dorneni s-au ocupat preoții parohi Gerhard Jura(1945-1949), Leopold Nestmann (1949-1951), Leopold Hohenecker (1951-1959) și Eduard Kozanowski (1959-1969), fără ca Parohia Vatra Dornei să iasă de sub administrarea Parohiei Câmpulung Moldovenesc. Abia în anul 1967 Parohia Vatra Dornei a fost recunoscută de stat, devenind parohie de sine stătătoare.

În perioada regimului comunist, numărul credincioșilor romano-catolici din Vatra Dornei s-a micșorat în mod continuu, majoritatea lor emigrând în Germania. În deceniile care au urmat acestor evenimente, situația catolicilor din Vatra Dornei nu a înregistrat creșteri semnificative, menținându-se în jurul cifrei de 250 de familii cu aproximativ 400 de credincioși. Astfel, în 1998, Parohia Vatra Dornei mai avea în îngrijire spirituală un număr de 246 familii cu 562 credincioși.

Preotul paroh Iosif Sabău, a păstorit aici în perioada 1969-1991. El a reușit să introducă încălzirea centrală în biserică și a renovat exteriorul bisericii. În timpul parohului Pavel Gabor (1991-1996) a fost pictat interiorul bisericii. Urmașul său, pr. Anton Egner, a amenajat parcul de lângă biserică, a îmbunătățit încălzirea centrală și a renovat exteriorul bisericii.

Ca urmare a retragerii din motive de sănătate a pr. Anton Egner, în vederea asigurării activităților pastorale și administrative din Parohia Vatra Dornei, episcopul Petru Gherghel l-a numit la 27 mai 2007 pe pr. Iosif Doboș în funcția de administrator parohial cu misiunea de paroh (cum munere parroci). El a fost instalat în noua misiune la 3 iunie.

Ca parohi de Vatra Dornei au succedat apoi preoții Ieronim Budulai (1 septembrie 2009 – 31 august 2012) – care a păstorit numai trei ani, ieșind apoi la pensie – și Ioan Lungu (din 1 septembrie 2012).

În prezent, Parohia "Schimbarea la Față a lui Isus" din Vatra Dornei are 8 filiale, dintre care 3 cu biserică (Cârlibaba – cu Biserica "Sf. Ludovic" din 1900, Dorna Candrenilor – cu Biserica "Sf. Mihail" din 1898 și Iacobeni – cu Biserica "Sf. Ioan Nepomuk" din 1818-1836) și 5 fără biserică (Broșteni, Coșna, Crucea, Dornișoara, Drăgoiasa).

            Biserica catolică a rămas, de-a lungul timpului, una dintre clădirile monumentale, foarte bine întreținute, ale orașului.

Surse de informare:

*Mircea Vlădică, Vatra Dornei –plai mioritic de istorie și legendă, leagăn de credință și cultură bucovineană, Ed. Napoca Star 2007

           

Roman Catholic Church

 

The Church "Transfiguration of Christ" of Vatra Dornei is a Roman Catholic Church built in 1905 in the city of Vatra Dornei. It is located on Mihai Eminescu. 7 street, in the neighborhood of the town hall. It was built on the place where there was previously a wooden church, which was moved in 1895 to the Catholic cemetery and converted into a mortuary. The patron saint's day of the church is celebrated on the 6th of August.

 

During the First World War, especially on July 17, 1917, the Catholic Church Building became the target of artillery strikes. Russian armies that had occupied temporary positions on Mestecăniș-Obcina Mare alignment, focussed on numerous military and civilian tourist sights in Vatra Dornei. As token for posterity, the eastern wall of the Church Building preserves more shells stuck into the brickwork. In those days the church was pastored tactfully by the parish priest Julius Weber (1915-1929), who also acted as mayor of the city for a while (1917-1918).

 

The collapse of Austria-Hungary and the Union of Bukovina with Romania on November 1918 produced some changes in the organization of the church. Along with the getting of Bukovina under Romanian administration new relationswere set between the Kingdom of Romania and the Vatican. To administer the new territories which have been united to Romania, the Vatican has appointed ES Bilczewski Józef (1860-1923) Archbishop of Lviv (1900-1923), as apostolic administrator of Bukovina. In 1921, the Papal state established a general Vicarage in Bukovina (Chernivtsi-based), which was ran by Fr. Josef Schmidt.

 

After the death of pastor Julius Weber (1929), Vatra Dornei congregation was in the charge of Vicars Gaschler Francis (1929-1937) and Adolf Botkowski (1937-1940). The Priest Botkowski built the present church house next to the church, by that time priests being compelled to live in a temporary building located far to the place of worship.

 

As a result of the Romanian-German treaty whereby Romania's German inhabitants were allowed to emigrate to Germany, most German Catholics left Vatra Dornei. Together with churchgoers pastor Botkowski also left , taking with him the entire archive of the parish, in 1940. In memory of this painful moment, before departure, a monument was built at the entrance into the Catholic cemetery of Vatra Dornei, which is still in place today. After the Second World War, the priests Jura Gerhard (1945-1949), Leopold Nestmann (1949-1951),Leopold Hohenecker (1951-1959) and Eduard Kozanowski (1959-1969) were in charge with the pastoral care of churchgoers, and Vatra Dornei Parish remained under the administration of Campulung Moldovenesc Parish. Only in 1967 Vatra Dornei Parish was nationally recognized and became an independent parish.During the communist regime, the number of Roman-Catholics churchgoers of Vatra Dornei decreased continuously, most of them emigrating to Germany. In the decades that followed these events, the number of Catholics in Vatra Dornei did not rise significantly, remaining around 250 families including about 400 churchgoers. Thus, in 1998, Vatra Dornei Parish had in its spiritual care of a number of 246 families with 562 churchgoers.

 

Curate Joseph Sabău pastored the parish during 1969-1991. He managed to introduce central heating in the church and renovated the sidewalls of the church. During curate Paul Gabor (1991-1996) the church was painted inside. His successor, Priest Anton Egner, established a park near the church, improved the central heating and renovated the exterior of the church.

 

As a result of Priest Anton Egner’s retirement on medical reasons, , in order to ensure the pastoral and administrative activities in Vatra Dornei, Bishop Petru Gherghel appointed Bishop Joseph Dobos as parish administrator with vicar mission („cum munere parroci”) on Mai 27, 2007. He was invested in the new mission on the 3rd of June.

 

As Curates of Vatra Dornei, priests Ieronim Budulai (September 1, 2009 – August 31st, 2012) – which pastored only three years then he retired – and Ioan Lungu (as from September 1, 2012) succeded.

 

Currently, the parish "Transfiguration of Jesus" of Vatra Dornei has 8 branches, three of them including a church (Cârlibaba – "St. Louis" Church from 1900, Dorna Candrenilor – "St. Michael" Church from 1898 and Iacobeni – "St. John Nepomuk" Church from 1818-1836) and 5 without the church (Broşteni, Coșna, Crucea, Dornisoara, Drăgoiasa).

 

Over the time, the Catholic Church has remained one of the very well maintained monumental buildings, of the city.

 

Sources of information:

 

*Mircea Vlădică, Vatra Dornei –plai mioritic de istorie și legendă, leagăn de credință și cultură bucovineană, Publishing house Napoca Star 2007

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Judete