Categories
74

Biserica din lemn de la Capu Satului

Pe locul vechii biserici din lemn, între anii 1855 – 1857 s-a înălţat actuala biserică, sfinţită la 5 mai 1858.

Biserica este construită în totalitate din bârne de brad. Ea se sprijină pe un soclu din piatră de râu. Pentru a proteja edificiul de intemperii, pereţii din bârne au fost placaţi cu scânduri ignifugate. Edificiul are un acoperiş din tablă vopsită în culoare portocalie, cu trei turle octogonale deasupra altarului, naosului şi pronaosului. Crucile de pe turle sunt înfipte în câte o semilună, ca simbol al luptei românilor împotriva turcilor.

Monumentul are formă de cruce, cu abside laterale şi absida altarului de formă poligonală. Lăcaşul de cult este prevăzut cu trei uşi: una pe latura de vest, una pe latura vestică a pridvorului şi alta în peretele sudic al altarului.

În interior, biserica este împărţită în patru încăperi: pridvor, pronaos, naos şi altar. Pridvorul are formă poligonală şi a fost ataşat pe latura sudică a pronaosului, având o intrare separată de cea în pronaos.

Catapeteasma este sculptată în lemn şi bogat ornamentată, având o zugrăveală foarte frumoasă. Ea a fost confecţionată înainte de 1845, fiind dăruită bisericii de către Ion Dominte Şalvar şi soţia sa, originară din Fundu Moldovei.

Biserica a fost reparată în anii 1871, 1880, 1926, 1949 şi 1966. Lângă biserică se află clopotniţa cu trei clopote şi un cimitir de cca. 2 ha.

Actuala biserică de lemn a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004.

Material realizat de:

11.     Mercheş Diana , cls. a IX-a, Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” şi

12.     Ciulei Sebastian Cosmin, cls. a X-a Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”

Bibliografie :

Câmpulung moldovenesc  – monografie turistică, de Gheorghe Popa si George Istrate

Câmpulung Moldovenesc- confesiuni, lăcaşuri de cult şi slujitori ai acestora-, de Vasile Sfargiu şi Otilia Sfarghiu

Câmpulungul Bucovinei şi împrejurimile sale, spaţiu de locuire şi dăinuire, de Vasile Sfarghiu şi Otilia Sfarghiu

 

Wood Church from Capu Satului

The first settlements in Câmpulung Moldovenesc were located in Valea Caselor. As the priest Vasile Mândrilă, the pastor of the „Nativy of Virgin Mary” Church (1793-1816) said, this area was the hearth of Câmpulung Moldovenesc and it is known today as Capul Satului.

The first wooden church in the area, dedicated to the Nativy of Virgin Mary, was erected in 1751 at the initiative of the priest Petru Şandru along with high stewards Nicolae Cogălniceanu and Grigore Piticari. The area population incresed and the church became overcrowded, therefore the congregation decided to dismantle it and to give it to Bucşoaia Parish (May 1855). On the location of the old wooden church, from 1855 to 1857 the present church, consacrated on the 5th of May, 1858, was erected.

The church is built entirely of fir girders. It is propped on a base made of river stones. To protect the building from bad weather, the girders walls were plated with fireproof boards. The building has a metal roof painted orange with three octagonal towers above the altar, the nave and narthex. The crosses on towers are stuck into a crescent as a symbol of the battles Romanians fought against the Turks.

The monument is cross-shapped with side apses and a polygonal altar apse. The place of worship has three doors: one on the west side, one on the west side of the porch and another one in the south wall of the altar.

On the inside, the church is divided into four rooms: porch, narthex, nave and altar. The porch has a polygonal shape and it was attached to the south side of the narthex, with the entrance apart of the one in narthex.

The iconostasis is wooden carved and richly decorated, with a very nice painting. It was made ​​before 1845 and it was given to the church by Ion Dominte Șalvar and his wife, from Fundu Moldovei.

The church was restored in 1871, 1880, 1926, 1949 and 1966. In the neighbourhood of the church there is the three-bells belfry and a cemetery about2 hectars.

The curentlly wooden church was included on the list of historical monuments in Suceava county in 2004.

Drawn up by

 

  1. Mercheş Diana, 15 years old, 9th grade, ,,Ştefan cel Mare” Military High School Câmpulung Moldovenesc
  2. Ciulei Sebastian Cosmin, 15 years old, 10th grade, ,,Dragoş Vodă” High School Câmpulung Moldovenesc

 

References: Câmpulung moldovenesc – monografie turistică, de Gheorghe Popa si George Istrate

 

Câmpulung Moldovenesc- confesiuni, lăcaşuri de cult şi slujitori ai acestora-, de Vasile Sfargiu şi Otilia Sfarghiu

 

Câmpulungul Bucovinei şi împrejurimile sale, spaţiu de locuire şi dăinuire, de Vasile Sfarghiu şi Otilia Sfarghiu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *