Categories
74

Biserica "Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe" a Mănăstirii Humor

Aici au fost înălțate și au existat, pe rând, două așezări mănăstirești. În locul vechii mănăstiri, ruinate, în 1530 s-a ridicat alta nouă, ctitorie a marelui logofăt Toader Bubuiog, unul din marii demnitari ai vremii. El a servit cu credinţă pe Ştefan cel Mare, Bogdan III, Ştefăniţă şi Rareş, îndeplinind misiuni diplomatice. Biserica a fost înconjurată de ctitor cu ziduri şi a avut desigur şi alte construcţii. Ele nu s-au păstrat, doar spre nord-est se vede astăzi un turn înalt de apărare ridicat de Vasile Lupu (1641) și o clădire ruinată aflată în partea dinspre sud a curții. Pe alocuri, cîteva ridicături de pământ ne arată că mai dăinuiesc încă, sub nivelul actual al terenului, rămășățe din vechiul zid de împrejmuire ce închidea, desigur, întreaga mănăstire, după obiceiul vremii. Arhitectura monumentului sacru de la Humor prezintă un interes aparte. Elementul particular este pridvorul deschis format din patru arcade cu arcuri uşor frânte, inovație în epoca determinată atât de tradiția constructivă locală (prispe, foișoare) cât și de influențele renascentiste din exterior (loggia preluata mai târziu și de "stilul brâcovenesc"). O noutate este și tainița situată deasupra gropniței; mai ales în nenumăratele zile de restriște se păstrau aici obiectele de preț. Uşile şi ferestrele au obişnuitele chenare din piatră de factură gotică. Din pridvor se pătrunde în pronaos, iar mai departe în camera mormintelor și în naos. Spre răsărit, biserica se termină prin absida de formă circulară a altarului, despărțit de naos printr-o catapeteasmă foarte veche, o excepțională sculptură în lemn. Marea valoare a bisericii de la Humor o constituie podoaba picturală din interior, dar mai ales cea din exterior. Ea a fost realizată în anul 1535 de Toma zugrav de Suceava şi s-a păstrat destul de bine, mai ales pe peretele sudic unde doar rândul de jos este decolorat.

Pictura interioară păstreză schema iconografică accentuând mişcarea și umanismul expresiilor. În pronaos, picturile infățișează Sinaxarul (calendarul) bisericesc, icoanaAdormirii Maicii Domnuluiși a Sfintei Fecioare rugătoare, îngeri și profeți.

Pictura exterioară vădește pe deplin arta meșterului Toma – cele mai vechi freșce în aer liber din Bucovina, unde, preciza criticul Vasile Draguț, " … își spune cuvântul o sărbătorească orchestrație de culori calde, pe suportul cărora roșul se detașează cu strălucire".

În interiorul bisericii se găsesc şi alte obiecte de artă valoroase. Astfel, se păstrează aici patru icoane împărăteşti deosebit de frumoase, despre care se spune că ar fi din epoca lui Alexandru cel Bun ( de la prima ctitorie).

Biserica s-a menținut cu îndeletnicirile parohiale până la 1 august 1991 când și-a recăpătat statutul de mănăstire,  obștea fiind alcătuită din maici.

Material realizat de: Luciana Condur, Colegiul ,,Alexandru cel Bun’’, Gura Humorului, clasa a XI-a, 18 ani

Surse de informare: Mănăstirea Humor – Dragoş, Corlăţeanu,Ed.,,Cuvântul Nostru”, Suceava, 2000

Circuit în Moldova de nord – Ghid.Ed.Meridian, Bucureşti, 1968

http://inp.org.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-istorice/unesco/89-biserici-din-moldova

 

The Assumption of the Virgin and Saint George's Church of the old Humor Monastery

 

Located on the northern part of Moldavia, on the valley crossed by the clear waters of Humor river, "Assumption of the Virgin and Saint George" Church of Humor Monastery is, along with the churches from Voroneţ, Moldavia, Suceava and Arbore, among the five foundations painted both on the inside and on the outside with Byzantine frescoes that make them unique in the Orthodox world. This church is included on the UNESCO World Heritage List under the code LMI-SV-II-m-A-05570.01.

 

On this place two monastic settlements were built in turn. On the place of the old damaged monastery, in 1530, the great chancellor Bubuiog Toader, one of the great dignitaries of that time, built a new one. He faithfully served Stephen the Great, Bogdan the III-rd, Ştefăniţă şi Rareş, accomplishing diplomatic missions. The church was surrounded by walls and also included other special buildings. They were not preserved, just on the northeast part a high defense tower built by Vasile Lupu (1641) and a decaying building located on the south part of the courtyard. In some places, several mounds of earth show us that there still are, under the current level of the land, the remains of the old boundary wall that enwalled the monastery, according to the tradition of the time.

 

The architecture of the sacred monument from Gura Humorului is of particular interest. The open porch made of four arcades with slightly broken arches, a contemporary innovation modeled by both local design tradition (porches, gazebos) and Renaissance influences from the outside (The loggia later taken after by the style of the great artist Constantin Brâncoveanu) is the particular element. A novelty is also the vault located above the crypt, especially on hard days, the precious objects were kept here. The doors and windows have the usual Gothic stone borders. From the porch you can go to the narthex and then to the tombs room and to nave. Easterly, the church ends in circular apsis of the altar, which it is separated from the nave through a very old iconostasis, an exceptional wood carving.

 

The importance of the church from Gura Humorului is represented by the painting from inside and especially from outside. The painting was performed in 1535 by Toma, a painter from Suceava and it preserved quite well, especially on the southern wall where only the bottom line is discolored.

 

The interior painting maintains the iconographic scheme emphasizing the dynamism and humanism of the expressions. Inside the nave, the paintings depict the Synaxarion (the calendar), the icon of the Assumption and of the Holy Virgin Mary, angels and prophets.

 

The exterior painting fully proves the art of master Toma – the oldest outdoor fresco from Bukovina, where the critic Vasile Draguț said "… a celebrate orchestration of warm colors, where red stands out brilliantly ".

 

Inside the church there are other valuable artifacts. So, four very beautiful royal icons are kept here, which is said to be from the era of Alxeandru cel Bun (from the first foundation).

 

The church was held with parish works until the 1st of August, 1991 when it regained the rank of monastery, the congregation being made ​​up of nuns.

 

Sources of information: Mănăstirea Humor – Dragoş, Corlăţeanu,Ed.,,Cuvântul Nostru”, Suceava, 2000       Circuit în Moldova de nord – Ghid.Ed.Meridian, Bucureşti, 1968

 

http://inp.org.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-istorice/unesco/89-biserici-din-moldova

 

Powered by Luciana Condur, Colegiul ,,Alexandru cel Bun’’, Gura Humorului, clasa a XI-a

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *