Bibliografie generală Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol.II (partea I)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Cap. I – CADRUL GEOGRAFIC

Lucian Badea. 1971, Judeţul Vâlcea, Editura Academiei, Bucureşti 

Lucian Badea, 1963, Depresiunea subcarpatică dintre Bistriţa Vâlcii şi Olt, în „Probleme de  Geografie”, volumul IX.

Lucian Badea,1967, Terrasses des subcarpathes Getiques, în „Revue Roumaine de Geographie, Geophysique et Geologie”, serie  Geographie., XI, 2.

Lucian Badea, 1981, Contribuţii geomorfologice asupra văii subcarpatice a Oltului, în „Travaux scientifiques de Staţiunea Stejarul”, Geologie, Geographie, 7.

Maria Ciurchea, 1962, Analiza comparativă a elementelor florei vasculare  din Râmnicu-Vâlcea,.în „Contribuţii botanice”, 161-170/1962, Cluj.                                         

Maria Ciurchea, 1963,  Flora teritoriului raionului Vâlcea din dreapta Oltului, Autoreferat 1-30/1963.

Mihaela Dinu, 1999, Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vâlcii, Editura Academiei Române, Bucureşti.

Mihaela Dinu, 1988, Profile geomorfologice prin Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vâlcii, în  „Studii şi Cercetări, Geografie, Geofizică, Geologie” – Seria Geografie., XXXV.

V. Dragoş, 1953, Cercetări geologice asupra regiunii dintre Topolog şi Olt, în „Dări de seamă, Comitetul geologic”, 37, (1949-1950).

V. Dragoş, 1955, Asupra structurii geologice a regiunii dintre Topolog şi Valea Olăneştilor, în „Dări de seamă, Comitetul geologic”, 39, (1953-1954)

P. Drăgoiescu, 1944, Râmnicul Vâlcii, Craiova,.Editura Ramuri.

C. Grigore, 1944, Râmnicul – Vâlcii, loc de amintiri şi recreiere, Editura Primăriei Oraşului Râmnicu-Vâlcea.

L. Mrazec, 1900, Contribution a l’étude de la depresion subcarpathique, în „Buletinul Societăţii de Ştiinţe”, IX, 6, Bucureşti.

G. M. Murgoci, 1907, Terţiarul din Oltenia cu privire la sare, petrol şi ape minerale, în „Analele Institutului Geologic al României”, I, 1, Bucureşti.

M. Păun, Gh. Popescu, Tr. Rădoi, 1974, Flora şi vegetaţia mlaştinii”Lacul Frumos” , jud. Vâlcea, în „Studii şi cercetări de Biologie” 26,3,171-177.

Gh. Ploaie, 1999, Natura sălbatică din Vâlcea (Vâlcea wild life), Editura Prisma, Râmnicu-Vâlcea;

M. Răuţ, 1908, Monografia eclesiatică a judeţului Vâlcea, cu privire la monumentele religioase precum şi la viaţa morală şi religioasă a poporului, alcătuită cu ocazia jubileului de 40 ani de domnie a M.S.Carol I-iu Regele României, Imprimeria judeţului şi a comunei R[âmnicu].-Vâlcea.

Gr. Lăzărescu, 1967, Şiroiri şi piramide de pământ în apropiere de  Râmnicu-Vâlcea, în „Ocrotirea naturii”, Editura Academiei RSR, XI, 2.

Gh. Niculescu, 1956, Contribuţii la studiul degradărilor de teren de pe Valea Stăncioiului (Râmnicu-Vâlcea), în „Analele Universităţii „C. I. Parhon”, Seria  Ştiinţele naturii, nr.10, Bucureşti.

Cap. II – ISTORIA

1. PREISTORIA

R. Ardevan, 1998, Viaţa municipală în Dacia romană, Timişoara.

I. Barnea, 1982, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti.

D. Berciu, 1967, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti.

Gh. Bichir, 1985, Centrul militar roman de la “Buridava”, în “T-D”, VI, 1-2/1985.

Gh. Bichir, 1983, P. Bardaşu, Şantierul arheologic Stolniceni-”Buridava” (jud. Vâlcea), în MCA, XV/1983.

N. A. Constantinescu, 1963, Dicţionar onomastic românesc, [Bucureşti].

A. Dumitraşcu, 1996, O puşculiţă cu denari romani imperiali descoperită la Râmnicu-Vâlcea, în “BSNR”, 140-141   (1992-1993), 1996.

A. Husar, 1999, Gesta deorum per romanos, Târgu-Mureş.

Iorgu Iordan, 1963, Toponimie românească, Bucureşti.

C. Mateescu, 1979, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Ed. Sport-Turism.

C. S. Nicolăescu-Plopşor, D. Nicolăescu-Plopşor, 1963, The possible existence of the Proto-Hominids in Romania’s Villafranchian, în „Dacia”, N.S., VII/1963.

Gh. I. Petre-Govora, 2001, Govora de la primii oameni la contemporani, Râmnicu-Vâlcea.

Gh. I. Petre-Govora, 1976, Aspecte ale începutului epocii bronzului în nord-estul Olteniei, în „Buridava”, II/ 1976, pag. 7-33.

Gh. I. Petre-Govora, Vâlcea – vatră de vieţuire multimilenară a patriei noastre, în „Studii vâlcene”, V, 1982. 

Gh. I. P. Govora, 1995, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu-Vâlcea.

Gh. I. Petre-Govora, 1983, Un orizont Hallstattian timpuriu în nord-estul Olteniei, în “T-D”, IV, 1-2/ 1983, pag. 85-95.

S. Purece, 1971, Atlas istoric vâlcean. Vâlcea, 600.000 – 271 î.e.n,, în „SV”, II/ 1971, pag. 209-223.

Ion Soare, 1996, Din istoricul localităţilor vâlcene. Argumente lingvistice şi documentare: Râmnicu-Vâlcea, în „Jurnalul de Vâlcea”, Râmnicu-Vâlcea, nr. 58, 15 – 24 martie 1996, pag. 6.

V. Wollmann, 1996, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană, Cluj-Napoca.

2. RÂMNICUL MEDIEVAL

1966, Documenta Romaniae Historica (DRH). B. Ţara Românească, IV, Bucureşti, Editura Academiei; vol. II, III, IV, VI, XI, XXIV, XXV.

Arhivele Naţionale (AN) Bucureşti, Episcopia Râmnicului, pach. XXX, XLVI.

Petre Bardaşu, 2002, Studii de istorie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Constantin Bălan, 2005, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Nicolae Bănică-Ologu, 2000, Veacul de aur al Râmnicului, Bucureşti, Editura Oscar Print.

Ion Bianu, Nerva Hodoş, 1910, Bibliografia românească veche, tom II.

Ioan Bogdan, 1902, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI, Bucureşti.

Călători străini, 1976, vol. VI, îngrijit de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Virgil Cândea, 1970, Letopiseţul Ţării Româneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim, în “Studii”, XXIII, nr. 4, Bucureşti.

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (DJVAN), Colecţia Manuscrise, ms. 149.

Gheorghe Dumitraşcu, Corneliu Tamaş, 1995, Râmnicul medieval. Studiu şi documente, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Luminiţa Dumitru, 2001, Tezaurul de la Goranu, în „Magazin Istoric”, anul XXXIV – serie nouă – nr. 8 (413)/ aug. 2001.

Alex. Elian şi colab., 1965, Inscripţiile medievale ale României I. Oraşul Bucureşti 1395-1800, Bucureşti. 

M. Florea, 1992, O piatră de mormânt de la începutul veacului al XVII-lea, în “BCMI”, III (1992), nr. 2.

Constantin C. Giurescu, 2001, Istoria Românilor, vol I, Editura ALL, Bucureşti.

Nicolae Iorga, 1969, Istoria Literaturii Române în secolul al XVIII-lea, vol. I, Bucureşti.

Gherasim Cristea, 2009, Istoria Eparhiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys,.

Gherasim Cristea, 2003, Mânăstirea Hurezu, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Georg Kraus, 1965, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Ed. G. Duzinchevici şi E. Reus Mârza, Bucureşti.

Doru Moţoc, 1980, O ipoteză nouă despre locul uciderii lui Radu de la Afumaţi, în „Studii vâlcene”, IV, Bălceşti pe Topolog.

Ştefan Pascu, Răzvan Theodorescu (coordonatori), 2001, Istoria Românilor, vol. III, Genezele româneşti, Editura Enciclopedică.    

Gheorghe I. Petre-Govora, 2001, Govora – de la primii oameni, la contemporani, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petras.

Constantin Rezachevici, 2001, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova. a. 1324-1881, vol. I (sec. XIV-XVI), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001.

Aurelian Sacerdoţeanu, 1972, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, în „Buridava”, Râmnicu-Vâlcea, I/1972.

Aurelian Sacerdoţeanu, 1960, Tipografia Episcopiei Râmnicului (1705-1825), în „Mitropolia Olteniei”, Craiova.

Ion Soare, 1996, Din istoricul localităţilor vâlcene. Argumente lingvistice şi documentare: Râmnicu-Vâlcea, în „Jurnalul de Vâlcea”, Râmnicu-Vâlcea, nr. 58, 15-24 martie 1996.

Ştefan Ştefănescu, Camil Mureşanu (coordonatori), 2001, Istoria Românilor, vol. IV, Genezele româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică.

Gabriel Ştrempel, 1997, Antim Ivireanul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997.

Corneliu Tamaş, 2006, Istoria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

C. Tamaş, I. Soare, C. Manea-Andreescu, 1985, Comori arhivistice vâlcene. Catalog de documente (1467 – 1800), vol. II, Bucureşti.

C. Tamaş, I. Soare, C. Manea-Andreescu, 1983, Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea (1388-1715), Bucureşti.

Dan Gh. Teodor, 1981, Romanitatea carpato – dunăreană şi Bizanţul în vecurile V – XI e. n., Iaşi, Editura Junimea.

Răzvan Theodorescu, 1974, Bizanţ, Balcani, Occident – la începuturile culturii medievale româneşti (sec. X-XIV), Bucureşti, Editura Academiei.

Arhim. Gamalil Vaida, 1986, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare. 600 de ani de existenţă, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu-Vâlcea.

3. EPOCA MODERNĂ

A. Izvoare (fonduri şi colecţii arhivistice)

1963, Documente privind Unirea Principatelor, Bucureşti, Editura Academiei R. P. R.

DJVAN, fond Comitetul Judeţean PMR Vâlcea, dos. 6 / 1949.

DJVAN, Fond Magistratul oraşului Râmnic, dos. 107/1848.

DJVAN, Fondul Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 88/1857, dos. 90/1857, dos. 101/1857, dos. 3/1859, dos. 62/1866, 66/1866, dos. 125/1866, dos. 127/1866, dos.72/1868, dos. 30/1874,  dos. 73/1874, dos. 44/1877, dos. 58/1877, dos. 86/1877, dos. 121/1877, dos. 19/1878, dos. 148/1878, dos. 50/1890, dos. 46/1897, dos. 17/1933.

DJVAN, fond Primăria Râmnicu-Vâlcea, dos. 17/1958, dos. 11/1962.

B. Lucrări generale

1972, Istoria României în date, coord. C-tin C. Giurescu, Bucureşti.

1994, Memoriile regelui Carol I al României, Bucureşti, Editura Machiavelli.

2003, Istoria românilor, vol. VII, tom I, Bucureşti, Editura Enclopedică.

C. D. Aricescu, 1874, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova.

D. Berindei, 1958, Contradicţiile de clasă în revoluţia munteană din 1848, în „Studii”, nr. 3/1958.

Ion C. Brătianu, 1902, Anul 1848 în Principatele Române – Acte şi documente, tom III, Bucureşti, Editura „Institutul de Arte Grafice CAROL GÖBL.

Dinu C. Giurescu, 1994, Distrugerea trecutului României, Bucureşti, Editura Museion.

Ion Mamina, Ion Bulei, 1994, Guverne şi guvernanţi (1866-1916), Bucureşti, 1994.

Nicolae Radu, 2007, Memorie resuscitată. Idoli uitaţi. Portrete, Editura „Paralela 45”, Piteşti.

Apostol Stan, 1963, Încercări de organizare a unei rezistenţe armate în timpul revoluţiei muntene de la 1848, în „Studii” nr. 3/1963.

Florea Stănculescu, 1973, Şcoala din Ţara Românească în sprijinul revoluţiei de la 1848, în „Studii”, XXVI (1973), nr. 3..

C. Lucrări speciale

1980. Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Editura „Sport-Turism”.

Dumitru Andronie, 1985, Alexandru Ioan Cuza pe meleagurile Munteniei şi Olteniei în anul Unirii, în “Studii vâlcene”,  nr. VII/1985, pag. 81-85.

Nicolae Angelescu, 2005, Memoriile unui om obscur, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso.

D. Bălaşa, P. Purcărescu, 1972, Luptele pandurilor şi eteriştilor de pe Valea Oltului (1821), în „Buridava”, 1/ 1972, pag. 295-320.

Cornelia Bodea, Paul Cernovodeanu, Horia Nestorescu-Bălceşti, 1971, Vatra Bălceştilor, Bălceşti pe Topolog, 1971.

Dumitru Curechianu, Trifon Rogaciu, 1972, Anton Pann la Râmnicul Vâlcea, în ,,Buridava”, nr. 1/1972, Muzeul Judeţean Vâlcea.

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea, Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, 1971.

Gheorghe Dumitraşcu, 2003, Epopeea Independenţei României în conştiinţa vâlcenilor, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom.

Gh. Dumitrescu, 1974, Unele aspecte din activitatea slujitorilor şcolii vâlcene în timpul revoluţiei de la 1848, în ,,Studii vâlcene”, nr. 8/1974, pag. 76

Ilie Gorjan, 2012, Din istoria autorităţilor administraţiei publice ale judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”.

Constantin Mateescu, 1979, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Editura „Sport-Turism”.

Constantin Mateescu, 1999, Cartea Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura Silviu Popescu.

Memoriile Regelui Carol I al României, vol. III, Editura “Universul”, 1909, Bucureşti.

Sorin Oane, Istoria judeţului vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Ileana Petrescu, Vladimir Osiac, Anul revoluţionar 1848 în Oltenia, Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1973.

Petre Purcărescu, 2003, Personalitatea prinţului Carol I  în documentele vâlcene, în “Studii vâlcene”, serie nouă, nr. I (VIII)/ 2003, pag. 103-114.

Vasile Roman, Deşteaptă-te române! – istoria unui cântec românesc, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2001.

Ion Soare, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2000.

Dragoş Sterian, La Râmnicul Vâlcea s-a cântat pentru prima dată Deşteaptă-te Române!, în ,,Orizont”, an. I, marţi, 20 febr. 1968.

Corneliu Tamaş, Depunerea jurământului pe Contituţie la Râmnic, în ,,Orizont”, 8 mai 1973.

Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”, 1994.

Corneliu Tamaş, Istoria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2006.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, 1978.

Corneliu Tamaş, Sergiu Purece, Gheorghe Dumitraşcu, Petre Bardaşu, 1982, 1859 în Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea.

Corneliu Tamaş, Gheorghe Dumitraşcu, Sergiu Purece, Petre Bardaşu, 1982, 1859 în judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea.

C. Tamaş, P. Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea războiului de independenţă (1877-1878), Bălceşti pe Topolog, 1977.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, 1916-1918 în Judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, 1979 (în cont., 1916-1918 în Vâlcea), pag. 11.

Cornel Tamaş, Smarand Ţana, 2004, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Nicolae Tărtăreanu, Cinematograful la Râmnicu-Vâlcea, în „Orizont”, Râmnicu-Vâlcea, 16 mai 1971, pag. 2.

Maria Totu, Garda civică din România, 1848-1884, Bucureşti, Editura Militară, 1976, pag. 35 şi 39.

Ion Ţuca, Dinăuntrul şi din afara „Casei Albe”, Bucureşti, Editura Contrast, 2003, pag. 62.

D. Periodice

„Anunţătorul Român”, nr. 56, din 15 iulie 1859;

 „Îndrumarea Vâlcei”, nr. 16/1932,  nr.17-18/ 1937.

„Steaua Vâlcii”,  nr.70 / octombrie 19333.

E. Site-uri

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea

www.portalul revolutiei.ro

Cap. III – EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ ŞI

ÎMPĂRŢIRILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1861, Indicele după judeţe al comunelor orăşiane şi rurale din Muntenia, Bucureşti, Oficiul de Statistică.

1865, Indicele comunelor României, după noua organizare a Legii comunale, dată la 1864..

1876, Indicele comunelor pe periodul de cinci ani, 1876 – 1881, Bucureşti, Tipografia de Stat.

1887, Indicator al comunelor urbane şi rurale din Regatul României, Bucureşti, Imprimeria de Stat.

1899, Recensământul general al populaţiei din România, Bucureşti.

1925, Legea pentru unificarea administrativă, 1925, în „Monitorul Oficial” nr. 283 /22 dec. 1925, Bucureşti.

1938, Enciclopedia României, vol. II, Bucureşti.

1943, Indicatorul localităţilor din România, Datele recensământului general al populaţiei din 6 aprilie 1941, Bucureşti, Imprimeria de Stat.

1950, Împărţirea administrativă a teritoriului R.P.Române, în „B.O.” nr. 77 / 8 sept. 1950, Anexa la Legea nr. 5 /1950.

1954, Indicatorul alfabetic al localităţilor din R.P. Română, Bucureşti, Ed. de Stat pentru Literatură şi Ştiinţă.

1961, Legea pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului R.P. Române, din 22-24 dec.1960, 1961, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 1-4/1961.

1981, Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului R.S. România, în „Buletinul Oficial” nr. 54 din 27 iulie 1981;

1995, Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 2, C-D, sub coord. lui Gh. Bolocan; Craiova, Editura Universitaria.

1996, Legea nr. 35/18 mai 1996, emisă de Parlamentul României şi publicată în „Monitorul Oficial” nr. 102/20 mai 1996.

1997,O catagrafie mai puţin cunoscută din martie 1831 referitoare la plasa Râmnic, Judeţul Vâlcea, 1997, în „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, nr. 12 /1997.

2007, Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române, sub coord. Eugeniei Dima, Chişinău, ed. ARS şi GUNIVAS.

C. Alessandrescu, 1893, Dicţionar geografic al judeţului Vâlcea, Bucureşti.

Mişu Alexandrescu, Filip Mihăilescu, Sabin Constantinescu, 1926, Legea pentru Unificarea Administrativă. Privire asupra administraţiei locale a Ţării (din sec. al XIII-lea până la 1864), Bucureşti.

Ioan C. Băcilă, Oltenia sub Austriaci, 1718-1739. Un document cartografic, în „A.O.” nr. 12 /1924.

Adina Berciu-Drăghicescu, Dinică Ciobotea, 1988, Structuri administrative, fiscale şi socio-demografice în Oltenia la începutul sec. al XVIII-lea, în „AU” Bucureşti, Istorie, XXXVIII/1988.

T. G. Bulat, OLTENIA – după harta lui Anton Maria del Chiaro, 1922, în  „A.O.” nr. 2-3 /1922.

N. A. Constantinescu, 1963, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, Ed. Academiei RPR.

Vasile Cucu, Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, 1981, Bucureşti, Ed. Didactică. şi Pedagogică.

Nicolae Daneş, Elena Daneş, Procopie Ghiţă, 2006, Populaţia şi aşezările urbane din judeţul Vâlcea. Istoric. Evoluţie,  în „Studii Vâlcene”, Serie nouă, nr. III (X)/2006.

Direcţia Centrală de Statistică, 1956, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din R.P. Română, Bucureşti.

Direcţia Centrală de Statistică, 1967, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din R.S. România, din 15 martie 1966, vol. I., Regiunea Argeş,.

DJVAN, Fondul Prefectura Judeţului Vâlcea, dos. 139/ 1867, dos. nr. 82 /1870, dos. 179 /1908, dos. nr. 59 /1909, dos. nr. 5 /1930, dos. nr. 27 /1931, dos. nr. 15 /1948. 

Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, 1999, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Craiova, Ed. Helios.

Dimitrie Frunzescu, Dicţionar topografic şi statistic, Bucureşti, Tipografia Statului – Hotelul Şerban Vodă, 1872.

Constantin C. Giurescu, 1957, Principatele Române la începutul secolului XIX. Constatări istorice, geografice, economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Constantin C. Giurescu, 1988, Istoria Olteniei supt austrieci, vol. II, Bucureşti.

Constantin Grigore, 1944, Râmnicul-Vâlcii. Loc de recreiere şi amintiri. Monografie – ghid, Editura Primăriei Oraşului Râmnicul-Vâlcii.

Nicolae Ilinca, 2004, Geografia umană, Bucureşti, Ed. C.D. Press.

Ion Iordan, 2003, România, încotro? Structuri administrativ-teritoriale în România, Bucureşti, Ed. C. D. Press.

Iorgu Iordan, 1963, Toponimia românească, Bucureşti, Ed. Academiei RPR.

Constantin I. Karadja (traduse şi publicate de -), 1924, Oltenia după Memoriile Generalului von Bauer (1778), în „Arhivele Olteniei” nr. 14 /1924.

T. C. Marinescu şi colab., 1930, Îndreptar Administrativ, vol. I, Bucureşti.

Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, 2007, Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Ion Soare, 1985, Consideraţii etimologice privind toponimia majoră a judeţului Vâlcea, 1985, în „Studii vâlcene”, nr. VII/1985, Râmnicu-Vâlcea.

Nicolae Stoicescu, 1970, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I – Ţara Românească, vol. 2: M-Z, Editura Mitropoliei Olteniei.

Corneliu Tamaş, 1994, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. „Antim Ivireanul”.

Ana Toşa-Turdeanu, 1975, Oltenia, Geografie istorică în hărţile secolului al XVIII-lea, Craiova, Ed. „Scrisul Românesc”.

Wikipedia, 2011, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România, din 18 martie 2002 şi datele estimative la 1 iulie 2011.

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete