Categories
63

Bibliografie generală Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol.II (partea a II-a)

Nicolae Bănică-Ologu, Structura habitatului în Râmnicu-Vâlcea, în „Buridava“ nr. 4/1982, Râmnicu-Vâlcea, pag. 73-94. 

Dumitru Berciu, 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent. Statul geto-dac făurit de Burebista, în „Buridava“ nr. 3/1979, Râmnicu-Vâlcea, pag. 7-11.

Gheorghe Bichir, Continuitatea şi romanizarea populaţiei geto-dacice în lumina cercetărilor de la Stolniceni-Râmnicu-Vâlcea, în “Studii vâlcene”, nr. VI/1983, Râmnicu-Vâlcea, pag. 9-14.

Ion Botu, Petre Purcărescu, Contribuţii la istoricul pomiculturii vâlcene, în „Studii vîlcene” V, 1982, pag.        155-159.

„Buletinul Oficial al Sfatului popular regional”, nr. 2, 15 febr. 1951.

Concurs de fructe nucifere, Simpozion „30 de ani de activitate a SCDP Râmnicu-Vâlcea”, 9 – 10 oct. 2007 (Invitaţie-Program).

Consiliul Judeţean Vâlcea, Cartea albă. Iulie 2004 – iunie 2008 (în cont., CJV, Cartea albă), Râmnicu-Vâlcea, 2008.

“Credinţa Noastră“, 18 dec. 1943.

N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I. St. Lazăr, arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, P. Petria, Gh. Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare (coord.), acad. Răzvan Theodorescu, Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I – Prezentare generală, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Fortuna, 2010 (ed. I).

Darea de seamă: Situaţia judeţului Vâlcea din perioada 1 sept 1914-1 sept 1915, Râmnicu-Vâlcea, 1915.

Decretul nr. 126 pentru înfiinţarea centralelor industriale, în „Monitorul oficial” nr. 158 din 12 iulie 1948.

Decretul-lege 92 / 1948 al Ministerului Comerţului, publicat în “Monitorul Oficial “ nr. 186 / 1948.

Decretul nr. 197/1948, publicat în “Monitorul Oficial “ nr. 186 / 1948.

Gh. Răboacă (coord.), Dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2006.

Vladimir Diculescu, Bresle, negustori şi meseriaşi în Ţara Românească (1830-1848), Bucureşti, 1973.

DJDAN, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, dos. 29/1922, dos. 23/1924, dos. 23/1942, dos. 110/1947.

DJVAN, fond Banca Populară „Dragostea” Creţeni, dos. 54/1948.

DJVAN, Fondul Camera de Comerţ şi Industrie Râmnicu-Vâlcea, dos. 1/1936, dos. 1/1938, dos. 2/1940.

DJVAN, fond Comitetul Judeţean al P. M. R, Vâlcea, dos. 3/1948, dos. 9/1948, dos. 6/1949, dos. 1/1950, dos. 4/1958, .

DJVAN, fond Comitetul Judeţean PCR. Vâlcea, dos. 30/1947, dos. 6 / 1949.

DJVAN, Fondul Comitetul Raional P.M.R. Râmnicu-Vâlcea, dos. 2/1952, dos. 1/1965, dos. 1/ 1965.

DJVAN, Fondul Comitetul Regional P.M.R. Vâlcea, dos. 6/1949, 1/1957.

DJVAN, fond Inspectoratul statistic raional Râmnicu-Vâlcea, Secţia agricolă, dos. 75 / 1963.

DJVAN, fondul PJV, dos. 81/ 1859, dos. 14/1871, dos. 16/1926, dos. 139/1942.

DJVAN., fond Primăria Râmnicu-Vâlcea, dos. 7/1948.

DJVAN, fondul personal Petre Croce.

Gh. Dumitraşcu, Epopeea independenţei României în conştiinţa vâlcenilor, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2003.

Gheorghe Dumitraşcu, Corneliu Tamaş, Râmnicul medieval, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1995.

Constantin Giurescu, Material pentru istoria Olteniei sub austrieci, I, Bucureşti, 1943.

H.C.M., nr. 400 din martie 1952.

S. Ionescu, P. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969.

Nicolae Iorga, Istoria Românilor prin călători, I-II, Bucureşti, 1929.

Nicolae Iorga, Negoţul şi meşteşugurile, în vol. « Opere economice », Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.

Nicolae Iorga, Studii şi documente, VII, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005.

Istoria modernă a României, Bucureşti, 1978.

Istoria Românilor, vol. III, Genezele româneşti, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002.

Ştefan Bălan, Nicolae Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Date cronologice, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1985.

 „Înainte”, 16 iunie 1948.

“Îndrumarea Vâlcii”, din 16-31 oct. 1931, Râmnicu-Vâlcea.

Manual de economie politică, Bucureşti, Ed. de Stat pentru Literatura Politică, 1955.

Mite Măneanu, Noi date cu privire la bâlciurile şi târgurile din judeţul Vâlcea la începutul sec. al XIX-lea, în „Studii vâlcene”, III, Râmnicu-Vâlcea, 1974, pag. 65-72.

Atanasie Mironescu, Istoria Eparhiei Râmnicului – Noul Severin, Bucureşti, 1906.

“Monitorul oficial”, nr. 7 din 10 sept. 1901.

Monografia municipiului Drăgăşani, coordonator – Constantin Şerban, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004.

G. Murgoci, T. Parcic, C. Osiceanu, V. Meruţ, R. Pascu, Industria minieră în România în 1907, Bucureşti, 1908.

Şt. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IX – XI. Structuri demo-economice şi socio-politice, Bucureşti, 1977.

Ş. Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă, 1718-1739, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998.

Marian Pătraşcu, De la cercetarea ştiinţifică zonală, la cea de-a XXIX-a Conferinţă Naţională de Chimie, în „Forum-V”, nr. 1/2007.

Dr. Ing. Constantin Pârâianu, ing. Ioan Şahinian, drd. Ing. Vlad Pârâianu, dr. Ing. Mihai Sporiş, Felix Sima, Emilia Bălan, Hidrocentrala Lotru. 40 de ani de la începerea lucrărilor, <Râmnicu-Vâlcea>, Ed. Conphys, 2007..

Prefectura Judeţului Vâlcea, Cartea albă a administraţiei, 1997-2000, f. loc, f. an.

Aurelian Sacerdoţeanu, Fabrica de hârtie din Râmnicu Vâlcii, în secolul al XVII-lea, în « Buridava », vol. IV, pag. 273-290.

Aurelian Sacerdoţeanu, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, în « Buridava », Râmnicu-Vâlcea, I/1972, pag. 37-56.

Corneliu Tamaş, Istoria Horezului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995.

Corneliu Tamaş, Istoria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2006.

Cornel Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Editura Conphys, Râmnicu -Vâlcea, 2004.

Corneliu Tamaş, Gh. Dumitraşcu, P. Bardaşu, S. Purece, Contribuţia judeţului Vâlcea la Unirea Principatelor, Râmnicu-Vâlcea, 1982.

Veronica Tamaş, Mărturii documentare privind viticultura din judeţul Vâlcea în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în „Studii vâlcene”, serie nouă, I (VIII) 2003, pag. 52-63.

Diana Tanislav, Topul firmelor vâlcene, în „Info-Puls”, nr. 1969 din 13 octombrie 2009.

Mihaela Tone, Cristian Păunescu, Istoria Băncii Naţionale a României în date, vol. I, 1880-1914, Bucureşti, 2005.

Ion Ţuca, Dinăuntrul şi din afara „Casei Albe” , Editura Contrast, Bucureşti, 2003.

Cap. V – ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Nicolae Andrei, Gh. Pârnuţă, Istoria învăţământului din Oltenia, vol. I, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1977.

Nicolae Andrei, Gh. Pârnuţă, Istoria învăţământului din Oltenia, vol. II, Craiova, Ed. Scrisul Românesc.

Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2005.

Anuarul statistic al Judeţului Vâlcea, 2007.

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2000.

Mihaela Beleţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a făcut bilanţul pe 2006, în „Viaţa Vâlcii” nr. 2836/5 ian. 2007.

Pr. Constantin Cârstea şi Doru Căpătaru, Istoria bisericii « Toţi Sfinţii » din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Adrianso, 2007. 

Pr. Ioan D. Ciucă, prof. Domniţa Ciucă, prof. Ion M. Ciucă, Priorităţi istorice vâlcene, Complexul de Spiritualitate Creştin-Ortodoxă „Sf. Nicolae” – Câmpu-Mare, 2002.

N. Daneş, Din trecutul liceului „Nicolae Bălcescu”, în „Ramuri vâlcene”, Râmnicu-Vâlcea, 1/1986.

Gheorghe Dumitraşcu, Unele aspecte din activitatea slujitorilor şcolii vâlcene în timpul revoluţiei de la 1848, în „Studii vâlcene”, 3, Râmnicu-Vâlcea, 1974, pag. 73-84.

Dicţionarul general al literaturii române, A-B, C-D, coord. Eugen Simion, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004.

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea, Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, 1998.

DJVAN, Fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (PJV), dos. 1/1840, dos. 27/1865.

DJVAN, RŞV, dos. 1/1901.

DJVAN, Fondul Sfatul Popular al Raionului Râmnicu-Vâlcea, Secţia Învăţământ, dos. 12/1952-1953, dos. 53/1956-1957, dos. 80/1968-1969.

Gheorghe Dumitraşcu, Societăţi şi asociaţii de tip haretian (lucrare aflată în manuscris).

N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, Bucureşti, Ed. Ministerului de Instrucţie, vol. I-II, 1901.

G. D. Iscru, Figuri de învăţători din satele vâlcene în deceniul premergător revoluţiei din 1848, în „Caietele Bălcescu”, Bălceşti pe Topolog, Aşezământul Cultural, IX-X, 1984. pag. 255-259.

G. D. Iscru, Învăţământul public în satele vâlcene (1838-1848), în „File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu, 1972, pag. 127-144.

Istoria învăţământului din România. Compendiu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.

Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1463 din 28 nob. 1945, în „Monitorul Oficial” nr. 287 din 14 dec. 1945.

Petre Manole, Şcoala Naţională din Râmnic, în „Studii vâlcene”, II, 1972, pag. 161-165.

Constantin Mateescu, Drumurile lui Anton Pann, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1981.

C. Mateescu, Râmnicul de odinioară, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 1993.

Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie, vol. III, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”, 2002.

Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa olteană, Sfânta Mănăstire Bistriţa – Eparhia Râmnicului, 1996.

Gh. Moisescu, Istoria bisericii române, Bucureşti, 1952.

Sorin Oane, Istoria judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Gh. Pârnuţă, Din istoria culturii şi şcolii din judeţul Vâlcea (sec. XVI-XIX), în „Buridava. Studii şi materiale”, 2, (f. loc şi an).

Petre Petria, Vâlcea în timp şi spaţiu. Fapte şi date, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2008.

Alexandra Antigona Preda, Corina Graţiela Hăloiu, Ion Urea, Monografie. Grupul Şcolar Industrial Energetic, Râmnicu-Vâlcea, 2002.

P. Purcărescu, Portretul unui revoluţionar vâlcean de la 1848, în „Buridava. Studii şi materiale”, Râmnicu-Vâlcea, Muzeul Judeţean Vâlcea, pag. 167-169.Ion Soare, Chiriac Râmniceanu în „interpretarea” (şi editarea) arhimandritului Veniamin Micle, în „Povestea vorbei”, nr. 3-4/2003.

Vasile Roman, Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vâlcene, ed a III-a, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2007.

Elena Simeanu, Gheorghe Drugan, Ion Mareş, Mariana Rădulescu, Învăţământul comercial din Vâlcea. Monografia Liceului Economic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Offsetcolor, 2001.

Dan Stănculescu, Maria Fiera (coordonatori), Grupul Şcolar General „General Magheru”, 1973-2003. 30 de an de rodnică activitate, f. loc, ed. şi an.

Corneliu Tamaş, Din istoria arhivelor vâlcene, 1916-1918, în „Studii vâlcene”, V/1982, Râmnicu-Vâlcea.

Corneliu Tamaş, Istoria Horezului, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1995.

Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2004.

Corneliu Tamaş, Vasile Burdoază, Şcoala cu ceas. Monografia şcolii cu clasele I-VIII „Take Ionescu” din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1998.

Corneliu Tamaş, Constantin Drugan, Gheorghe Tudor, Istoria Colegiului Naţional Alexandru Lahovari din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2000.

Corneliu Tamaş, Emilian Valentin Frâncu, Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”, 2007.

Veronica Tamaş, Contribuţia Ligii culturale din Rm. Vâlcea la desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român (1891-1918), în „Studii vâlcene”, 1, 1971, pag. 35-38.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980.

Vâlcea `77. Ritmuri, înfăptuiri, perspective, Râmnicu-Vâlcea, 1977.

Mihail Voiculescu, Costea Marinoiu, Centenarul Liceului „Alexandru Lahovari” Râmnicu-Vâlcea, f. loc. şi ed., 1991.

 

Cap. VI – ŞTIINŢA ŞI TEHNICA

Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2005.

Ştefan Bălan, Nicolae Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Date cronologice, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1985.

I. Botu, SCDP Râmnicu-Vâlcea, prezentare făcută la masa rotundă „Cercetarea ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea – actualităţi şi perspective”, Forumul Cultural al Râmnicului şi SCDP Râmnicu-Vâlcea, 20 oct. 2008.

Centrul de Cercetare Oltchim, prezentare pentru cea de a XXX-a Conferinţă Naţională de Chimie, Călimăneşti-Căciulata, 8-10 octombrie 2008.

Pr. Ioan D. Ciucă, prof. Domniţa Ciucă, prof. Ion M. Ciucă, Priorităţi istorice vâlcene, Complexul de Spiritualitate Creştin-Ortodoxă „Sf. Nicolae” – Câmpu-Mare, 2002.

Concurs de fructe nucifere, Simpozion „30 de ani de activitate a SCDP Râmnicu-Vâlcea”, 9 – 10 oct. 2007 (Invitaţie-Program).

Consiliul Judeţean Vâlcea, Cartea albă. Iulie 2004-iunie 2008, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2008.

N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I. St. Lazăr, arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, P. Petria, Gh. Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare (coord.), acad. Răzvan Theodorescu, Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. I – Prezentare generală, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Fortuna, 2010.

Gh. Deaconu, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Patrimoniu, 2008; vol. II, 2010.

Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

Fondul arhivistic personal  Petre Cichirdan, dos. 1 (nenum.).

B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, cu un studiu introductiv de acad. G. Mihăilă; Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

ICSI Râmnicu-Vâlcea, prospecte: 2000, 2005.

Gh. Ioniţă, Academicianul Marius Peculea – arc peste timp, în „Studii vâlceene”,  V (12)/2009, pag. 368-369.

Marius Jianu, Un vâlcean spune că a inventat motorul cu zero consum, în CLICK.RO. nr. 239, 4 febr. 2008,     pag. 1.

I. St. Lazăr, Vâlcea al fresco, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2003

“Lumina de pe Lotru”, An I, nr. 1, marţi 15 aug. 1967.

N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970.

Marian Pătraşcu, De la cercetarea ştiinţifică zonală, la cea de-a XXIX-a Conferinţă Naţională de Chimie, în „Forum-V”, nr. 1/2007, pag. 13.

Marian Pătraşcu, Manual de recepturi pentru polimerizarea clorurii de vinil în suspensie, Comb. Chimic, Râmnicu-Vâlcea, 1986.

Marian Pătraşcu, Priorităţi româneşti în domeniul policlorurii de vinil-suspensie (PVC-S), în „Forum-V”, anul I, nr. 1/2006.

Marian Pătraşcu, Scurtă istorie a ştiinţei unui oraş, p. a II-a, în „Forum-V”, nr. 3/2008, Râmnicu-Vâlcea, pag. 14 şi 4.

Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea, <Râmnicu-Vâlcea>, Ed. Fortuna, 2008.

M. Peculea, Curriculum vitae – 2008, ICSI Râmnicu-Vâlcea.

Marius Peculea, Apa grea – procese industriale de separare, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1984.

Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

„Romanian Tribune.net”,anul 6, nr. 24/ 30 nob. 2007, pag. 1.

SCDP Râmnicu-Vâlcea. Prezentare generală – prospect documentar pentru aniversarea a 30 de ani de activitate, 2007.

Societatea de Ştiinţe Filologice din România, “Buletinul Societăţii pe anul 1984”, redactor-şef – Ion Hangiu, Bucureşti, 1984.

Statutul ACAR, art. XIV.

Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2004.

Corneliu Tamaş, Ion Soare, Carmen Andreescu, Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea , 1388-1715, Bucureşti, 1983.

Veronica Tamaş, Mărturii documentare privind viticultura din judeţul Vâlcea în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în „Studii vâlcene”, I (VIII)/2003, pag. 52-63.

Veronica Tamaş, O moară de postav la Râmnic în timpul lui Mihai Viteazul, în „Studii vâlcene”, VI, Râmnicu-Vâlcea, 1983, pag. 39 – 42.

M. Ţarălungă, INCD – ECOIND Bucureşti – Sucursala Râmnicu-Vâlcea,, prezentare la masa rotundă „Cercetarea ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea – actualităţi şi perspective”, Forumul Cultural al Râmnicului şi SCDP Râmnicu-Vâlcea, 20 oct. 2008.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980.

www.apasaracitaindeuteriu.ro

www.arcaspace.ro/orbital/ro

www.competitiazece.ro

www.dumitrupopescu.ro.

www.inventatori.ro

www.mediafax.ro/sport

www.romania/Israel.com

www.tineretvl.go.ro/psihologi.html

Cap. VII – CULTURA

1. SPIRITUALITATE, CULTURĂ ŞI ARTĂ  ÎN RÂMNICUL MEDIEVAL ŞI PREMODERN

1966, Documenta Romaniae Historica (abr. DRH), B, vol. I, Bucureşti, Ed. Academiei RSR.

2001, Preotul Dumitru Bălaşa, „Patriarhul de Drăgăşani”, la 90 de ani, Râmnicu-Vâlcea, ed. „Buna Vestire”.

Valeriu Anania, 1990 şi 1998, Cerurile Oltului. Scoliile arhimandritului Bart … Râmnicu-Vâlcea, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, ediţia I, şi Editura „Pro”- ediţia a II-a.

Nicolae Bănică-Ologu, 2000, Veacul de aur al Râmnicului. Bucureşti, Editura „Oscar Print”.

Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVII-.lea. Brăila, Editura „Istros”, 1998.

P.S. Gherasim Cristea, 2009, Istoria Eparhiei Râmnicului. Râmnicu-Vâlcea, Editura „Conphys”.

Nicolae Dobrescu, 2006, Istoria bisericii române din Oltenia în timpul ocupaţiunii austriece (1716-1739), ediţia a II-a, Slatina.

Gheorghe Dumitraşcu, Corneliu Tamaş, 1995, Râmnicul medieval. Studii şi documente. Râmnicu-Vâlcea, Editura „Conphys”.

Al. Duţu, 1968, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. Minerva.

Episcopia Râmnicului – 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003). Râmnicu-Vâlcea, Editura „Adrianso”, 2005.

1976, Eparhia Râmnicului şi Argeşului – monografie,  coord. pr. Dumitru Sandu, Râmnicu-Vâlcea, 1976.

Pr. prof. dr. Ion Gavrilă, 2010, Muzica bisericească în ţinutul Vâlcii. Studiu monografic. Bucureşti, Editura „Roza Vânturilor”.

Ioan St. Lazăr, 2010, Cultura Medievală, în Enciclopedia Judeţului Vâlcea, vol. I, coord. Ion Soare, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Fortuna”.

Costea Marinoiu, 1981, Istoria cărţii vâlcene (1705-1830), Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”.

Constantin Mateescu, 1979, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Editura „Sport-Turism”.

Arhim. Veniamin Micle, 2008, Ieromonahul Macarie, tipograf român (1508-1512), Eparhia Râmnicului, Sfânta Mănăstire Bistriţa.

Arhim. Veniamin Micle, 2005, Primul episcop al Râmncului – demonstrarea unei ipoteze, în vol. Episcopia Râmnicului, 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003), Râmnicu-Vâlcea, Editura „Adrianso”.

Athanasie Mironescu, 1906, Sfânta Eparhie a Râmnicului-Noul Severin, în trecut şi în prezent, Bucureşti.

Mircea Păcurariu, 2005, 500 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Râmnicului (1503-2003), în vol. Episcopia Râmnicului, 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003). Râmnicu-Vâlcea, Editura „Adrianso”, 2005.

Chiriac Râmniceanu, 2003, Lexicon de numele sfinţilor, Eparhia Râmnicului, Sfânta Mănăstire Bistriţa.

Ligia Rizea, Ioana Ene, 2007, Monumente istorice din Judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie … Râmnicu-Vâlcea, Editura „Conphys”.

Aurelian Sacerdoţeanu, 1972, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş domnesc Râmnicul Vâlcea, în „Buridava, 1, 1972, [Râmnicu-Vâlcea], Muzeul Judeţean Vâlcea, pag. 36-55.

Aurelian Sacerdoţeanu, 1960, Tipografia Episcopiei Râmnicului, în: „Mitropolia Olteniei”, Craiova, anul XII, 1960,  nr. 5-6.

Corneliu Tamaş, 2006, Istoria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Răzvan Theodorescu, 2001, Spiritul Vâlcei în cultura română, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Almarom”.

Răzvan Theodorescu, 2009. Episcopi şi ctitori în Vâlcea secolului al XVIII-lea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Patrimoniu”.

2. EPOCA MODERNA (1831-1918)

1941, Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei (abr. Anuarul), Craiova, Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului.

1901, DJVAN, fond Revizoratul Şcolar Vâlcea (abr. RŞV), dos. 4/1901, f. 119; Statutele Societăţii Culturale din judeţul Vâlcea, înfiinţată la 23 august 1898, Râmnicu-Vâlcea.

<1971>, Teatrul Popular Rm.-Vâlcea, 1921-1971. 50 de ani de teatru vâlcean (abr. Teatrul Popular).

1979,  Dicţionar al literaturii române de la origini până la 1900 (abr. DRL), Bucureşti, Ed. Academiei RSR.

Nicolae Andrei, Gh. Pârnuţă, 1977, Istoria învăţământului din Oltenia, vol. I, Craiova, Ed. Scrisul Românesc.

C. Apostol, 1972, Activitatea Societăţii de lectură a elevilor „Vasile Alecsandri”, în „Studii vâlcene”, 2/1972, Râmnicu-Vâlcea.

Aneta Bardaşu, 2001, Trei biblioteci publice la Râmnicu-Vâlcea, în perioada interbelică, în vol.: Ion Soare, Aneta Bardaşu, Lumina cărţii la Râmnic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys.

Traian Cantemir, 1980, Leca Morariu la Râmnicu-Vâlcea (1944-1963), în „Studii vâlcene”, nr. 4/1980, pag. 129-134.

Pr. Constantin Cârstea, Doru Căpătaru, 2007, Istoria Bisericii „Toţi Sfinţii” din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, ed. Adrianso.

Al. Cerna-Rădulescu, 1983, Tipografi şi tipografii din Râmnic, în „Studii vâlcene”, VI/1983.

Colecţia de documente „Av. Paul Angelescu” (neinv.)

Gheorghe Deaconu, 2008, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea. 1968-2008, Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniu. 

DJVAN, fondul Liga Culturală a Tuturor Românilor – filiala Vâlcea, dos. 1/1927-1930, f. 8.

Gh. Dumitraşcu, 1972, Slujitorii şcolii vâlcene în revoluţia de la 1848, în “Buridava”, nr. 1/1972, Râmnicu-Vâlcea, Muzeul Judeţean Vâlcea.

Pr. C-tin Grigore, 1944, Râmnicul-Vâlcii. Loc de amintiri şi recreiere. Monografie – Ghid, Editura Primăriei Oraşulu DJVAN, fondul Liga Culturală a Tuturor Românilor – filiala Vâlcea, dos. 1/1927-1930, f. 8.

Carmen Manea-Andreescu, 1982, Contribuţii la istoria cinematografului vâlcean (I), în „Studii vâlcene”, V, Râmnicu-Vâlcea, 1982.

Constantin Mateescu, 1981, Drumurile lui Anton Pann, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

Constantin  Mateescu, 1979, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Ed. Sport-Turism.

Ana Maria Munteanu, 2008, Itinerar cultural vâlcean, vol. I, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Horia Nestorescu-Bălceşti, 1971, Bibliografia presei vâlcene, în „Studii vâlcene”, I/1971.

Sorin Oane, 2007, Istoria Judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea.

Virgil Olteanu, 1992, Din istoria şi arta cărţii. Lexicon, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1992.

Constantin C. Popian, 2010, Memorii. O viaţă de om (1944-1965), vol. III, Sibiu, Ed. Agnos, 2010.

Vasile Roman, 2007, Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vâlcene, ed. a III-a, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom.

Constantin Siman, 1972, Tipografii şi tipografi la Râmnicu-Vâlcea, în Tipografii şi tipografi la Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea.

Ion Soare, 1984, Mihail Dragomirescu în corespondenţă cu scriitorul vâlcean Lazăr Popescu.în „Vâlcea literară”, martie 1984, pag. 1.

C. Tamaş, 1994, Istoria Râmnicului,Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”.

Veronica Tamaş, 1971, Contribuţia « Ligii Culturale » din Râmnicu-Vâlcea la desăvârşirea unităţii naţionale, în « Studii vâlcene », I/1971.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, 1978. 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”.

Nicolae Tărtăreanu, 1971, Cinematograful la Râmnicu-Vâlcea, în „Orizont”, 16 mai 1971.

http://www.danielstancu.ro/galerii_virtuale.html

 http://www.pann.ro/desprenoi.html

3. EPOCA CONTEMPORANĂ

1941, Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei (abr. Anuarul), Craiova, Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 1941.

<1971>, Teatrul Popular Rm.-Vâlcea, 1921-1971. 50 de ani de teatru vâlcean (abr. Teatrul Popular).

1979,  Dicţionar al literaturii române de la origini până la 1900 (abr. DRL), Bucureşti, Ed. Academiei RSR.

Nicolae Andrei, Gh. Pârnuţă, 1977, Istoria învăţământului din Oltenia, vol. I, Craiova, Ed. Scrisul Românesc.

C. Apostol, 1972, Activitatea Societăţii de lectură a elevilor „Vasile Alecsandri”, în „Studii vâlcene”, 2/1972, Râmnicu-Vâlcea, pag. 166-173.

Aneta Bardaşu, 2001, Trei biblioteci publice la Râmnicu-Vâlcea, în perioada interbelică, în vol.: Ion Soare, Aneta Bardaşu, Lumina cărţii la Râmnic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, pag. 137-140.

Traian Cantemir, 1980, Leca Morariu la Râmnicu-Vâlcea (1944-1963), în „Studii vâlcene”, nr. 4/1980, pag.   129-134.

Pr. Constantin Cîrstea, Doru Căpătaru, 2007,  Istoria Bisericii „Toţi Sfinţii” din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, ed. Adrianso.

Al. Cerna-Rădulescu, 1983, Tipografi şi tipografii din Râmnic, în „Studii vâlcene”, VI/1983, pag. 93-105.

Colecţia de documente „Av. Paul Angelescu” (neinv.)

Gheorghe Deaconu, 2008, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea. 1968-2008, Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniu. 

DJVAN, fondul Liga Culturală a Tuturor Românilor – filiala Vâlcea, dos. 1/1927-1930.

DJVAN, fondul Revizoratul Şcolar Vâlcea (abr. RŞV), dos. 4/1901.

Gh. Dumitraşcu, 1972, Unele aspecte din activitatea slujitorilor şcolii vâlcene în timpul revoluţiei de la 1848, în „Studii vâlcene”, nr. 3/1974, Râmnicu-Vâlcea, Muzeul Judeţean Vâlcea, pag. 73-84.

Pr. C-tin Grigore, 1944, Râmnicul-Vâlcii. Loc de amintiri şi recreiere. Monografie – Ghid, Editura Primăriei Oraşului Râmnicul Vâlcii.

Carmen Manea-Andreescu, 1982, Contribuţii la istoria cinematografului vâlcean (I), în „Studii vâlcene”, V, Râmnicu-Vâlcea, 1982, pag. 135-142.

Constantin Mateescu, 1981, Drumurile lui Anton Pann, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

Constantin  Mateescu, 1979, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Ed. Sport-Turism.

Ana Maria Munteanu, 2008, Itinerar cultural vâlcean, vol. I, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Horia Nestorescu-Bălceşti, 1971, Bibliografia presei vâlcene, în „Studii vâlcene”, I/1971,  pag. 75-184.

Sorin Oane, 2007, Istoria Judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys.

Virgil Olteanu, 1992, Din istoria şi arta cărţii. Lexicon, Bucureşti, Editura Enciclopedică.

Constantin C. Popian, 2010, Memorii. O viaţă de om (1944-1965), vol. III, Sibiu, Ed. Agnos.

Vasile Roman, 2007, Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vâlcene, ed. a III-a, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom.

Constantin Siman, 1972, Tipografii şi tipografi la Râmnicu-Vâlcea, în Tipografii şi tipografi la Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea.

Ion Soare, 1984, Mihail Dragomirescu în corespondenţă cu scriitorul vâlcean Lazăr Popescu.în „Vâlcea literară”, martie 1984, pag. 1.

Statutele Societăţii Culturale din judeţul Vâlcea, înfiinţată la 23 august 1898, Râmnicu-Vâlcea.

C. Tamaş, 1994, Istoria Râmnicului,Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”.

Veronica Tamaş, 1971, Contribuţia « Ligii Culturale » din Râmnicu-Vâlcea la desăvârşirea unităţii naţionale, în « Studii vâlcene », I/1971, pag. 35-38.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, 1978, 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”.

Nicolae Tărtăreanu, 1971, Cinematograful la Râmnicu-Vâlcea, în „Orizont”, Râmnicu-Vâlcea, 16 mai 1971.

http://www.danielstancu.ro/galerii_virtuale.html

http://www.pann.ro/desprenoi.html          

 

4. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL DIN MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA

Arhiva Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea.

Bardaşu, Petre, Studii de istorie, Ediţie îngrijită de Aneta Bardaşu, Dumitru Lazăr, Horia Nestoresu-Bălceşti, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2002;

Bălan, Constantin, Inscripţiile medievale şi din epoca modernă a României judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV-1948), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005;

Bălănescu, Vasile, preot, Tamaş, Corneliu, Istoria bisericii „Sf. Gheorghe” din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998;

Bulat, T.G., Contribuţiuni documentare la istoria Olteniei, sec. XVI, XVII, XVIII; Tipografia Societăţii anonime „Viitorul Vâlcei”, Râmnicu-Vâlcea, 1925;

Catalogul preliminar al colecţiilor de carte veche din judeţul Vâlcea, Tipărit de DJCCPCN Vâlcea, Editura Almarom,Râmnicu-Vâlcea, 2001;

Cîrstea, Costantin, Căpătaru, Doru, Comori de spiritualitate ale Râmnicului istoria Bisericii "Toţi Sfinţii" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2007;

Cristea, Gherasim, Episcop, Istoria Eparhiei Râmnicului, Editura Conphys 2009;

Cristescu, Sandu, Biserica Cuvioasa Paraschiva (Sf. Vineri), Râmnicu-Vâlcea, Almarom,2004;

Donat, I., Fundaţiunile religioase ale Olteniei. Mănăstiri şi schituri, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1937;

Dumitraşcu, Gheorghe; Tamaş, Corneliu, Bibliografia istorică a judeţului Vâlcea-selectivă, Râmnicu-Vâlcea, Fundaţia Dascălul Vâlcean, 1994;

Gherghina Mihail, Titi, Imagini citadine din Râmnicul de altădată, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2003;

Ghika-Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, partea I-IV

Grigore,Constantin, Râmnicu-Vâlcea. Loc de amintiri şi recreere. Monografie ghid, Râmnicu-Vâlcea, Editura Primăriei Oraşului RâmniculVâlcii, 1944;

Iorga, N., Inscripţii istorice din bisericile României, 2 vol., s.l., 1905-1908;

Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul nr. 2631 din 12 iulie 2010 al ministrului culturii şi cultelor;

Mironescu, Athanasie, Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul Severin în trecut şi acum

Monumentele istorice din judeţul Vâlcea: repertoriu şi cronologie, Tipărită de Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Conphys, 2007;

Neţu, Emanoil, preot, Biserica Buna-Vestire din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007;

Opriş, Ioan, Monumentele istorice din România (1850-1950), Editura Vremea, 2001;

Papacostea, Şerban, Oltenia sub stăpânirea austriacă, 1718-1739; Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971;

Popescu-Cilieni, Ion, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Craiova, Editura Ramuri, 1941;

Predescu, Lucian, Enciclopedia României. “Cugetarea” material românesc. Oameni şi înfăptuiri, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 1999;

Răuţu, Meletie, Monografia eclesiastică a judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1908;

Sandu, Dumitru, preot, Eparhia Râmnicului şi Argeşului, monografie, Râmnicu-Vâlcea, 1976;

Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I- Ţara Românească, vol.I-II; Mitropolia Olteniei, 1970;

Stoicescu, Nicolae, Bibliografia monumentelor feudale din Ţara Românească, Bucureşti, 1966;

Tamaş, Corneliu, Istoria bisericii „Sf. Dumitru”din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004;

Tamaş, Corneliu; Frâncu, Emilian, Valentin, Istoria comunităţii catolice din judeţul VâlceaRâmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007;

Theodorescu, Răzvan, Episcopi şi ctitori în Vâlcea secolului al XVIII-lea, Editura Patrimoniu, 2009;

Theodorescu, Răzvan, Spiritul Vâlcei în cultura română, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *