Istorie Locala

Valcea (404)

Râul din munții României, Lotru, îngemănat în obârșii pierdute cu Motru și Gilortul, demult nu mai este un anonim în rândul minunilor tehnice cele mari ale lumii. A avut, la un soroc prelnic norocul dat de geografie, de geologie și de mintea sclipitoare a unor români patrioți, să intre pe lista scurtă a realizărilor tehnice ale umanității cu emblema minunii.

O zugrăvire a necuprinderii nu este la îndemâna unui om, chiar de-ar avea mai multe vieți. Evidențierea unui singur demiurg, stăpân peste tărâmuri, este imposibilă. Nici zeitățile primordiale – încă nerăsfirate în universul partajat al naturii!- nu s-au încumetat la astfel de munci heracliene. Fiecare și-a luat în sarcină ceea ce cunoașterea îi permitea și a făptuit parte dintr-un întreg, înainte ca un dirijor - și acesta doar cu știința asamblării!- să dea funcționalitatea organică în parte și, finalmente, a întregului.

Cartea aceasta de Amintiri s-a născut greu, ea căpătând mai întâi, ca idee, un contur mental vag, în urma numeroaselor şi captivantelor povestiri din viaţa de război şi din viaţa civilă pe care le depăna venerabilul veteran de război Petre Georgescu, în timpul deselor noastre întâlniri din ultimii 9 - 10 ani ai vieţii sale, povestiri pe care le ascultam cu interes, cu emoţie şi curiozitate. Le ascultam cu aceeaşi plăcere cu care domnia-sa le torcea din bogatul caier al vremii.

Cu timpul, ideea a îndrăznit să-şi ceară tot mai insistent dreptul la viaţă: ce-ar fi să...? Da, chiar aşa, ce-ar fi să adunăm într-o carte câteva, măcar câteva dintre aceste amintiri atât de interesante? Pentru că multe dintre ele sunt fascinante, chiar fermecătoare prin culoarea, ineditul şi importanţa lor de natură istorică, socială, culturală, psihologică.

Ieri ne-a fost adusă la Bibliotecă „Monografia comunei Copăceni, Vâlcea”, autori prof. Elena Bîgioi şi prof. Gheorghe Bîgioi.

După o primă ediţie, apărută în 2006, familia de dascăli copăceneni a considerat binevenit să-şi reediteze lucrarea, pe considerente pe care le expune în „Cuvântul înainte”:

„Monografia comunei Copaceni, județul Vâlcea, editată în anul 2006, de ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI, într-un numar limitat de exemplare (300 de exemplare), a fost distribuită în totalitate la bibliotecile din județ, la alte instituții culturale precum și personalităților cuprinse în ea.
Autorii monografiei, ca pensionari octogenari, s-au gândit să reactualizeze unele aspecte ale monografiei și de adăugat altele, considerând că trecerea irevocabilă a timpului va așterne uitarea generațiilor următoare, asupra înaintașilor lor, dar și pentru că noile personalități s-ar simți frustrate că n-au fost cuprinse în lucrare.

Cronologia biobibliografică - autor: Monica Rozvita Cosac, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, 15 februarie 2019 - poate fi vizualizată/ descărcată (de) la: 

 

https://docs.google.com/document/d/12rRk5_Rzvj_k7iYv_YHtnYui7Ae60MmoTU9ASwYuI04/edit?usp=sharing

Miercuri, 06 Februarie 2019 08:47

Horezu - Perioada postbelică

Scris de

Instaurarea regimului comunist în România, începând cu 1945, a determinat schimbări specifice acestui tip de regim, şi la nivelul localităţii Horezu. Principala preocupare a noilor deţinători ai puterii politice, a fost realizarea exproprierilor marilor suprafeţe de pământ şi naţionalizarea mijloacelor de producţie.

Miercuri, 06 Februarie 2019 08:41

Horezu după Marea Unire

Scris de

În perioada interbelică, Horezu îşi caută evoluţia pe făgaşul normal în condiţiile favorabile create după formarea statului naţional unitar, după prefacerile politice, sociale şi economice determinate de noul statut al României, consfinţit de Constituţia din anul 1923. Târgul Horezu se dezvoltă ca un centru comercial aşezat pe o arteră importantă de circulaţie, Râmnicu-Vâlcea – Târgu-Jiu, devenind tot mai vizibil în viaţa economică, politică şi socială. Cu o populaţie în continuă creştere, ca urmare a introducerii votului universal, Horezu devine scena de afirmare şi confruntare a importantelor partide politice care întemeiază oragnizaţii locale în această localitate. Pe lângă partidele mari ale vremii - PNL, PNŢ, Partidul Naţional Democrat (Nicolae Iorga), încă din anul 1920, era semnalată activitatea Partidului Socialist54.

Miercuri, 06 Februarie 2019 08:36

Horezu - Pe drumul Reîntregirii

Scris de

Cucerirea independenţei oferea României posibilităţi sporite de a acţiona în vederea eliberării teritoriilor româneşti aflate sub stăpânire străină şi unirii lor cu trupul Ţării. Primul Război Mondial (1914-1918) a reprezentat pentru români şansa desăvârsirii unităţii statale, acesta fiind considerat Războiul Reîntregirii Neamului.

Concomitent cu organizarea internă în spiritul unei societăţi moderne, românii au acţionat cu consec-venţă pentru obţinerea independenţei statului naţional. Contextul internaţional a oferit condiţii favorabile organizării şi declanşării luptei pentru îndepărtarea dominaţiei otomane în anul 1877. Oltenia, unde se găsea şi judeţul Vâlcea, a cunoscut greul războiului pentru independenţă. „În această regiune, au fost masate importante efective ale armatei române, aici au fost făcute cele mai mari rechiziţii în oameni, cât şi animale pentru transport…”34. Vom exemplifica în continuare câteva dintre contribuţiile horezenilor la susţinerea războiului pentru independenţă.

Mijlocul secolului al XIX-lea a adus evenimente şi transformări de importanţă deosebită pentru societatea românească, pentru poporul român. Dacă la 1848 s-a evidenţiat cu o forţă deosebită spiritul revoluţionar românesc, dovada înţelegerii corecte a realităţilor momentului precum şi a modului cum trebuie rezolvate problemele cu care se confrunta populaţia românească, perioada următoare va aduce împlinirea idealurilor afirmate în „primăvara popoarelor”. Prezenţi în mijlocul evenimentelor la 1848-1849, vâlcenii se vor evidenţia şi în momentele istorice următoare care vor duce la formarea statului naţional român modern si la cucerirea independenţei acestuia. Locuitorii din zona Horezului se vor găsi în pregătirea şi desfăşurarea acestor evenimente. Dupa înfrângerea revoluţiei de la 1848-1849, spiritul de înnoire a lumii în general, a societăţii româneşti în special, se va păstra puternic în spaţiul vâlcean. Necesitatea formării statului naţional român prin unirea principatelor Moldova şi Ţara Românească a fost repede înţeleasă şi de locuitorii plaiurilor horezene aşa cum au înţeles-o toţi vâlcenii. Se constată dorinţa de implicare în orice eveniment şi acţiune care ar fi putut aduce împlinirea unui deziderat naţional. Boieri, mari proprietari ai plaiului Horezu, implicit ai Târgului Horezu şi ai satelor din jurul acestuia, se găsesc pe lista alegătorilor şi a posibililor delegaţi în Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti. Este cazul boierilor Stănică Bătănescu, Băloiu Stanciu Covrea şi Gligore Ogrezeanu din Târgul Horezu, precum şi al boierilor Dumitru Sărdărescu şi Nicolae Ion Sărdărescu din Urşani26. Clăcaşii horezeni şi-au desemnat, de asemenea, reprezentanţii din rândul cărora să fie aleşi deputaţii pentru Divanul ad-hoc al ţării27. În urma proceselor electorale care urmăreau desemnarea reprezentanţilor judeţului în Adunarea Ad-hoc de la Bucureşti, Nicolae Iancovescu din Horezu a fost desemnat deputat al proprietarilor mici şi mijlocii28.

Vineri, 01 Februarie 2019 11:26

1848 la Horezu

Scris de

 

„Primăvara popoarelor”, cum a fost denumită revoluţia de la 1848, a fost bine simţită în Vâlcea. Mai mult, revoluţia română de la 1848-1849 a avut momente pregătitoare în acest judeţ desemnat a fi unul dintre locurile unde evenimentele revoluţionare urmau să fie declanşate. Cu siguranţă, efervescenţa revoluţionară nu a fost estompată după 1821, această amplificându-se20. Horezu se înscrie în această stare de spirit, păstrându-şi rolul unui centru de legătură între localităţile din jur, de concentrare a forţelor revoluţionare, precum şi de punct de rezistenţă, bazat pe Mănastirea Horezu, aşa cum fusese şi în timpul revoluţiei lui Tudor din anul 1821. În plaiul Horezu, s-a răspândit repede vestea declanşării revoluţiei şi a lansării Constituţiei-Proclamaţie de la Izlaz, din 9 iunie 1848. Comisarii de propagandă ai Guvernului revoluţionar paşoptist, precum neobositul dascăl Ion Râureanu care a acţionat în această zonă, n-au avut o misiune dificilă în privinţa explicaţiilor ce trebuiau date oamenilor locului despre rostul revoluţiei21. Adeziunea locuitorilor din Horezu la cauza revoluţiei este evidenţiată si cu ocazia vizitei facute de generalul Gheorghe Magheru în Târgul Horezu la 30 iulie 1848, prilej cu care 30 de locuitori au jurat pe Constituţia adoptată de revoluţie22.

Page 1 of 29
Ești aici: Home Valcea Valcea